ZDRAVIE.sk Šport7.sk Rodinka.sk
Internet.sk
ĽudiaĽuďom.sk Fony.sk ephoto.sk Dnes24.sk
Pred/ŠkolákŠkola 21. storočia

Vysoko efektívne učenie podľa S.Kovalikovej - skúsenosti z praxe

 PaedDr. Roman Baranovič   25.10.2012   1

V našej sérii „Aká má byť škola 21. storočia“ pokračujeme praktickým priblížením metódy nazývanej Vysoko efektívne učenie, známej aj pod názvom Integrované tematické vyučovanie (budeme používať skratku VEU/ITV).

Na základe doposiaľ uverejnených rozhovorov s učiteľmi v našom seriáli mohol čitateľ nadobudnúť nesprávny dojem, že zavádzanie inovatívnych komplexným prístupov ku zmene vyučovania sa na Slovensku dotýka len škôl v Bratislave a okolí. Dnes sa preto pokúsime dokázať, že to nie je pravda.

V našom rozhovore o praktických skúsenostiach s využívaním VEU/ITV sa pozhovárame s pani učiteľkou Martou Paligovou, ktorá učí na základnej škole v Michalovciach. Pani učiteľka má za sebou 22 rokov praxe a je učiteľkou 1. stupňa. O jej práci veľa napovie aj webová stránka, ktorú vedie pre svojich žiakov ale aj rodičov na adrese edu-paligova2.webnode.sk.

Skúste v jednej vete povedať, čo by podľa vás mala naučiť škola v 21. storočí?

Škola 21. storočia by mala rozvíjať životné zručnosti, ktoré vedú ku kvalitnému životu-ide hlavne o medziľudské vzťahy v súkromí a na pracovisku a schopnosť orientovať sa na potreby ľudskej spoločnosti.

Čo pre vás znamená pojem inovácie vo vzdelávaní?

 • Vhodný obsah učiva
 • Vhodné metódy vyučovania
 • Vhodný prístup učiteľa k žiakom
 • Vhodný spôsob manažovania škôl
 • Vhodný spôsob hodnotenia žiakov

Otázne je slovíčko “vhodné”.

Čo je vaša najlepšia skúsenosť z pedagogickej praxe?

Tak sú dve, ak môžem.

Vo vzťahu k žiakom:

Mám problém so žiakmi, keď ochorejú. S plačom ostávajú doma, že čo keď sa niečo zaujímavé udeje v triede a oni to premeškajú. To sa vždy pousmejem a zahreje ma pri srdiečku.

Vo vzťahu k pedagogickej verejnosti:

V rámci istého projektu som mala otvorenú hodinu, na ktorej boli aj hostia z jednej pedagogickej fakulty. Pán profesor a tri vedecké pracovníčky. Boli to odborníci, ktorí prešli veľa krajín, vzdelaní, rozhľadení a milí ľudia. Po skončení hodiny sme samozrejme diskutovali a na ich tvárach bolo vidno dojatie z toho, čo práve videli a zrejme nečakali. Vyjadrenie pána profesora, že teda také niečo už dávno nevidel, jeho úprimné slová a ocenenie mojej práce zasa dojali mňa.

Priznali, že na VEU/ITV mali svoj názor, ale že keď teda toto je VEU/ITV, tak takéto sa im páči. Pritom išlo o hodinu prírodovedy a vsunula som do nej len niektoré prvky VEU/ITV.

Akou cestou ste prešla ako učiteľ, kým ste sa dostali k VEU/ITV? Čo vás na tejto ceste inšpirovalo?

Myslím, že všetko sa už začalo na vysokej škole, keď som ako študentka pedagogickej fakulty odučila hodinu prvouky a dostala som z nej trojku. Doteraz si pamätám, že hodina súvisela s dopravnou výchovou a po skončení som mala úžasný pocit, ako som to perfektne zvládla. Žiaci boli nadšení, ja som bola nadšená, ale moja uvádzajúca učiteľka naše nadšenie nezdieľala. Povedala mi túto vetu: Vaša hodina vyzerala ako pionierska schôdzka. To musíte aj učiť, nielen deti zabávať! A potom sa moje ďalšie hodiny na praxi podobali ako vajce vajcu.

Presne ako nám nadiktovali štruktúru hodiny, samozrejme aj s minutážou a cennou radou mojej uvádzajúcej pani učiteľky-zbytočne neopúšťať lavice, lebo sa veľmi rozčertia! A asi odvtedy u mňa vznikol syndróm hľadania inej cesty. Už ako študentka som tušila, že cesta presnej štruktúry hodiny, keď deti nesmú prejaviť názor, zasmiať sa, pobaviť sa, to nie je pre mňa to pravé.

Ako učiteľka sa v tom utvrdzujem stále a od začiatku svojej praxe sa vytešujem v slobode, ktorú mám vo výbere ako deťom, čo najvhodnejšou formou priblížiť svet okolo nich. Samozrejme nie je a nebolo to jednoduché. Vždy som veľa študovala, čítala, zaujímala sa o všetko nové, čo sa dialo v školstve. Akosi podvedome som robila veľa takých vecí o ktorých som neskôr zistila, že vlastne tak to má byť a tak sa to v modernom svete pedagogiky robí.

Keď som sa vlastným štúdiom dostala k materiálom o VEU/ITV, tak sa mi to všetko rozsvietilo. Ale pomaly, tak ako keď zapnete žiarivku. Postupne je to svetlo silnejšie a silnejšie. Najprv som mala len také chaotické informácie, hľadala som rôzne možnosti ako sa stretnúť s ľuďmi, ktorí pracovali s VEU/ITV. Ak som niekoho takého stretla, tak som vytrvalo zisťovala, čo a ako. A keď som absolvovala školenie, utriedila som si svoje skúsenosti, poznatky a nové vedomosti, tak som prišla na to, že práve tento model je to, čo som celý čas hľadala.

Teraz po rokoch využívania VEU/ITV, keď mám aj spätnú väzbu od žiakov, rodičov, kolegov, som rada, že som sa nevzdala. Nebola to jednoduchá cesta, bola som vždy iná, vystrkovala som hlavu z radu a to stále láka niektorých ľudí, takú hlavu odseknúť. Ale ja sa nevzdávam, doma v obývačke rozkladám veľké papiere, vyrábam si vlastné žiacke knižky, vymýšľam príbehy, robím pokusy, aby som bola pripravená-nie na pioniersku schôdzku, ale na deň s deťmi plný zaujímavých zážitkov z učenia.

Snažíme sa našim čitateľom priblížiť VEU/ITV ako inovatívny pedagogický prístup. Ako by ste ho pre rodičov opísali vy?

Je veľmi ťažké opísať tak ucelený a podrobne rozpracovaný program niekoľkými vetami. Pokúsim sa to teda zhrnúť v niekoľkých bodoch:

UČENIE

 • Učivo jednotlivých predmetov je zintegrované tak, aby navzájom logicky a tematicky súviselo. Pedagóg ma podrobne spracované učivo a zostavené do mesačných tém a celoročnej témy, ktorá je motivačná a zaujímavá pre deti a súvisí s konkrétnym učivom.  My tento školský rok máme celoročnú tému Pirátska výprava s Pipi Dlhou Pančuchou. Pipi sprevádza deti celý rok, zadáva im úlohy, odmeňuje zlatými pirátskymi dukátmi, píše s deťmi lodné denníky...
 • Organizácia vyučovania prebieha v rôznych formách (učebné bloky, hodiny, tematické dni, týždne a pod.)...Najideálnejšie je ak žiakov nevyrušuje školský zvonček a prestávky určuje pani učiteľka podľa potrieb žiakov. Vyučovací blok trvá 90 minút a učivo napríklad matematiky plynulo prechádza do prírodovedy a je prepojené s každodenným životom.
 • V triede je vytvorená pokojná a priateľská atmosféra – používanie vhodného hlasu, vytvorenie pravidiel, ktoré nám umožňujú správať sa k sebe tak, aby sme sa cítili príjemne, relaxačná hudba, oceňovanie dobrých činov...Platia u nás celoživotné pravidlá – nevysmievanie sa, úcta, pravdivosť, aktívne počúvanie, najlepší osobný výkon, dôveryhodnosť, ktoré sa u detí cielene rozvíjajú a oceňuje sa ich používanie a dodržiavanie.
 • Uplatňuje sa spolupráca a kooperatívne učenie – životnú zručnosť spolupráca intenzívne rozvíjame rôznorodými činnosťami. Vytvárame v triede domovské spolupracujúce skupiny, v ktorých má každé dieťa určité postavenie a dôležitú úlohu. Väčšinu úloh riešia deti spoločne - učia sa tímovej práci, spoluzodpovednosti za svoju čiastkovú úlohu...Sú vedení k tomu, že ak niečo nevedia, majú kamarátov, pani učiteľku, rodičov s ktorými sa môžu poradiť. A že mýliť sa je ľudské!
 • Žiaci sú hodnotení slovne - hodnotí sa osobný pokrok a ponúkajú sa možnosti, ako zlepšovať svoje osobné výkony.
 • Cielene sa rozvíjajú životné zručnosti metodikou, ktorá je podrobne spracovaná. Ja dokonca vyučujem osobitný predmet Rozvoj životných zručností a je mi ľúto, že takýto predmet sa nevyučoval, keď som ja chodila do školy. Vedela by som asi lepšie riešiť konfliktné situácie v osobnom i profesionálnom živote, viac by som si vážila samú seba, spolupráca a efektívna komunikácia je pre mojich rovesníkov tiež tvrdým orieškom. Osobne považujem túto oblasť za najprínosnejšiu pre žiakov, ale aj samotných učiteľov. Učíme sa spoločne zručnostiam, ktoré skvalitňujú náš život.

DETI

 • Sú tvorivé, otvorene, kultivovane komunikujú, prejavujú kritické myslenie aj v kontakte s dospelými, vedia zaujať stanovisko – toto je jedna z hlavných pozorovateľných čŕt, ktorou sa odlišujú od svojich rovesníkov.
 • Dokážu spolupracovať pre spoločný cieľ.
 • Strach z neúspechu a zlyhania je výrazne nižší ako v tradičných triedach, k čomu prispieva najmä slovné hodnotenia a rozvíjanie sebahodnotenia a úcty k sebe samému.

PROSTREDIE

 • Pôsobí útulne a esteticky – v triede máme koberec, kresielka na odpočívanie, veľa kvetov, rôzne zóny - čitateľská, tvorivá, hracia(samozrejme záleží na veľkosti triedy...)
 • Obsahuje graficky znázornenú celoročnú tému.
 • Odráža to, o čom sa deti učia. Poskytuje rôzne možnosti vyhľadávania informácii – v triede sú encyklopédie, knihy, prístup k internetu, podnecuje k práci s rôznymi materiálmi, stavebnicami...

Určite je toho oveľa viac, ale ja radšej učím podľa modelu VEU/ITV ako o ňom rozprávam. Zhrnula by som to teda jednou mojou skúsenosťou.

Mala som raz oslavu učenia. Je to jeden zo spôsobov, ako v VEU/ITV spolupracujeme s rodičmi. Nejde o klasické besiedky typu tanček, pesnička, básnička, ale snažíme sa ukázať rodičom ako sa na našich hodinách pracuje, aké metódy používame, ukázať niečo z atmosféry VEU/ITV. Na konci oslavy si vzal slovo jeden z rodičov, mimochodom veľmi vzdelaný pán a povedal veľmi peknú vec. Citujem: „Ja by som nenazval toto učenie Integrované tematické vyučovanie, ale Učenie pre život.“

Ako dlho využívate vo svojej práci VEU/ITV, aké sú vaše skúsenosti? Čo sa vám darí a čo naopak nedarí?

VEU/ITV využívam už asi 10 rokov. Ako som povedala, nie je to jednoduché. Veľa učiteľov od VEU/ITV „odskočí“ pretože je náročné na prípravu samotného učiteľa. Je to pravda, ale je to najmä na začiatku, ak získate určité skúsenosti, tak je to ľahšie. Pri tomto modeli je výborné najmä to, že stačí ak používate nejaké prvky a už sa posuniete niekam ďalej.

Nemusíte uplatňovať všetky princípy a častokrát sa to ani nedá. Napr. vyučovanie by malo prebiehať v 90 minútových blokoch bez zvonenia, čo je na veľkých mestských školách nereálne. Ťažké a niekedy až nereálne je presvedčiť rodičov o nepotrebnosti známkovania detí. Ťažké a niekedy až nereálne je presvedčiť kolegov, vedenie o tom, že VEU/ITV nie je hranie sa na koberci v triede, ale vypracovaný systém s pravidlami, ktoré život a učenie v triede deťom uľahčujú a spríjemňujú. Stačí, keď do práce so žiakmi včleníte len niektorý z princípov VEU/ITV, už je to úplne niečo iné. Ideálne je samozrejme, keď je tých prvkov, čo najviac.

Ďakujem za rozhovor.

Pohľad rodičov

V tomto článku sme získali pohľad rodičov detí, ktoré chodili do triedy pani učiteľky Paligovej pred dvoma rokmi a teda sú dnes už siedmaci.

Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že VEU/ITV má veľmi pozitívny vplyv na dieťa. Dieťa má väčšiu voľnosť, čím sa môže viac prejaviť, učí sa osvojiť si základné zručnosti v komunikácií a aktívnom počúvaní , čo som ako rodič ocenila a videla ten rozdiel pri nástupe do školy a po pár mesiacoch. Veľmi oceňujem slovné hodnotenie, pretože je pre dieťa skôr motivačné ako deprimujúce. Ak by som sa znovu mala rozhodnúť tak jednoznačne by bolo na prvom mieste integrované vyučovanie. Alena G.

Stále spomíname s Martinkou na skvelú pani učiteľku a na jej vyučovanie a my, ako rodičia sme vnímali VEU/ITV veľmi pozitívne hlavne, keď Martinka bola v 1 . 4. ročníku, ale aj teraz, keď je siedmačka. Počas 1. - 4. ročníka bola pre ňu škola doslova hrou, do školy sa tešila, mala veľa informácií, neskutočný záujem o knihy a čítanie, bola samostatná, ohľaduplná, rada pomáhala ostatným spolužiakom. Pre ňu a aj pre nás bolo veľmi pozitívne i slovné hodnotenie, jednoducho škola bola bez stresu. Z toho, čo získala, čerpala a pokračovala aj ďalej a podľa mňa je škoda, že v takomto vyučovacom systéme nepokračovali aj ďalej v 5. - 9. ročníku. Alena B. (51)

Učenie bolo hrou, radostným poznávaním vecí, ľudí aj seba, so zápalom a bez prinútenia.  Myslím, že bolo šťastím môcť sa vyučovať spôsobom, kde boli rešpektované danosti dieťaťa, vo vzťahu k učeniu, aj medzi spolužiakmi navzájom. Učenie bolo bez stresu, používali sa výborné motivácie k učeniu, deti nadobúdali nielen vedomosti ale rozvíjali aj životné zručnosti. Dcéra hodila do školy s veľkým zápalom, otázka počas prázdnin - "nech sa už čím skôr skončia prázdniny veľmi sa teším na školu", hovorí za všetko. Po prechode na druhý stupeň dcéra nemá problém s učením, pozná samu seba, svoje možnosti akurát tej radosti z učenia je pomenej. Miriam (41)

Trieda pani učiteľky Paligovej na ZŠ Okružná 17, Michalovce

Viac informácií o VEU (niekedy označené ako Integrované tematické vyučovanie môžete získať:

Séria “Aká má byť škola 21. storočia?” vzniká v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia, ktorá sa venuje zavádzaniu inovácií do vzdelávania na základných a stredných školách a vytváraniu príležitostí pre učiteľov vymieňať si skúsenosti a poznatky v tejto oblasti. Viac informácií nájdete na www.indicia.sk. Zhováral sa PaedDr. Roman Baranovič, viac informácii nájdete na blogu http://blog.baranovic.info.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 6 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
adela napísané 25.10.2012 09:14

Dakujem ze tento clanok,

napriek jeho dlzke som ho "zhltla" a uprimne mi je luto, ze moj syn nemoze zazivat vyucovanie v tomto duchu. ITV mi je asi najsympatickejsi zo systemov, ktore ste tu prezentovali. Dava mi zmysel.

Viem, ze je to vzdy o pedagogovi, ze je to rpe neho vacsia zataz, ze musi byt vnutorne motivovany, ze musi chciet on sam. Zial, na beznych skolach je takych malo -teda aspon je ich malo viditelnych. Aj ked - v prvej a druhej triede sme mali prave na takuto pani ucitelku stastie. V tretom rocniku po zmene pedagoga je to o dost horsie.

Takze pani ucitelke z MIchaloviec drzim palce a zelam vela tvorivych sil.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Pôrod v Krompachoch bol neuveriteľný zážitok
21.03.2019   0
Prvotný šok pre mňa bol, keď sa ma nesmierne milá sestra spýtala, či už mám pripravený pôrodný plán, aby si ho so mnou primárka mohla prejsť, keď prídem na návštevu do pôrodnice. Všetci vieme, že na Slovensku sú pôrodné plány vnímané ako spísané výmysly premotivovaných biomatiek, ktoré sa silou – mocou snažia kafrať skúseným pôrodníkom do roboty. S malou dušičkou sme si pred pôrodom urobili rodinný výlet do Krompách. Vyhľadali sme ordináciu pani primárky, sadli sme si spolu k stolu a prechádzali moje papiere.
V Ružinovskej nemocnici bol skvelý personál, chýbala mi však podpora v dojčení
19.03.2019   2
V Ružinovskej nemocnici v Bratislave som rodila v máji minulého roku. Bolo to dobré, ale bolo by ešte čo vylepšovať. Hlavne v informovanosti sestier, čo sa dojčenia týka. Majú informácie staré 20 rokov. Ostatné veci boli fajn, ale pre tento problém by som sem rodiť druhý raz nešla.
Skoncujte s klišé dokonalej matky, ktorá musí byť nutne naplnená šťastím
18.03.2019   6
Depresia post-partum sa týka mnohých mamičiek a predovšetkým prvorodičiek. Takáto depresia sa dá rozdeliť do viacerých kategórií:
babetko
Pohodový ocko verzus ukričaná a nervózna mama
25.03.2019   0
Sťažovala sa mi kamoška. Vraj jej muž odmieta prebaľovať, kúpať a krémikovať zaparený zadok. Keď má synovi uvariť tekvicový prívarok, dá mu miesto neho Pribináčik. Odmieta ho šatkovať, vraj je to trápne. A keďže kočík kamoška z presvedčenia nekúpila, každodenné prechádzky ostali na ňu. U nás doma je to podobné. Muž sa síce varenia a plienok nezľakol, ale...
Troska v ogrcanom pyžame, ktorá si nestihla ráno umyť zuby. Vitajte na materskej
22.03.2019   0
Narodí sa vám dieťa a príde moment, keď si namiesto reklamy na materstvo budete pripadať ako troska v ogrckanom pyžame. Zavretá medzi štyrmi stenami. Len vy a dieťa.
Výrazy, ktoré by mali poznať najmenšie deti a uľahčia nám každodenný život
21.03.2019   0
Keď rozprávame s dieťaťom, pomenúvame veci a deje okolo neho, na základe ktorých si vytvára isté schémy, ako funguje svet.
detské choroby
Tuberkulóza
22.03.2019   1
Tuberkulóza, jej príznaky, prevencia, liečba.
Hnačka
12.03.2019   9
Hnačka je časté vylučovanie abnormálne riedkej alebo vodnatej stolice. Kým u dojčiat ide o závažný stav, u starších detí zvyčajne nebýva dôvodom na znepokojenie.
Akútna bronchitída – Akútny zápal priedušiek
08.03.2019   2
Vyskytuje sa v každom období detského veku. Maximum prípadov je v jesenných a zimných mesiacoch. Začína sa "nádchou."
zvery
Žiť zdravšie? Pomôže vám šteniatko alebo mačiatko!
19.03.2019   0
Zvierací člen rodiny sa za starostlivosť môže odmeniť aj pevným zdravím, dobrou náladou či lepším zamestnaním. Že v tom všetkom nemôže mať labky? Štúdie amerických, austrálskych a britských vedcov tvrdia, že áno.
Preč s alergiou alebo zvieratá v domácnosti
05.03.2019   0
Deťom, ktoré boli alergické na mačky a psy lekári odporúčali chovať škrečkov alebo iných hlodavcov.
Fretka nie je zvieratko pre každého
26.02.2019   2
Len máloktoré dieťa vie, že na konci vodítka, to malé, chlpaté a veselé zvieratko, je fretka. Väčšinou si aj od mnohých dospelých vypočujem, že venčím potkana, vydru, malého psa, krtka, mačku alebo iné zvieratko.