Vážne veciŠtát pre rodinu

Chrípkové prázdniny, koronavírus, zatvorená škola a OČR - ošetrovné

 Kristína Kováčiková   09.03.2020   5

Nárok na OČR-ku - ošetrovné (dávka nemocenského poistenia, vypláca Sociálna poisťovňa), majú rodičia nielen v situáciách, ak ošetrujú choré dieťa.

O túto dávku je možné požiadať tiež vtedy, ak sa osobne a celodenne starajú o zdravé dieťa z dôvodu, že predškolské/školské zariadenie bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

Typickými príkladmi sú chrípkové prázdniny. Aktuálne sa karanténa skloňuje pri zatvorených školách, čo je súčasťou prevencie pred šírením koronavírusu.

 

OČR-ka na zdravé dieťa

Ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia nepatrí len "chorým."

Poskytuje sa aj z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov jeho veku, ak

 • bolo dieťaťu nariadené karanténne opratrenie,
 • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
 • fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

Dieťa môže byť vlastné, osvojené, či zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Musí byť splnená podmienka veku do 10 rokov. Rodič nemá nárok na ošetrovné na zdravé dieťa staršie ako 10 rokov v prípade, že je škola zatvorená. 

Mimoriadna OČR-ka (koronavírus)

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá bola prijatá v súvislosti s koronavírusom, rozširuje možnosti čerpania ošetrovného v mimoriadnej situácii, núdzovom stave a výnimočnom stave.

Poistenec má nárok na ošetrovné, ak

 • osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku (potrebné potvrdenie pediatra, keď ide o dieťa po dovŕšení 11. roku veku)
 • alebo ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (bez potvrdenia pediatra a bez potvrdenia hygienika či príslušných orgánov o uzatvorení školy),
  • ak dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenia alebo
  • ak škola/škôlka/zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené alebo
  • ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (potrebné potvrdenie lekára/hygienika)
 • alebo sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky,
  • ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (bez potvrdenia príslušného zariadenia).

Nárok na ošetrovné bude trvať do skončenia potreby ošetrovania, resp. starostlivosti, pričom v tom istom prípade sa v ošetrovaní, resp. starostlivosti môžu poistenci striedať.

Čo sú karanténne opatrenia?

Karanténne opatrenia upravuje vyhláška č. 585/2008 MZ SR, podľa ktorej možno osobe podozrivej z nákazy nariadiť zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad alebo karanténu. 

Pri karanténe sa osobe podozrivej z nákazy nariadi izolácia, jej vyšetrovanie a pozorovanie v rámci lekárskeho dohľadu v zdravotníckom zariadení, v domácom prostredí alebo v inom jej prirodzenom sociálnom prostredí. Izoláciu nariaďuje regionálny úrad.

Je rozdiel, či sú chrípkové prázdniny alebo "obyčajné" prázdniny

Ak je materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia jej riaditeľa napríklad z dôvodu dezinfekcie prostredia a hračiek alebo z prevádzkových dôvodov, podmienka uzavretia školy rozhodnutím príslušného orgánu je splnená.

Rodičovi dieťaťa navštevujúceho túto materskú školu nárok na ošetrovné vzniká (za predpokladu splnenia ostatných podmienok) a má nárok na ošetrovné najviac za desať dní osobnej a celodennej starostlivosti o toto dieťa.

OČR-ka cez obyčajné prázdniny

Ak si rodič školáka uplatní nárok na ošetrovné z dôvodu starostlivosti o dieťa počas školských prázdnin, Sociálna poisťovňa nárok neprizná, pretože v tom čase škola nie je uzavretá na základe rozhodnutia, ale priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva.

Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť jedine v prípade, ak je dieťa choré. Viac: Ošetrovné

A čo ak štrajkujú učitelia?

Nárok na ošetrovné počas štrajku učiteľov môže rodičom vzniknúť len v prípade, ak bola základná škola dieťaťa v deň štrajku uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy (podľa § 150 ods. 5 školského zákona), prípadne na základe rozhodnutia iného príslušného orgánu.

Ak štrajkujú učitelia a štrajk trvá len niekoľko hodín, t. j. riaditeľ školy ju neuzatvorí, nárok na ošetrovné rodičovi nevzniká, lebo nespĺňa podmienku potreby celodennej starostlivosti o dieťa.

Nárok a výška ošetrovného

Ošetrovné sa vypočíta ako 55 % denného vymeriavacieho základu (zjednodušene hrubá mzda zamestnankyne) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu.

Aby vznikol nárok na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistenej osobe, musí získať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a nesmie mať podlžnosti na poistnom.

Pozor. Poistenec nemá nárok na ošetrovné za dni, počas ktorých sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, má nárok na výplatu nemocenského alebo materského.

Ako treba postupovať pri žiadosti o OČR-ku - všeobecné pravidlá

Rodič si uplatní ošetrovné podaním I. dielu Žiadosti o ošetrovné, ktoré vystaví lekár-pediater.

Tento I. diel žiadosti treba odoslať najlepšie ihneď po vystavení do Sociálnej poisťovne (zamestnanec v zásade podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne poistená osoba podľa miesta trvalého bydliska), a to buď priamo, alebo ak ide o zamestnanca, prostredníctvom svojho zamestnávateľa, ktorý ho pred odovzdaním potvrdí.

Rovnako potvrdenie o skončení osobného a celodenného ošetrovania – II. diel tohto tlačiva – treba zaslať čo najskôr príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Musíte ísť za lekárom, aj keď je dieťa zdravé, ale škola má chrípkové prázdniny

K ošetrovnému je potrebné potvrdenie lekára – dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti poistenca z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov veku potvrdzuje ošetrujúci lekár dieťaťa na dvojdielnom tlačive Žiadosť o ošetrovné.

Rodič dieťaťa si nárok na ošetrovné uplatní tým, že doručí vyplnené a podpísané tlačivo Žiadosť o ošetrovné príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

Pri karanténe

Zamestnanec si môže uplatniť ošetrovné, ak je regionálnym úradom verejného zdravotníctva nariadená karanténa dieťaťa do 10 rokov veku a ošetrujúci lekár potvrdí potrebu osobnej a celodennej starostlivosti.

Žiadosť o ošetrovné môže ošetrujúci lekár potvrdiť rodičovi dieťaťa aj spätne. Nie je nevyhnutné, aby rodič navštívil detského lekára hneď v prvý deň ochorenia.

Pri zatvorenej škole

Rodič priloží k žiadosti aj rozhodnutie príslušného orgánu o uzavretí školy. Na preukázanie, že táto podmienka bola splnená, stačí predložiť písomné potvrdenie riaditeľa školy o tom, že poskytol žiakom voľno, škola bola v tento deň uzavretá a neboli zabezpečené náhradné priestory na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Pobočka Sociálnej poisťovne následne posúdi nárok na dávku a splnenie všetkých ostatných zákonných podmienok na jej priznanie (najmä existenciu a trvanie nemocenského poistenia).

Pri koronavíruse platia jednoduchšie pravidlá

V súvislosti s koronavírusom umožňuje Sociálna poisťovňa jednoduchší postup - najmä obmedzuje inak povinný osobný kontakt pri vybavovaní dávky.

Rodič si môže uplatniť nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

Ak máte doma dieťa do 10 rokov veku a v škole bola nariadená karanténa, resp. bola škola zatvorená, Sociálna poisťovňa si to overí napríklad prostredníctvom web stránky zriaďovateľa školy. Potom začne konanie o tejto dávke. Následne by mal zamestnanec telefonicky alebo e-mailom informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa.

Pri starších deťoch nad 10 rokov nárok na ošetrovné z dôvodu karantény v škole nevzniká. Ak ide ale o prípad, kedy je možné, že je dieťa infikované koronavírusom, rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

Pozor na túto novinku:

Prečítajte si aj: Sociálna poisťovňa žiada rodičov, ktorí poberajú OČR, aby zaslali čestné vyhlásenie

 

Viac si môžete prečítať v článku: Ošetrovné

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 9 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
O AUTOROVI

Kristína Kováčiková

Redaktorka právnych záležitostí, ktoré nájdete v rubrike "Príručka pre rodiča." Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave. Občas napíše aj niečo iné ako 4 §.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
Hľadáte:
Komentáre k článku
Martin napísané 26.03.2020 13:53

Dobrý deň , chcem sa spýtať či si môžem v tejto situácii vziať OČR na deti , ktoré ale nie sú ešte školopovinné a nechodia ani do škôlky (chlapec 2 roky , dievča5 mesiacov ) .

Manželka je na rodičovskej dovolenke , dostáva rodičovský príspevok na staršie dieťa . Ďakujem za odpoved

Kim napísané 25.03.2020 14:37

Chcem sa opýtať či sa dá prerušiť korona očr a potom v nej znovu pokračovať

Trvá mi od 23.3 a do práce by som mohla ísť na 5 dní od 30.3 dalo by sa to?

Monika napísané 12.03.2020 13:26

No ja mám dieťa nad 10rokov a som kaderníčka (zamestnanec). Dcérka má zatvorenú školu kvôli korone ale ja do práce musím chodiť a v práci sa mi prestrieda kopec ľudí.Z metra ich strihať nemôžem

Katarína napísané 22.03.2020 14:30

Presne tak..keď bude karantena ešte 2 mesiace,moje dieťa, 11 ročne bude 2 mesiace samé doma..ako osamelý rodič ju nemám kam dať, u babky stále nemôžem byť, babka je už vyššieho veku a do práce tiež chodím

Kristina napísané 11.03.2020 18:08

vsade sa uz popisalo clankov o OCRkach, ale ako pedagog netusim, na co mam narok ja, ked som nutena zostat doma.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Amniotómia, alebo... v čepčeku sa narodil!
07.08.2020   3
Encyklopédia zdravotnej sestry hovorí, že je to prepichnutie amniónu (zárodočnej blany). Mamičkovsky tomu hovoríme pretrhnutie plodových obalov alebo pustenie vody počas pôrodu. Nemýľte si to prosím s iným zákrokom – amniocentézou.
Prvé pohyby bábätka v brušku
05.08.2020   6
Bábo v brušku a jeho prvé pohyby ženy opisujú ako hladkanie, mávnutie motýlích krídel, bublinky, jemné klopanie, pohyby čriev, trepotanie, škvŕkanie v bruchu, mrvenie...
Čo je hlienová zátka, kedy sa uvoľní a kedy ísť do pôrodnice?
03.08.2020   5
Odtok hlienovej zátky je jedným z prvých signálov, že čas pôrodu sa blíži a v zásade ešte netreba ísť do pôrodnice. Ak sa však objaví jasnočervená krv, (ako pri silnej menštruácii) je načase urýchlene sa presunúť do pôrodnice.
babetko
Cvičenie s riekankou pre 4 – 5-ročné deti
07.08.2020   0
Zdravotné cviky deťom poskytujú uvoľnenie všetkých svalov, ale aj posilňovanie a cestu k správnemu držaniu tela. Veľkým pomocníkom pri cvičení sú pesničky alebo riekanky. S deťmi vo veku 4 – 5 rokov si môžeme zacvičiť aj na tieto:
Nepáči sa ti jedlo? Budeš hladný!
06.08.2020   0
Babička šermuje lyžičkou popod nos vnúčika. Dieťatko vysýpa z mostíka kamienky a ona ho kŕmi jablkovou výživou cez pletivo, cez mriežkovanú zábranu preliezky, hrdá na svoju kŕmiacu taktiku.
Sunárek vyrástol. Rebrenduje na SUNAR
05.08.2020   0
Zmena sa dotkla len obalu a značky, zloženie a chuť produktov zostávajú rovnaké.
detské choroby
Protikvasinková diéta
03.08.2020   3
Ponúkame vám užitočné informácie o tom, čo jesť a čomu sa radšej vyhnúť, ak sa kvasinky stanú nepríjemnou súčasťou vášho života.
Cítia malé bábätká bolesť?
31.07.2020   0
Náš predpoklad je jasný, že deti bolesť cítia. Ako je to však u celkom malých bábätiek? U nich sa často predpokladá/predpokladalo, že bolesť nevnímajú tak, ako väčšie deti, resp. tak, ako dospelí. Ešte stále je novorodenecká bolesť často neliečená.
Alergia na slnko?
29.07.2020   0
Jednou z nepríjemných reakcií kože na slnečné žiarenie môže byť okrem spálenia pokožky aj slnečná alergia. Najviac ohrozenou skupinou sú deti, pretože ich koža nie je dostatočne odolná voči škodlivému žiareniu.
zvery
Prečo psy jedia trávu
03.08.2020   0
Väčšine psov tráva chutí. Podľa prieskumov je tráva rastlinkou, ktorú psy jedia najčastejšie. Ale prečo je to tak? Má nejaké neznáme vitamíny? Čo na nej psy vidia?
Cestovanie so psom
28.07.2020   2
Je prirodzené, že si myslíte, že sa váš psík necíti v klietke dobre. Neprenášajte ale tieto svoje pocity na vášho psa. Prepravka im nevadí a niektorí sa dokonca v nej cítia bezpečnejšie.
Povel "Ku mne" alebo tipy na privolanie psa
08.07.2020   2
„Ku mne“ je jeden z najdôležitejších povelov, ktoré potrebujete psa naučiť. Dá sa to u každého psa? Ako na to? Dokedy treba trénovať?