Pred/ŠkolákŠkolák

Chyby v písaní vybraných slov, neúhľadné písmo, nesústredenosť...

 PaedDr. Eva Urbaneková   23.05.2020   0

Aj Vaše dieťa má problémy s nesústredenosťou, neúhľadným písmom, pravopisom v diktátoch a pod.? V nasledujúcom článku vám zodpovieme niekoľko otázok týkajúcich sa práve týchto oblastí.

 

Ak sa pozrieme na problém zo širšieho pohľadu, tak príčinou je neuro-vývinová nezrelosť,  keď biologické dozrievanie centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa  je nerovnomerné, a zároveň sú oslabené čiastkové funkcie, ktoré sa podieľajú na komplexnom spracovaní informácií, čo sa prejaví vo  výkyvoch školskej úspešnosti dieťaťa.  

Ide o  jemné organické poškodenie mozgu, ktoré je podmienené geneticky alebo v dôsledku spôsobu života matky počas tehotenstva – užívanie alkoholu, drog, fajčenie, nevhodné stravovanie, prípadne užívania liekov, ochorení pred narodením dieťaťa (napr. cukrovka, epilepsia, zápaly, infekcie a iné), stresové situácie v tehotenstve, ďalej predčasný pôrod, komplikácie pri pôrode, nedostatočné prekrvenie, okysličenie mozgu dieťaťa počas pôrodu, rané traumy dieťaťa po pôrode a pod.

Jednoducho povedané, dieťa je naoko zdravé, ale neprospieva rovnako ako ostatné deti.

Najlepšie je podchytiť nezrelé dieťa už v predškolskom veku pred nástupom do škôlky, ideálne od veku 2 a pol roka. Ak rodič má pochybnosti o správnom vývine dieťaťa alebo pozoruje odlišnosti v jeho správaní v porovnaní s rovesníkmi, odporúčame bezodkladne navštíviť špecialistu v zdravotníckom zariadení  alebo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa z toho nevyrastie, práve naopak, bude mať nepodchytené a nepretrénované oslabenia, ktoré budú nevýhodou v porovnaní s inými deťmi. Dozrievanie mozgu je u každého jednotlivca individuálne a pretrváva do dospelosti, cca do veku osemnásť rokov i dlhšie. Ak oslabenia čiastkových funkcií nie sú pretrénované v detstve, často dochádza ku kompenzácii, čiže jednotlivec využíva viac tú oblasť, ktorá je vyzretejšia, čo nie je to najlepšie pre jeho fungovanie, pretože danú oblasť preťažuje. 

 

Ako je možné, že zdanlivo zdravé dieťa škriabe pri písaní ako kocúr, nezáleží mu na písme, nedáva pozor a nepočúva pokyny?

Dieťa, ktoré ľahko niečo rozptýli, často nie je schopné sledovať inštrukcie, má neúhľadný písaný prejav, je roztržité, pri denných činnostiach zábudlivé, zvýšene unavené – tieto symptómy v mnohých prípadoch súvisia so zvýšenou nervovo-svalovou dráždivosťou,  nezrelosťou CNS aj napriek tomu, že u mnohých detí sú priemerné alebo aj nadpriemerné intelektové schopnosti. V takomto prípade je potrebné dodržať u dieťaťa pravidelný režim súvisiaci s časovým rozpätím (max. desať minút)  na nácvik a precvičovanie písomného prejavu a nenútiť ho do krasopisu, ale zabezpečiť čitateľnosť písma, napr. pri opise alebo prepise  textu, aj v rámci domácich úloh. Sledujeme pritom  len jednu vec, čitateľnosť viet. Ak náhodou vidíme gramatickú chybu, odporúčame dieťaťu povedať: „Pekne si to napísal/-a, dá sa to prečítať. Toto tu ešte zmeň, tomuto sa budeme venovať nabudúce. Na dnes je to veľmi pekne napísané.“ Prečo?  Potrebujeme posilniť to, čo dieťa robí správne a na iné neupozorňovať.

Existujú i iné, odborné metódy precvičovania, sú však v kompetencii školených odborníkov-trénerov.

 

Prečo moje dieťa robí chyby v diktátoch pri používaní vybraných slov? 

Keď vieme, že pôvod ťažkostí dieťaťa je neurobiologický, čiže ide o nezrelú CNS, oslabenie čiastkových funkcií, zvýšenú dráždivosť nervového systému, tak ľahšie dokážeme dieťa pochopiť. Ťažkosti dieťaťa  sú  testom trpezlivosti nielen pre rodičov, ale aj pedagógov a odborníkov.

Ak sú oslabené čiastkové funkcie, napr. krátkodobá pamäť, keď si dieťa musí zapamätať  diktovanú vetu, a zároveň má problém aktívne počúvať, dávať pozor, pretože mu kolíše pozornosť – a  to nehovoríme o prepojení psychických procesov s nezrelou vizuálno-motorickou koordináciou pri písaní diktátu – tak dieťa pre oslabenie zákonite zlyháva. V tomto prípade je potrebné vyhľadať odborníka, aby bolo čo najskôr podchytené, diagnostikované a včas mu bola poskytnutá špecializovaná odborná pomoc.    

Pri písaní diktátu v domácom prostredí rodičom odporúčame, aby si kládli otázku: „Čo  budem riešiť v diktáte?“ Po zadefinovaní cieľa to musí  na začiatku povedať dieťaťu. Ak to budú vybrané slová po B, tak pri písaní nerieši čitateľnosť viet a iné chyby, tie akoby neexistovali. Po skončení dieťa  pochváli a ukáže mu, čo správne napísalo a potom povie: „Pozri sa na toto slovo. Čo si myslíš, ako to má byť napísané?“, pričom dieťaťu ukáže dané vybrané slovo s obrázkom. Dieťa si ho samo opraví, pričom mu rodič odpovie: „Vidíš, sám/sama si na to prišiel/-la a dnes  bol tvoj diktát správne napísaný.“  Základom všetkého je, že dieťa musí mať úspech, inak v pravidelnom písaní diktátov zlyhá.    

 

Prečo moje dieťa doma  pri učení  vystrája? Robí  to naschvál?

Nie, nerobí. U predráždeného dieťaťa je zapojenie vlastnej  vôle, aby uspokojilo učiteľa alebo rodiča, náročné až  vyčerpávajúce. Dieťa sa rýchlo unaví. Chvíľu vydrží, no  neskôr sa vzdá, pretože nevie vyvážiť nesúlad čiastkových funkcií, ktoré sa podieľajú na poznávacích procesoch. Ak sa na dieťa tlačí, jeho stav sa zhorší a môže rezignovať na učenie. Ak chceme predísť vystrájaniu dieťaťa doma, je nevyhnutné dopredu sa s ním dohodnúť na čase učenia, pretože jeho tendenciou je vyhnúť sa aktivite. Pritom mu pripomenúť vhodné správanie. Napr.: „Včera  sa ti darilo pri učení, bol/-a si spokojný/-á a verím, že aj dnes sa to bude opakovať. Môžete používať aj pozitívnu motiváciu. Napr.: „Chceš ísť so mnou na výlet (čokoľvek, čo ho teší)?“ Ak dieťa odpovedá kladne, tak mu poviete: „Najprv sa spolu naučíme a uvidíš, že to bude pre teba príjemné.“  Ak sa už učíte a dieťa začalo vystrájať, tak je vhodné povedať: „Toto dokončíš (nech je toho málo).“ A v okamihu, keď sa dieťa  (len na chvíľku) upokojí, zareagujete a poviete: „Vidíš, ako ti to ide, ako sa vieš ovládať. Teraz si dáme pauzu a o 15 minút pokračujeme.“  Postupným posilňovaním vhodného správania dieťa bude pre dieťa učenie príjemné a časom zistí, že niektoré veci sa mu neoplatí robiť.

Čo môžeme pre dieťa urobiť, aby došlo k pozitívnej zmene v učení?    

Musíme voliť vhodný tréning na posilnenie oslabených čiastkových funkcií  a spestriť, meniť formy učenia. Nápomocný nám môže byť aj taký typ pracovného zošita ako Vybrané slová. Učitelia, liečební a špeciálni pedagógovia či rodičia ho môžu využiť na precvičovanie a upevňovanie vybraných slov v domácom prostredí, pričom vzbudia záujem dieťaťa o učenie a vylúčia mechanické memorovanie.

V rámci korekcie (nápravy) v špecializovaných  pracoviskách stimulujeme oslabené čiastkové funkcie u dieťaťa napr. rozvíjaním vnímania, čo je len časť procesu myslenia a učenia, pričom využívame  názorné modelovanie. Učíme dieťa informácie spracovávať, triediť a vytvárať medzi nimi vzťahy, aktívne počúvať, čitateľne písať, minimalizovať chybovosť v diktátoch, porozumieť zákonitostiam jazyka, čítať s porozumením, hľadať logické súvislosti, pracovať so svojím prežívaním, modelovať životné situácie. Ďalej sa snažíme, aby sa  dieťa vedelo učiť a tieto schopnosti efektívne využilo v bežnom živote.  

Ako konkrétne môže pracovný zošit s vybranými slovami pomôcť môjmu dieťaťu?

Vychádzame z toho, že čím intenzívnejší zážitok má dieťa z učenia, konkrétne v prípade vybraných slov napríklad pri spájaní jazykovo-pojmovej roviny s obrazovo-ikonickou rovinou, tým skôr a lepšie si ich zapamätá. Ak sa proces učenia zvýrazní aktivitami, ktoré má dieťa rado (strihaním, lepením...), neprijíma informácie mechanicky, ale prostredníctvom činnosti, vzbudzuje sa jeho záujem o danú tému. V prípade, že má dieťa ťažkosti s hláskovou štruktúrou slova,  porovnávaním vybraných slov v tabuľke napísaných veľkým tlačeným písmom (s obrázkom) a vlepovaných slov napísaných písaným písmom posilňujeme proces dekódovania slova. Pri oslabenej pamäti pomôže dieťaťu používanie obrázkovej tabuľky s  vybranými slovami aj tým, že každé vybrané slovo je označené aj číslom. Pri práci s tabuľkou sa zlepšuje vizuálna gramotnosť dieťaťa. Pri zapamätávaní pomáha aj to, že  obrázkové vybrané slovo sa používa dovtedy, kým sa neutvrdí prostredníctvom rôznorodých cvičení odstupňovaných podľa náročnosti postupov, čím sa následne docieli aj správne písanie slova. Ak má dieťa ťažkosti s porozumením dejovej línie, tak pri čítaní pútavých  krátkych textov si precvičuje nielen zapamätanie tvaru slova, ale aj čítanie s porozumením, keď dochádza k následnému prepájaniu súvislostí aj s inými vzdelávacími oblasťami a dieťa si rozvíja aj logické myslenie

PaedDr. Eva Urbaneková      
liečebný pedagóg, poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti v ambulancii liečebnej pedagogiky v Pezinku, www.spokojnedeti.sk  

TIP REDAKCIE:

Stiahnite si pracovné listy na vybrané slová, a precvičujte s deťmi doma.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Príspevok pri narodení dieťaťa od obce
30.07.2021   0
Niektoré obce poskytujú príspevok pri narodení dieťaťa, niekde je to 50 eur, inde 200 eur. Za akých podmienok a dokedy si treba žiadať o príspevok?
Prídavok na dieťa 2021
30.07.2021   35
Prídavok na dieťa alebo "prídavky." Aká je výška prídavku na dieťa, kto si môže požiadať o prídavok na dieťa, ako vyzerá žiadosť, tlačivo?
Nezaopatrené dieťa
30.07.2021   0
Nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu - na účely prídavku na dieťa, daňového bonusu, zdravotného poistenia, dôchodkového poistenia, životného minima.
babetko
Ako funguje adaptačný pobyt škôlkarov a aké sú možnosti rodičov
29.07.2021   0
Adaptačný pobyt v škôlke môže mať podľa vyhlášky rôznu dĺžku, najviac však štyri hodiny. Ako ho zladiť, keď nastupujete do práce po rodičovskej dovolenke, aké máte možnosti, keď si dieťa nezvykne na škôlku?
Novorodenecká žltačka. Ako dojčiť spavé dieťa?
28.07.2021   0
Dieťa sa nenarodí „žlté“, žltačka sa vyvíja, vrcholí na 3 – 4 deň života a potom začína klesať. Novorodenecká žltačka komplikuje dojčenie.
Rastové ukazovatele novorodencov
27.07.2021   0
Prehľadná rastová tabuľka, aký veľký, aký ťažký, koľko má priberať priemerný novorodenec. Sú to len čísla. Vaše dieťatko je jedinečné napriek tomu, alebo možno práve tým, že nie je priemerné:)
detské choroby
Impetigo
28.07.2021   0
Impetigo (sladké chrasty) je jednou z najčastejších kožných infekcií u detí, je vysoko nákazlivé. Spôsobuje ho zlatý stafylokok (Staphylococcus aureus) alebo Streptokok (Streptococcu pyogenes).
Šiesta choroba
27.07.2021   14
Šiesta choroba (roseola) je vírusové ochorenie. Typické sú vysoké horúčky, po ktorých nasleduje vyrážka. Dokedy je dieťa infekčné a môže sa nakaziť aj dospelý? Čo ak dostane šiestu chorobu tehotná žena?
Piata choroba
26.07.2021   2
Piata choroba je vírusové ochorenie sprevádzané typickou vyrážkou na tvári (akoby motýlik). Dieťa je najviac infekčné ešte pred jej objavením sa. Komplikácie spôsobuje v tehotenstve.
zvery
Prečo je mačka tučná
15.07.2021   1
Aj keď je okrúhla tvárička a bruško rozkošné, vášmu miláčikovi rozhodne neprospieva. Nadváha spôsobuje u mačiek rovnako ako u ľudí zvýšený krvný tlak, cholesterol, ohrozuje srdce a skracuje život domáceho priateľa.
Pitný režim pre psa alebo koľko vody je akurát
08.07.2021   1
Voda vyživuje, čistí a hydratuje všetky živé tvory na zemi, vrátane našich psích spoločníkov. Koľko vody potrebuje vypiť pes? Ako zistíme, či jej náš pes vypije dosť?
Kastrovaný králik
11.06.2021   0
Aký význam má u zajaca ako domáceho maznáčika kastrácia resp. sterilizácia? Má tento zdanlivo bolestivý úkon u zajacov nejaký vplyv na kvalitu života?