Pred/ŠkolákŠkolák

Nemecké školy - prispôsobivé individuálnym nárokom

 Zuzana Špačková   12.08.2015   1

Školská dochádzka na nemeckých základnej škole začína v 6. rokoch. Z 5. triedy sa ide na sekundárnu školu, kde deti zostávajú po 10. triedu a podľa typu školy môžu zložiť tri záverečné skúšky (skúšku učňovskú, odbornú, vysokoškolskú). Po 6. triede môžu ísť na gymnázium, ale aj po 7. a 10. triede. Po gymnáziu, čo je po skončení 13. triedy, môžu študenti ukončiť svoje štúdium.

Zdroj: istockphoto.com

 

Trošku komplikované, že? Áno, nemecké školstvo je komplikovanejšie, zložitejšie, no predovšetkým variabilnejšie, prispôsobivé individuálnym nárokom žiaka a so širokým spektrom voľby.

Nejednotný školský systém v Nemecku       

Nemecko nemá jednotný školský systém. V štáte existuje 16 vzdelávacích systémov v jednotlivých spolkových krajinách. Podmienky škôl a ich osnovy sú v jednotlivých spolkových krajinách teda odlišné. Školstvo je riadené zemskými orgánmi a úradmi, federálna vláda ich činnosť koordinuje a vytvára spoločenský rámec.

Zriaďovateľom verejnej školy je obec, okres, regionálny spolok alebo školský spolok spoločne so spolkovou krajinou. Platia tu ustanovenia školského zákona a kontroluje ich najvyšší školský dozorný úrad. Návšteva štátnej (verejnej) školy je bezplatná. Súkromné školy (Schulen in freier Trägerschaft) zriaďujú súkromné osoby. Vzťahuje sa na nich čiastočne školský zákon a sú čiastočne financované spolkovými krajinami. Okrem toho sú aj cirkevné školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev.

Všetky spolkové krajiny v školstve majú rovnakú dĺžku povinnej školskej dochádzky, zabezpečovanie nadväznosti vzdelávacích stupňov, označovanie vzdelávacích zariadení, vzájomné uznávanie vysvedčení a systém známkovania.

Začiatky od 6 rokov

Začiatok školskej dochádzky je stanovený v celom štáte na 6 rokov, po predškolskej príprave v škôlke (Kindergarten). Deti chodia do Grundschule (základnej školy), v ktorej vyučovanie prebieha prakticky rovnako ako v slovenských školách.

Zdroj: istockphoto.com

 

Do 4. triedy prebieha všetko jednotne. Štvrtáci nedostávajú polročné vysvedčenia, až začiatkom mája Übertrittszeugnis (Prestupné vysvedčenie). Po ukončení 4. ročníka sa totiž ide na sekundárnu školu, nerobia sa žiadne písomné ani ústne prijímačky. Dôležitý je prospech z 3 predmetov: nemčiny, matematiky a z Heimat- und Sachunterricht (zmes prírovedy, zemepisu, dejepisu a fyziky).

Organizácia vyučovania v Nemecku

Vyučovanie sa začína v každej spolkovej krajine do 08.00 hod. a trvajú približne do13.30 hod. Prestávky sú v jednotlivých krajinách rozlične organizované, pohybujú sa ale od 5 do 20 minút. Najčastejšie sa ale vyskytuje systém dvoch vyučovacích 45-minútových hodín bez prestávky po sebe. Potom nasleduje 20 minútová prestávka.

V triede je približne od 20 do 27 žiakov, zodpovedný je triedny učiteľ (iba do 10. ročníka) Vyučovacie miestnosti sa počas dňa viackrát menia. Učiteľom nie sú priraďované kabinety, zdržiavajú sa vo veľkej konferenčnej miestnosti.

Každá spolková republika má aj iné termíny prázdnin, iný počet voľných dní. Spoločné sú len celoštátne sviatky. Začiatok nového školského roka je tiež odlišný. Napríklad v Bavorsku majú aj Fašiangové a Turičné prázdniny a letné prázdniny sa tu začínajú až v auguste, školský rok začína v polovici septembra. Na niektorých územiach sa učí aj v sobotu, napríklad 2 soboty v mesiaci.

Veci si žiaci vešajú na vešiaky pred triedu.

Život školy

Zdroj: isifa.com

 

Tradičné rodičovské združenia neexistujú. Výsledky jednotlivcov sa nekonkretizujú, počas roka sa konajú individuálne sedenia s učiteľom. Súkromné informácie sa prísne strážia. Ani deti si medzi sebou nehovoria známky. Okrem toho sa rodičia stretávajú na triednych stretnutia rodičov, kde si vymieňajú skúsenosti a postrehy ohľadom školy, učiteľov, či výchovy detí.

Každoročne školy usporadúvajú aj mnoho mimoškolských aktivít. Napríklad. benefičný koncert, divadelné predstavenia, zbierky, rôzne slávnosti, bazáre, športové akcie, na ktorých sa zúčastňujú nielen žiaci, rodičia ale aj iní príbuzní. Na tieto účely slúžia školské zbory, kapely, spevokoly, orchestre, krúžky, organizácie.

Výber predmetov

Nemecké školstvo je finančne dobre zabezpečené. Učebné pomôcky a vybavenie sú vysokej technickej úrovni, práca s počítačmi a výpočtovou technikou je už samozrejmosťou.

Angličtina je od 5. ročníka povinná, na výber je ešte francúzština, latinčina, španielčina či taliančina. V 7. triede pribúda druhý cudzí jazyk. Okrem jazykov sa dá voliť aj medzi informatikou a biológiou, katolíckym či evanjelickým náboženstvom prípadne iné (záleží od spolkového štátu).

Učebnice a učebné pomôcky sú tak isto rozdielne. Žiakom sú knižky až do maturity zadarmo pridelené, musia byť na konci roka vrátené.

Zdroj: istockphoto.com

 

Známkovanie

Skúšanie študentov prebieha zväčša písomne, vo forme kontrolných prác. Ústne odpovede sú priamo z lavice. Pred tabuľou sa odpovedá zväčša až vo vyšších ročníkoch. V takmer každom predmete je možné nazbierať najviac 3 - 4 známky za polrok. Najväčší vplyv na známku ma ústna aktivita a spolupráca žiakov na hodinách.

Na konci školského polroka žiaci dostávajú tzv. ústnu známku, ktorá je najdôležitejšia. Zahrňuje výkon a prácu študenta počas vyučovania. Žiaci sú počas hodiny vedení k vytváraniu vlastných postojov a názorov, ktoré musia byť opodstatnené faktami (najmä dejepis, nemčina, angličtina, politika). Počas hodiny sa zadáva veľa úloh na skupinovú prácu, domáce úlohy málokedy.

Nemecko má jednotnú stupnicu známkovania, 6-stupňovú. Od 1 do 6, kde 6 je najhoršia známka. Od 11. triedy je používaný bodový systém; žiaci sú ohodnotení bodmi od 0 do 15:

1

13, 14, 15 bodov

2

10, 11, 12 bodov

3

7, 8, 9 bodov

4

4, 5, 6 bodov

5

1, 2, 3 bodov

6

0 bodov

Trojškolský systém

Žiaci majú od 7. do 10. ročníka, čo je už sekundárny stupeň, možnosť výberu jedného z troch typov škôl, ide o tzv.  trojškolský systém. Líšia sa medzi sebou v nárokoch kladených na žiakov a v rozdielom dôraze na teóriu a prax. Na žiadnu z týchto  typov škôl nie je potrebné robiť prijímacie skúšky.

Zdroj: isifa.com

 

Realschule (reálna škola) – trvá 6 rokov. Ukončenie štúdia je predpokladom pre ďalšie vzdelávanie na stredných školách, gymnáziách, odborných gymnáziách a vyšších odborných školách. Po ukončení 16-roční žiaci získavajú doklad o ukončení strednej školy (Mittlerer Schulabschluss, Realschulabschluss).

Hauptschule (základná škola) – trvá 5 – 6 rokov, po ukončení doklad o ukončení všeobecno-vzdelávacej školy (Erster allgemein bildender Schulabschluss, Hauptschulabschluss).

Gymnázium – trvá 6 rokov, je najnáročnejšie a končí maturitou. Žiakom sú k dispozícii tzv. všeobecno-vzdelávacie gymnázium (Allgemein bildendes Gymnasium) a nadstavbové gymnázium (Aufbaugymnasium) s prehĺbenou podporou žiakov nadaných v hudobnej, umeleckej alebo športovej oblasti. Existuje ešte aj odborné gymnázium (Berufiches Gymnasium), pre žiakov s ukončeným stredným vzdelaním (najmä z reálnych škôl).

K menej využívanému typu škôl patrí škola pre menej „nadané“ deti. Býva tiež nazývaná ako zbytková škola (Restschule). Poskytuje základné všeobecné vzdelávanie a umožňuje prístup k príprave na povolanie (duálne odborné vzdelávanie) i na ďalšie vzdelávanie.

Orientačné ročníky

V niektorých krajinách existujú aj Orientierungsstufe (orientačné ročníky), ktoré slúžia na lepšie poznanie znalostí a inteligencie dieťaťa. Podľa odporúčaní učiteľov sa potom rodičia môžu rozhodnúť pre určitú školu. Nie vždy sa však odporúčania učiteľov zhodujú so želaním rodičov, a tak dieťa rodičia umiestňujú do žiadanej školy aj napriek nepriaznivým odporúčaniam.

Zdroj: isifa.com

 

Deti ale často nezvládnu nároky a neabsolvujú „povinné“ ročníky na preradenie na inú školu. V priemere prepadne v Nemecku 3,4 % žiakov; najhoršie je na tom štát Brémy, kde ročník neabsolvuje až 5,2 % žiakov.

Maturita v Nemecku

Maturitná skúška je vstupenkou na všetky typy vysokých škôl. Maturita získaná na gymnáziu je v Nemecku považovaná za prestížnu skúšku. Študenti sa ňu pripravujú zo 4 predmetov posledné 3 roky štúdia. Dva sú na pokročilej (Leistung) a dva na základnej úrovni (Grund). Maturitu môžu zložiť jedine tí študenti, ktorí najmenej 2 roky súvisle študovali nasledujúce predmety: nemecký jazyk, cudzí jazyk, matematiku. Z jedného predmetu môže byť skúška vykonaná ústne namiesto písomne.

Do výsledného stavu maturitnej skúšky sa započítavajú výsledky skúšok i známok z maturitných predmetov, ktoré mal študent na vysvedčení v priebehu celého posledného trojročného cyklu štúdia. Maturitné vysvedčenie je jediné kritérium pri prijímaní študentov na vysoké školy. Doplňujúce podmienky sa vzťahujú iba k výnimočným a žiadaným odborom ako je medicína, veterina, farmácia, právo, IT, štatistika.

Zdroje:eures.sk, clanky.rvp.cz

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.1 z 5. Celkom 10 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Zdeno napísané 11.06.2017 16:59

Nemecko ma to a Slovensko iné-Veď dobre.Neporovnávajme.Každa krajina ma voj systém.Budme radi že máme Slovensko.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Príspevok pri narodení dieťaťa od obce
31.07.2021   0
Niektoré obce poskytujú príspevok pri narodení dieťaťa, niekde je to 50 eur, inde 200 eur. Za akých podmienok a dokedy si treba žiadať o príspevok?
Prídavok na dieťa 2021
30.07.2021   35
Prídavok na dieťa alebo "prídavky." Aká je výška prídavku na dieťa, kto si môže požiadať o prídavok na dieťa, ako vyzerá žiadosť, tlačivo?
Nezaopatrené dieťa
30.07.2021   0
Nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu - na účely prídavku na dieťa, daňového bonusu, zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia, životného minima.
babetko
Tejto dáme postihnuté dieťa
01.08.2021   2
Ako sa vyberajú matky pre postihnuté deti? „Nechcem aby bola príliš trpezlivá, inak sa utopí v sebaľútosti a bolesti. Až sa spamätá z tej rany a zármutku, určite to zvládne.“
Materská je nuda. Život začína zasa až po nej.
31.07.2021   21
Materská. Je to neskutočná odrhovačka. Nič za tebou nie je vidieť. Každý deň stále len to isté. Navariť, upratať, prezliecť, obliecť, prebaliť, okúpať, pohrabať sa v pieskovisku. Som z toho unavená. Nič po mne nezostáva.
Ako funguje adaptačný pobyt škôlkarov a aké sú možnosti rodičov
29.07.2021   0
Adaptačný pobyt v škôlke môže mať podľa vyhlášky rôznu dĺžku, najviac však štyri hodiny. Ako ho zladiť, keď nastupujete do práce po rodičovskej dovolenke, aké máte možnosti, keď si dieťa nezvykne na škôlku?
detské choroby
Impetigo
28.07.2021   0
Impetigo (sladké chrasty) je jednou z najčastejších kožných infekcií u detí, je vysoko nákazlivé. Spôsobuje ho zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) alebo Streptokok (Streptococcu pyogenes).
Šiesta choroba
27.07.2021   14
Šiesta choroba (roseola) je vírusové ochorenie. Typické sú vysoké horúčky, po ktorých nasleduje vyrážka. Dokedy je dieťa infekčné a môže sa nakaziť aj dospelý? Čo ak dostane šiestu chorobu tehotná žena?
Piata choroba
26.07.2021   2
Piata choroba je vírusové ochorenie sprevádzané typickou vyrážkou na tvári (akoby motýlik). Dieťa je najviac infekčné ešte pred jej objavením sa. Komplikácie spôsobuje v tehotenstve.
zvery
Prečo je mačka tučná
15.07.2021   1
Aj keď je okrúhla tvárička a bruško rozkošné, vášmu miláčikovi rozhodne neprospieva. Nadváha spôsobuje u mačiek rovnako ako u ľudí zvýšený krvný tlak, cholesterol, ohrozuje srdce a skracuje život domáceho priateľa.
Pitný režim pre psa alebo koľko vody je akurát
08.07.2021   1
Voda vyživuje, čistí a hydratuje všetky živé tvory na zemi, vrátane našich psích spoločníkov. Koľko vody potrebuje vypiť pes? Ako zistíme, či jej náš pes vypije dosť?
Kastrovaný králik
11.06.2021   0
Aký význam má u zajaca ako domáceho maznáčika kastrácia resp. sterilizácia? Má tento zdanlivo bolestivý úkon u zajacov nejaký vplyv na kvalitu života?