Pred/ŠkolákŠkolák

Chyby v písaní vybraných slov, neúhľadné písmo, nesústredenosť...

 PaedDr. Eva Urbaneková   23.05.2020   0

Aj Vaše dieťa má problémy s nesústredenosťou, neúhľadným písmom, pravopisom v diktátoch a pod.? V nasledujúcom článku vám zodpovieme niekoľko otázok týkajúcich sa práve týchto oblastí.

 

Ak sa pozrieme na problém zo širšieho pohľadu, tak príčinou je neuro-vývinová nezrelosť,  keď biologické dozrievanie centrálnej nervovej sústavy (CNS) dieťaťa  je nerovnomerné, a zároveň sú oslabené čiastkové funkcie, ktoré sa podieľajú na komplexnom spracovaní informácií, čo sa prejaví vo  výkyvoch školskej úspešnosti dieťaťa.  

Ide o  jemné organické poškodenie mozgu, ktoré je podmienené geneticky alebo v dôsledku spôsobu života matky počas tehotenstva – užívanie alkoholu, drog, fajčenie, nevhodné stravovanie, prípadne užívania liekov, ochorení pred narodením dieťaťa (napr. cukrovka, epilepsia, zápaly, infekcie a iné), stresové situácie v tehotenstve, ďalej predčasný pôrod, komplikácie pri pôrode, nedostatočné prekrvenie, okysličenie mozgu dieťaťa počas pôrodu, rané traumy dieťaťa po pôrode a pod.

Jednoducho povedané, dieťa je naoko zdravé, ale neprospieva rovnako ako ostatné deti.

Najlepšie je podchytiť nezrelé dieťa už v predškolskom veku pred nástupom do škôlky, ideálne od veku 2 a pol roka. Ak rodič má pochybnosti o správnom vývine dieťaťa alebo pozoruje odlišnosti v jeho správaní v porovnaní s rovesníkmi, odporúčame bezodkladne navštíviť špecialistu v zdravotníckom zariadení  alebo centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa z toho nevyrastie, práve naopak, bude mať nepodchytené a nepretrénované oslabenia, ktoré budú nevýhodou v porovnaní s inými deťmi. Dozrievanie mozgu je u každého jednotlivca individuálne a pretrváva do dospelosti, cca do veku osemnásť rokov i dlhšie. Ak oslabenia čiastkových funkcií nie sú pretrénované v detstve, často dochádza ku kompenzácii, čiže jednotlivec využíva viac tú oblasť, ktorá je vyzretejšia, čo nie je to najlepšie pre jeho fungovanie, pretože danú oblasť preťažuje. 

 

Ako je možné, že zdanlivo zdravé dieťa škriabe pri písaní ako kocúr, nezáleží mu na písme, nedáva pozor a nepočúva pokyny?

Dieťa, ktoré ľahko niečo rozptýli, často nie je schopné sledovať inštrukcie, má neúhľadný písaný prejav, je roztržité, pri denných činnostiach zábudlivé, zvýšene unavené – tieto symptómy v mnohých prípadoch súvisia so zvýšenou nervovo-svalovou dráždivosťou,  nezrelosťou CNS aj napriek tomu, že u mnohých detí sú priemerné alebo aj nadpriemerné intelektové schopnosti. V takomto prípade je potrebné dodržať u dieťaťa pravidelný režim súvisiaci s časovým rozpätím (max. desať minút)  na nácvik a precvičovanie písomného prejavu a nenútiť ho do krasopisu, ale zabezpečiť čitateľnosť písma, napr. pri opise alebo prepise  textu, aj v rámci domácich úloh. Sledujeme pritom  len jednu vec, čitateľnosť viet. Ak náhodou vidíme gramatickú chybu, odporúčame dieťaťu povedať: „Pekne si to napísal/-a, dá sa to prečítať. Toto tu ešte zmeň, tomuto sa budeme venovať nabudúce. Na dnes je to veľmi pekne napísané.“ Prečo?  Potrebujeme posilniť to, čo dieťa robí správne a na iné neupozorňovať.

Existujú i iné, odborné metódy precvičovania, sú však v kompetencii školených odborníkov-trénerov.

 

Prečo moje dieťa robí chyby v diktátoch pri používaní vybraných slov? 

Keď vieme, že pôvod ťažkostí dieťaťa je neurobiologický, čiže ide o nezrelú CNS, oslabenie čiastkových funkcií, zvýšenú dráždivosť nervového systému, tak ľahšie dokážeme dieťa pochopiť. Ťažkosti dieťaťa  sú  testom trpezlivosti nielen pre rodičov, ale aj pedagógov a odborníkov.

Ak sú oslabené čiastkové funkcie, napr. krátkodobá pamäť, keď si dieťa musí zapamätať  diktovanú vetu, a zároveň má problém aktívne počúvať, dávať pozor, pretože mu kolíše pozornosť – a  to nehovoríme o prepojení psychických procesov s nezrelou vizuálno-motorickou koordináciou pri písaní diktátu – tak dieťa pre oslabenie zákonite zlyháva. V tomto prípade je potrebné vyhľadať odborníka, aby bolo čo najskôr podchytené, diagnostikované a včas mu bola poskytnutá špecializovaná odborná pomoc.    

Pri písaní diktátu v domácom prostredí rodičom odporúčame, aby si kládli otázku: „Čo  budem riešiť v diktáte?“ Po zadefinovaní cieľa to musí  na začiatku povedať dieťaťu. Ak to budú vybrané slová po B, tak pri písaní nerieši čitateľnosť viet a iné chyby, tie akoby neexistovali. Po skončení dieťa  pochváli a ukáže mu, čo správne napísalo a potom povie: „Pozri sa na toto slovo. Čo si myslíš, ako to má byť napísané?“, pričom dieťaťu ukáže dané vybrané slovo s obrázkom. Dieťa si ho samo opraví, pričom mu rodič odpovie: „Vidíš, sám/sama si na to prišiel/-la a dnes  bol tvoj diktát správne napísaný.“  Základom všetkého je, že dieťa musí mať úspech, inak v pravidelnom písaní diktátov zlyhá.    

 

Prečo moje dieťa doma  pri učení  vystrája? Robí  to naschvál?

Nie, nerobí. U predráždeného dieťaťa je zapojenie vlastnej  vôle, aby uspokojilo učiteľa alebo rodiča, náročné až  vyčerpávajúce. Dieťa sa rýchlo unaví. Chvíľu vydrží, no  neskôr sa vzdá, pretože nevie vyvážiť nesúlad čiastkových funkcií, ktoré sa podieľajú na poznávacích procesoch. Ak sa na dieťa tlačí, jeho stav sa zhorší a môže rezignovať na učenie. Ak chceme predísť vystrájaniu dieťaťa doma, je nevyhnutné dopredu sa s ním dohodnúť na čase učenia, pretože jeho tendenciou je vyhnúť sa aktivite. Pritom mu pripomenúť vhodné správanie. Napr.: „Včera  sa ti darilo pri učení, bol/-a si spokojný/-á a verím, že aj dnes sa to bude opakovať. Môžete používať aj pozitívnu motiváciu. Napr.: „Chceš ísť so mnou na výlet (čokoľvek, čo ho teší)?“ Ak dieťa odpovedá kladne, tak mu poviete: „Najprv sa spolu naučíme a uvidíš, že to bude pre teba príjemné.“  Ak sa už učíte a dieťa začalo vystrájať, tak je vhodné povedať: „Toto dokončíš (nech je toho málo).“ A v okamihu, keď sa dieťa  (len na chvíľku) upokojí, zareagujete a poviete: „Vidíš, ako ti to ide, ako sa vieš ovládať. Teraz si dáme pauzu a o 15 minút pokračujeme.“  Postupným posilňovaním vhodného správania dieťa bude pre dieťa učenie príjemné a časom zistí, že niektoré veci sa mu neoplatí robiť.

Čo môžeme pre dieťa urobiť, aby došlo k pozitívnej zmene v učení?    

Musíme voliť vhodný tréning na posilnenie oslabených čiastkových funkcií  a spestriť, meniť formy učenia. Nápomocný nám môže byť aj taký typ pracovného zošita ako Vybrané slová. Učitelia, liečební a špeciálni pedagógovia či rodičia ho môžu využiť na precvičovanie a upevňovanie vybraných slov v domácom prostredí, pričom vzbudia záujem dieťaťa o učenie a vylúčia mechanické memorovanie.

V rámci korekcie (nápravy) v špecializovaných  pracoviskách stimulujeme oslabené čiastkové funkcie u dieťaťa napr. rozvíjaním vnímania, čo je len časť procesu myslenia a učenia, pričom využívame  názorné modelovanie. Učíme dieťa informácie spracovávať, triediť a vytvárať medzi nimi vzťahy, aktívne počúvať, čitateľne písať, minimalizovať chybovosť v diktátoch, porozumieť zákonitostiam jazyka, čítať s porozumením, hľadať logické súvislosti, pracovať so svojím prežívaním, modelovať životné situácie. Ďalej sa snažíme, aby sa  dieťa vedelo učiť a tieto schopnosti efektívne využilo v bežnom živote.  

Ako konkrétne môže pracovný zošit s vybranými slovami pomôcť môjmu dieťaťu?

Vychádzame z toho, že čím intenzívnejší zážitok má dieťa z učenia, konkrétne v prípade vybraných slov napríklad pri spájaní jazykovo-pojmovej roviny s obrazovo-ikonickou rovinou, tým skôr a lepšie si ich zapamätá. Ak sa proces učenia zvýrazní aktivitami, ktoré má dieťa rado (strihaním, lepením...), neprijíma informácie mechanicky, ale prostredníctvom činnosti, vzbudzuje sa jeho záujem o danú tému. V prípade, že má dieťa ťažkosti s hláskovou štruktúrou slova,  porovnávaním vybraných slov v tabuľke napísaných veľkým tlačeným písmom (s obrázkom) a vlepovaných slov napísaných písaným písmom posilňujeme proces dekódovania slova. Pri oslabenej pamäti pomôže dieťaťu používanie obrázkovej tabuľky s  vybranými slovami aj tým, že každé vybrané slovo je označené aj číslom. Pri práci s tabuľkou sa zlepšuje vizuálna gramotnosť dieťaťa. Pri zapamätávaní pomáha aj to, že  obrázkové vybrané slovo sa používa dovtedy, kým sa neutvrdí prostredníctvom rôznorodých cvičení odstupňovaných podľa náročnosti postupov, čím sa následne docieli aj správne písanie slova. Ak má dieťa ťažkosti s porozumením dejovej línie, tak pri čítaní pútavých  krátkych textov si precvičuje nielen zapamätanie tvaru slova, ale aj čítanie s porozumením, keď dochádza k následnému prepájaniu súvislostí aj s inými vzdelávacími oblasťami a dieťa si rozvíja aj logické myslenie

PaedDr. Eva Urbaneková      
liečebný pedagóg, poskytovateľ špecializovanej zdravotnej starostlivosti v ambulancii liečebnej pedagogiky v Pezinku, www.spokojnedeti.sk  

TIP REDAKCIE:

Stiahnite si pracovné listy na vybrané slová, a precvičujte s deťmi doma.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Odtok plodovej vody
26.05.2020   4
Čo by ste mali vedieť o odtoku plodovej vody? Ako ju spoznáte? Kedy máte ísť do pôrodnice?
Dve ženy, dve skúsenosti, jedna pôrodnica. Banská Bystrica.
22.05.2020   0
Toto je skúsenosť Karin z apríla a Jany z mája 2020. Dve ženy, dve rôzne skúsenosti.
Ako schudnúť po pôrode?
19.05.2020   1
Kedy začať s chudnutím, ako schudnúť efektívne zdravo a tak, aby sme neohrozili dojčenie či vlastné zdravie?
babetko
Tabuľka veľkostí detských odevov
28.05.2020   3
Oblečenie pre deti býva označovaný rôzne. Podľa veku, výšky dieťaťa alebo dokonca hmotnosti. Ak je na výber, odporúčame orientovať sa vo veľkostiach podľa výšky, na začiatku dĺžky :-) dieťaťa. Nasledujúce tabuľky veľkostí detských oblečení vám poslúžia pre vašu lepšiu orientáciu.
Čo bolo pre vás počas korona krízy najťažšie?
25.05.2020   0
Povedzte nám vašu skúsenosť a súťažte o nákupné poukážky do dm-ka.
Akú farbu očí bude mať naše dieťatko?
23.05.2020   9
Prečo majú bábätká bielej pleti najprv modré oči? Dá sa vopred určiť, akú farbu očí budú mať naše deti? Kedy si môžeme byť na istom, že ide o finálnu farbu očí?
detské choroby
Operácia: Pruh - Hernia - Prietrž
26.05.2020   36
Prietrž, alebo pruh, po latinsky hernia, je najčastejším chirurgickým problémom detského veku. U detí je najčastejšia pupočná prietrž a slabinová prietrž, ktorá je častá u detí narodených pred termínom. V lekárskej terminológii sa stretnete s výrazmi Hernia umbilicalis (pupočná hernia) a Hernia inguinalis (slabinová hernia).
Diéta pri zvracaní
22.05.2020   0
Diétou pri zvracaní sa snažíme dostať do dieťaťa dostatočné množstvo tekutín a minerálov, no žalúdok pri tom zaťažovať, čo najmenej.
Top 9 domácich liekov na hnačku
21.05.2020   4
Aby ste predišli liečbe hnačky medikamentmi, môžete vyskúšať najskôr niektoré z domácich liečiv. Obvykle sa dieťaťu uľaví a nenastane skutočná potreba užívať lieky.
zvery
Agapornis, začíname s chovom.
26.05.2020   7
Ak túžite mať doma druh papagája, ktorý je menší a jeho inteligencia sa dokáže vyšplhať mimoriadne vysoko, je voľba celkom jasná. Volá sa Agapornis.
Welsh Corgi alebo Kto je Korgi
18.05.2020   2
Welsh Corgi je najmenší pes pastierskej skupiny, ktorý pochádza z Walesu z Veľkej Británie. Aký vlastne je tento malý psík? Hodí sa aj k Vám do rodiny? Čo je na ňom výnimočné?
Prečo psy považujú svoje výkaly za delikatesu?
11.05.2020   2
Požieranie vlastných, mačacích a ďalších exkrementov je pomerne častým problémom. Prečo k tomu dochádza a ako pracovať na odstránení tohto zlozvyku?