Pred/ŠkolákŠkolák

Chyby v písaní vybraných slov, neúhľadné písmo, nesústredenosť...

 PaedDr. Eva Urbaneková   23.05.2020   0

Aj Vaše dieťa má problémy s nesústredenosťou, neúhľadným písmom, pravopisom v diktátoch a pod.? V nasledujúcom článku vám zodpovieme niekoľko otázok týkajúcich sa práve týchto oblastí.

 

Ak sa pozrieme na problém zo širšieho pohľadu, tak príčinou je neuro-vývinová nezrelosť,  keď biologické dozrievanie centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa  je nerovnomerné, a zároveň sú oslabené čiastkové funkcie, ktoré sa podieľajú na komplexnom spracovaní informácií, čo sa prejaví vo  výkyvoch školskej úspešnosti dieťaťa.  

Ide o  jemné organické poškodenie mozgu, ktoré je podmienené geneticky alebo v dôsledku spôsobu života matky počas tehotenstva – užívanie alkoholu, drog, fajčenie, nevhodné stravovanie, prípadne užívania liekov, ochorení pred narodením dieťaťa (napr. cukrovka, epilepsia, zápaly, infekcie a iné), stresové situácie v tehotenstve, ďalej predčasný pôrod, komplikácie pri pôrode, nedostatočné prekrvenie, okysličenie mozgu dieťaťa počas pôrodu, rané traumy dieťaťa po pôrode a pod.

Jednoducho povedané, dieťa je naoko zdravé, ale neprospieva rovnako ako ostatné deti.

Najlepšie je podchytiť nezrelé dieťa už v predškolskom veku pred nástupom do škôlky, ideálne od veku 2 a pol roka. Ak rodič má pochybnosti o správnom vývine dieťaťa alebo pozoruje odlišnosti v jeho správaní v porovnaní s rovesníkmi, odporúčame bezodkladne navštíviť špecialistu v zdravotníckom zariadení  alebo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa z toho nevyrastie, práve naopak, bude mať nepodchytené a nepretrénované oslabenia, ktoré budú nevýhodou v porovnaní s inými deťmi. Dozrievanie mozgu je u každého jednotlivca individuálne a pretrváva do dospelosti, cca do veku osemnásť rokov i dlhšie. Ak oslabenia čiastkových funkcií nie sú pretrénované v detstve, často dochádza ku kompenzácii, čiže jednotlivec využíva viac tú oblasť, ktorá je vyzretejšia, čo nie je to najlepšie pre jeho fungovanie, pretože danú oblasť preťažuje. 

 

Ako je možné, že zdanlivo zdravé dieťa škriabe pri písaní ako kocúr, nezáleží mu na písme, nedáva pozor a nepočúva pokyny?

Dieťa, ktoré ľahko niečo rozptýli, často nie je schopné sledovať inštrukcie, má neúhľadný písaný prejav, je roztržité, pri denných činnostiach zábudlivé, zvýšene unavené – tieto symptómy v mnohých prípadoch súvisia so zvýšenou nervovo-svalovou dráždivosťou,  nezrelosťou CNS aj napriek tomu, že u mnohých detí sú priemerné alebo aj nadpriemerné intelektové schopnosti. V takomto prípade je potrebné dodržať u dieťaťa pravidelný režim súvisiaci s časovým rozpätím (max. desať minút)  na nácvik a precvičovanie písomného prejavu a nenútiť ho do krasopisu, ale zabezpečiť čitateľnosť písma, napr. pri opise alebo prepise  textu, aj v rámci domácich úloh. Sledujeme pritom  len jednu vec, čitateľnosť viet. Ak náhodou vidíme gramatickú chybu, odporúčame dieťaťu povedať: „Pekne si to napísal/-a, dá sa to prečítať. Toto tu ešte zmeň, tomuto sa budeme venovať nabudúce. Na dnes je to veľmi pekne napísané.“ Prečo?  Potrebujeme posilniť to, čo dieťa robí správne a na iné neupozorňovať.

Existujú i iné, odborné metódy precvičovania, sú však v kompetencii školených odborníkov-trénerov.

 

Prečo moje dieťa robí chyby v diktátoch pri používaní vybraných slov? 

Keď vieme, že pôvod ťažkostí dieťaťa je neurobiologický, čiže ide o nezrelú CNS, oslabenie čiastkových funkcií, zvýšenú dráždivosť nervového systému, tak ľahšie dokážeme dieťa pochopiť. Ťažkosti dieťaťa  sú  testom trpezlivosti nielen pre rodičov, ale aj pedagógov a odborníkov.

Ak sú oslabené čiastkové funkcie, napr. krátkodobá pamäť, keď si dieťa musí zapamätať  diktovanú vetu, a zároveň má problém aktívne počúvať, dávať pozor, pretože mu kolíše pozornosť – a  to nehovoríme o prepojení psychických procesov s nezrelou vizuálno-motorickou koordináciou pri písaní diktátu – tak dieťa pre oslabenie zákonite zlyháva. V tomto prípade je potrebné vyhľadať odborníka, aby bolo čo najskôr podchytené, diagnostikované a včas mu bola poskytnutá špecializovaná odborná pomoc.    

Pri písaní diktátu v domácom prostredí rodičom odporúčame, aby si kládli otázku: „Čo  budem riešiť v diktáte?“ Po zadefinovaní cieľa to musí  na začiatku povedať dieťaťu. Ak to budú vybrané slová po B, tak pri písaní nerieši čitateľnosť viet a iné chyby, tie akoby neexistovali. Po skončení dieťa  pochváli a ukáže mu, čo správne napísalo a potom povie: „Pozri sa na toto slovo. Čo si myslíš, ako to má byť napísané?“, pričom dieťaťu ukáže dané vybrané slovo s obrázkom. Dieťa si ho samo opraví, pričom mu rodič odpovie: „Vidíš, sám/sama si na to prišiel/-la a dnes  bol tvoj diktát správne napísaný.“  Základom všetkého je, že dieťa musí mať úspech, inak v pravidelnom písaní diktátov zlyhá.    

 

Prečo moje dieťa doma  pri učení  vystrája? Robí  to naschvál?

Nie, nerobí. U predráždeného dieťaťa je zapojenie vlastnej  vôle, aby uspokojilo učiteľa alebo rodiča, náročné až  vyčerpávajúce. Dieťa sa rýchlo unaví. Chvíľu vydrží, no  neskôr sa vzdá, pretože nevie vyvážiť nesúlad čiastkových funkcií, ktoré sa podieľajú na poznávacích procesoch. Ak sa na dieťa tlačí, jeho stav sa zhorší a môže rezignovať na učenie. Ak chceme predísť vystrájaniu dieťaťa doma, je nevyhnutné dopredu sa s ním dohodnúť na čase učenia, pretože jeho tendenciou je vyhnúť sa aktivite. Pritom mu pripomenúť vhodné správanie. Napr.: „Včera  sa ti darilo pri učení, bol/-a si spokojný/-á a verím, že aj dnes sa to bude opakovať. Môžete používať aj pozitívnu motiváciu. Napr.: „Chceš ísť so mnou na výlet (čokoľvek, čo ho teší)?“ Ak dieťa odpovedá kladne, tak mu poviete: „Najprv sa spolu naučíme a uvidíš, že to bude pre teba príjemné.“  Ak sa už učíte a dieťa začalo vystrájať, tak je vhodné povedať: „Toto dokončíš (nech je toho málo).“ A v okamihu, keď sa dieťa  (len na chvíľku) upokojí, zareagujete a poviete: „Vidíš, ako ti to ide, ako sa vieš ovládať. Teraz si dáme pauzu a o 15 minút pokračujeme.“  Postupným posilňovaním vhodného správania dieťa bude pre dieťa učenie príjemné a časom zistí, že niektoré veci sa mu neoplatí robiť.

Čo môžeme pre dieťa urobiť, aby došlo k pozitívnej zmene v učení?    

Musíme voliť vhodný tréning na posilnenie oslabených čiastkových funkcií  a spestriť, meniť formy učenia. Nápomocný nám môže byť aj taký typ pracovného zošita ako Vybrané slová. Učitelia, liečební a špeciálni pedagógovia či rodičia ho môžu využiť na precvičovanie a upevňovanie vybraných slov v domácom prostredí, pričom vzbudia záujem dieťaťa o učenie a vylúčia mechanické memorovanie.

V rámci korekcie (nápravy) v špecializovaných  pracoviskách stimulujeme oslabené čiastkové funkcie u dieťaťa napr. rozvíjaním vnímania, čo je len časť procesu myslenia a učenia, pričom využívame  názorné modelovanie. Učíme dieťa informácie spracovávať, triediť a vytvárať medzi nimi vzťahy, aktívne počúvať, čitateľne písať, minimalizovať chybovosť v diktátoch, porozumieť zákonitostiam jazyka, čítať s porozumením, hľadať logické súvislosti, pracovať so svojím prežívaním, modelovať životné situácie. Ďalej sa snažíme, aby sa  dieťa vedelo učiť a tieto schopnosti efektívne využilo v bežnom živote.  

Ako konkrétne môže pracovný zošit s vybranými slovami pomôcť môjmu dieťaťu?

Vychádzame z toho, že čím intenzívnejší zážitok má dieťa z učenia, konkrétne v prípade vybraných slov napríklad pri spájaní jazykovo-pojmovej roviny s obrazovo-ikonickou rovinou, tým skôr a lepšie si ich zapamätá. Ak sa proces učenia zvýrazní aktivitami, ktoré má dieťa rado (strihaním, lepením...), neprijíma informácie mechanicky, ale prostredníctvom činnosti, vzbudzuje sa jeho záujem o danú tému. V prípade, že má dieťa ťažkosti s hláskovou štruktúrou slova,  porovnávaním vybraných slov v tabuľke napísaných veľkým tlačeným písmom (s obrázkom) a vlepovaných slov napísaných písaným písmom posilňujeme proces dekódovania slova. Pri oslabenej pamäti pomôže dieťaťu používanie obrázkovej tabuľky s  vybranými slovami aj tým, že každé vybrané slovo je označené aj číslom. Pri práci s tabuľkou sa zlepšuje vizuálna gramotnosť dieťaťa. Pri zapamätávaní pomáha aj to, že  obrázkové vybrané slovo sa používa dovtedy, kým sa neutvrdí prostredníctvom rôznorodých cvičení odstupňovaných podľa náročnosti postupov, čím sa následne docieli aj správne písanie slova. Ak má dieťa ťažkosti s porozumením dejovej línie, tak pri čítaní pútavých  krátkych textov si precvičuje nielen zapamätanie tvaru slova, ale aj čítanie s porozumením, keď dochádza k následnému prepájaniu súvislostí aj s inými vzdelávacími oblasťami a dieťa si rozvíja aj logické myslenie

PaedDr. Eva Urbaneková      
liečebný pedagóg, poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti v ambulancii liečebnej pedagogiky v Pezinku, www.spokojnedeti.sk  

TIP REDAKCIE:

Stiahnite si pracovné listy na vybrané slová, a precvičujte s deťmi doma.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Moja skúsenosť s diastázou
23.01.2021   1
Diastáza ohrozuje celé držanie tela, čo znamená, že postupne strácame oporu v brušnom svalstve a prenášame ju na driekovú oblasť a zaťažujeme lopatky a krčnú chrbticu. Chrbát nás bolí, hrbíme sa a panva vystupuje neprirodzene dopredu. Takýmto postojom len prispievame k tomu, aby bruško viac vytŕčalo.
Tehotenstvo sa dá vyčítať v očiach
20.01.2021   0
„Niečo je na tebe iné. Tvoje oči nejako žiaria. Ty budeš určite tehotná!“ Táto situácia je omnoho častejšia ako by ste si mohli myslieť.
Tehotenská poradňa - aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?
18.01.2021   5
Viete aké vyšetrenia vás čakajú počas tehotenstva? Čo sa vyšetruje v ktorej poradni? Koľko ultrazvukov je povinných v tehotenstve? Kedy vám lekár vypíše tehotenskú knižku a kedy nástup na materskú dovolenku?
babetko
Viac ako polovica rodičov sa môže o svoje predčasne narodené dieťa starať až niekoľko týždňov po pôrode
22.01.2021   0
Po predčasnom pôrode je najväčšou psychickou záťažou odlúčenie dieťaťa od rodičov
10 viet, kvôli ktorým som sa cítila ako najhoršia matka, lebo som nekojila
21.01.2021   0
Neboli ste pri mne, keď som plakala, lebo som nemohla kojiť svoje dieťa. Nemôžete vedieť nič o tom že som sa cítila ako najhoršia matka v dejinách.
7 fotoreceptov: Ako uvariť prvé príkrmy pre deti
19.01.2021   1
Hoci to možno tak nevyzerá, zavádzanie inej ako mliečnej stravy do jedálnička dieťaťa nemusí byť hotová veda. Ako dôkaz poslúži náš seriál so 7 receptami. S obrázkovým návodom krok za krokom, veríme že vám náš fotoseriál túto novú bábätkovskú životnú etapu uľahčí.
detské choroby
Sezam patrí k najzdravším potravinám aj najväčším alergénom
21.01.2021   0
Alergia na sezam patrí medzi najrozšírenejšie alergie a spoločne so pšenicou, mliekom, vajciami a arašidmi patrí medzi veľkú osmičku alergénov, ktoré pacientov potrápa najčastejšie. Veľkou vhodou preto je, že podľa európskej legislatívy sa musí sezam na obaloch potravín aj v jedálnych lístkoch označovať.
11 príznakov u detí, kedy určite vyhľadajte lekársku pomoc
19.01.2021   0
Odborníci hovoria, že rodičia by mali lekára vyhľadať vtedy, ak sa niečoho obávajú. Toto sú príznaky, kedy vždy vyhľadajte lekársku pomoc pre svoje dieťa.
Operácia: Obriezka - Cirkumcízia
16.01.2021   6
Obriezka sa vykonáva pri zúženej predkožke, alebo pri príliš dlhej predkožke, ktorú nemožno voľne pretiahnuť cez žaluď penisu. Ako poznáme fimózu a kedy si ju treba začať všímať?
zvery
Morčatá
12.01.2021   11
Morčatá patria medzi hlodavcov, dožívajú sa v priemere 5 až 7 rokov. Je to milé zvieratko, vhodné pre staršie deti ako miláčik. Je ideálne na chov v byte, hoci si vyžaduje aj prechádzky vonku. Starostlivosť o neho je pomerne jednoduchá.
Korytnačka z akvária
02.01.2021   0
Vodný obojživelník, ktorého máme doma v akváriu je ako stvorený pre tropické krajiny, ktoré nazýva svojím domovom. Ako sa oň máme starať v našich podmienkach?
Čo robiť ak sa pes bojí
29.12.2020   3
Máte psa,ktorý sa niečoho alebo niekoho bojí? Viete ako mu pomôcť? Ako prekonať jeho strach?