Pred/ŠkolákŠkola 21. storočia

Daltonský plán

 PaedDr. Roman Baranovič   25.09.2012   10

Potom, ako som hovoril o historickej perspektíve snáh o zmenu školy, tento týždeň by som sa v našej sérii chcel venovať viac jednému z komplexne prepracovaných návrhov ako zmeniť školu.

Volá sa Daltonský plán

a vytvorený bol v prvej tretine 20. storočia. Jeho autorom je Helen Parkhurstová. Svoje meno dostal podľa názvu amerického mestečka Dalton, kde založila svoju prvú daltonskú školu. Pani Parhurstová počas svoje kariéry mala možnosť nejakú dobu spolupracovať aj s pani Máriou Montessori, ale vybrala sa trochu inou cestou. Oproti napríklad Montessori pedagogike je Daltonský plán praktickejší a nepredpokladá až taký radikálny rez do toho, ako škola a vyučovanie funguje. Dá sa prevádzkovať aj v rámci bežného vyučovania a práve preto je na slovenských školách pomerne obľúbený.

Dalo by sa povedať, že predstavuje akúsi zmenu prístupu a filozofie učiteľa takmer v rámci bežného vyučovania, ktorou pristupuje k organizácii hodiny, zadávaniu úloh ale tiež rozširuje vyučovanie o nové aktivity, ktoré ho úplne netransformujú do novej podoby, skôr vylepšujú s cieľom naučiť žiakov nie len vedomosti ale aj zručnosti, akými sú samstatná práca, organizácia času, komunikácia s ostatnými. Dalton nie je metóda určená špeciálne pre nadané deti, ale všeobecne pre bežné deti v bežnej triede.

Základné princípy

Vzdelávanie podľa Daltonského plánu je postavené na troch základných princípoch – zodpovednej slobode, samostatnosti a spolupráci. Všetky postupy a metódy, ktoré sa počas vyučovania uplatňujú smerujú k tomu, aby sa žiaci naučili byť zodpovední za svoje vzdelávanie a mali primeranú slobodu v spôsobe riešenia úloh, výbere pracovného miesta a pomôcok, či výbere partnera pre spoluprácu. Žiaci sú vedení na jednej strane k samostatnosti pri osvojovaní si vedomostí a plnení si každodenných povinností, na druhej strane k vzájomnej spolupráci a spoločnému učeniu sa. V praxi sa tieto princípy prejavujú nasledovne:

Metóda odloženej pozornosti

Deti často z pohodlnosti i lenivosti radšej povedia, že niečo nevedia spraviť, ako keby sa s danou úlohou (problémom) potrápili. Naučili sme ich to doteraz tým, že sme im okamžite radili, odpovedali na ich otázky namiesto toho, aby sme im nechali priestor na ich vlastnú aktivitu či tvorivosť. Učiteľ pritom postupuje nasledovne:

 1. Prečítaj si pozorne zadanie ešte raz – už tu časť žiakov zistí, že úlohu vie vyriešiť (možno zadanie číta len prvýkrát).
 2. Opýtaj sa kamaráta – kamarát vie vysvetliť postup svojou detskou rečou, ktorá je pre dieťa prijateľnejšia. Zároveň ten, čo vysvetľuje, si sám opakuje učivo a učí sa komunikácii i trpezlivosti.
 3. Opýtaj sa učiteľa (doma rodiča) – až po určitom čase poradí učiteľ dieťaťu. Pozor! Poradiť neznamená vyriešiť úlohu za neho. Aj spolužiak v bode 2 aj učiteľ či rodič by mal žiaka len naviesť na odpoveď. V momente keď sa „chytí“, pokračuje žiak samostatne.

Efekt tohto prístupu

 • Deti sa naučia samostatne myslieť a riešiť problémy.
 • Samostatná práca sa stane samozrejmou, naučia sa učiť sa aj bez stálej pozornosti dospelých.
 • Naučia sa spolupracovať i primerane komunikovať so spolužiakmi i dospelými.

Všetko hovorím len raz!

Deti sa spoliehajú na to, že im dookola budeme opakovať informácie či pokyny, pričom oni ich z nepozornosti nesledujú. Tento princíp znamená, že učiteľ vydá pokyny na plnenie úlohy len raz. Žiak má možnosť v škole sa na nejasnosti opýtať, potom im už pokyny nikto neopakuje. Cielene sú tak žiaci vedení aktívne počúvať.

Ak pokyny nesledujú, stále sa môžu na ne spýtať spolužiaka. Je však otázne, či spolužiak bude ochotný informovať práve toho, čo neustále vyrušuje. Pri každom zadaní po pokynoch učiteľa zopakuje jeden z triedy zadanie svojimi slovami, teda aj nepozorný žiak má možnosť sa ho opäť dozvedieť.

Efekt tohto prístupu

 • Deti sa naučia aktívne počúvať.
 • Počet opakovaní jedného príkazu by sa pomaly ale isto malo znižovať.

Daltonské úlohy

Na týchto úlohách žiaci pracujú samostatne, svojim tempom alebo za pomoci spolužiaka či učiteľa. Vždy ich majú najskôr vysvetlené, poznajú čas za ktorý ich majú splniť aj kritériá na ich kvalitu. Zadania mali vysvetlené aj spolužiakom. Skladajú sa z povinných a voliteľných úloh. Kto má splnenú povinnú časť daltonskej úlohy pracuje na vypracovaní jednej či viac voliteľných. Tu si žiaci vyberajú úlohy podľa svojho zamerania, záľub či typu inteligencie.

Žiakom vytvárame priestor, aby boli aktívni na 2/3 hodiny, čím im umožňujeme aktívne sa podieľať na osvojení si vedomostí. Splnenie úloh si žiaci v škole vyznačujú na daltonských tabuliach pripnutím pripináčika k svojmu menu aj predmetu.

Efekt tohto prístupu

 • Aktívne osvojovanie vedomostí spôsobí, že si žiaci viacej osvoja a svoje vedomosti budú vedieť aj využiť.
 • Samostatná práca bude pre ne samozrejmosťou, naučia sa učiť sa aj bez stálej pozornosti dospelých.
 • Naučia sa spolupracovať i primerane komunikovať so spolužiakmi i dospelými.

Dlhodobé daltonské úlohy

Vyberajú si ich samotní žiaci na základe svojich záujmov. Počas jedného mesiaca plnia v škole (cez prestávky alebo po splnení povinných úloh) a doma úlohu, ktorú si sami zvolili. Ako príklad môžem uviesť knihu alebo časopis o obľúbenom zvieratku, športe, svojej záľube, model, maketa, učebná pomôcka, hra, divadelné predstavenie so spolužiakom...

Cieľom je naučiť žiakov systematicky pracovať na dlhodobejšej práci a prezentovať si ju pred spolužiakmi. Učia sa pri tom pracovať s informáciami, plánovať, organizovať si svoju prácu. Výsledná práca by mala byť adekvátna času, ktorý mu venovali. V žiadnom prípade sa za dlhodobú prácu nemôže rátať niečo, čo večer predtým našli a vytlačili z internetu. Prostredníctvom dlhodobej práci môžu ukázať v čom sú dobrí, čo ich zaujíma.

Efekt tohto prístupu

 • Naučia sa dlhodobo pracovať na úlohe a organizovať si svoj pracovný čas.
 • Budú vytrvalejší a dôslednejší.
 • Rozvíjajú svoje záujmy.

Portfóliá žiackych prác

Slúžia na ukladanie si prác žiakov ale aj ich priebežné hodnotenie a sebahodnotenie. Žiak sa neporovnáva s ostatnými spolužiakmi ale porovnáva svoje pokroky voči sebe samému. Do portfólií majú možnosť nahliadnuť aj rodičia.

Efekt tohto prístupu

 • Naučia sa hodnoteniu a sebahodnoteniu.
 • Naučia sa pracovať s portfóliom, zakladať svoje práce a udržiavať ich v náležitom poriadku.

Laboratory – konzultácie pre žiakov i rodičov

V daltonských školách majú žiaci možnosť zapísať sa na konzultácie. Počas nich si ozrejmia nejasnosti v preberanom učive, učiteľ im môže pomôcť pri plánovaní a realizácii dlhodobých daltonských úloh. Účasť na konzultáciách je možná aj pre rodičov.

Prax

Na Slovensku sa k Daltonskému plánu - prístupu hlásia učitelia na niekoľkých desiatkach škôl. Spôsobuje to hlavne fakt, že medzi komplexnými inovatívnymi metódami patrí k tým, ktoré sa relatívne ľahko implementujú. Funguje dokonca aj v prípade, ak si ho vyberie len osamotený učiteľ, pričom škola ako taká ho za svoju metódu nepovažuje.

Zvyčajné nasadenie do praxe má potom podobu tzv. Daltonských blokov, ktoré prebiehajú raz do týždňa pričom v ostatné dni sa vyučuje klasicky, respektíve v klasickom vyučovaní učiteľ/ka využíva základné princípy Daltonského plánu. Daltonský blok je vyučovanie motivované jednou témou, počas ktorého si žiaci zopakujú alebo rozšíria svoje vedomosti z preberaného učiva alebo okruhu informácií blízkych zvolenej téme. Žiaci na jednotlivých úlohách pracujú samostatne alebo spolupracujú so spolužiakmi. Počas daltonského bloku nezvoní, žiaci riešia jednotlivé povinné úlohy v poradí aké im vyhovuje a po splnení povinných úloh riešia úlohy z veľkého výberu voliteľných. Súčasťou daltonských blokov je aj vyučovanie výtvarnej výchovy. Uplatňuje sa v nich primeraná práca s počítačmi na upevnenie alebo rozšírenie si vedomostí. Počas daltonských blokov má učiteľ možnosť pracovať so žiakmi, ktorí vyžadujú viac pozornosti.

Daltonský plán je využívaný na Slovensku hlavne učiteľmi prvého stupňa alebo v materských škôlách. Na prvom stupni dokáže učiteľ/ka najlepšie menežovať svoj čas a rozvrh a môže si ho upraviť tak, aby sa mohla venovať Daltonskému bloku. Tento býva najčastnejšie v piatok a slúži aj na precvičenie a zopakovanie si toho, čo sa počas týždňa vyučovalo.

Ako metóda môže byť Daltonský plán využívaný aj v triedach s deťmi s ľahšími poruchami učenia, kde učiteľ ocení, že sa počas daltonského bloku môže viac venovať takýmto deťom.

Daltonský plán ako metóda môže byť využívaný aj na druhom stupni, ale tu už je jeho implementácia náročnejšia, hlavne preto, že vytvorenie Daltonského bloku vyžaduje koordináciu práce a rozvrhov viacerých učiteľov. Rovnako, štátom definovaný obsah predmetov predstavuje často pre učiteľa rozsah, ktorý len veľmi ťažko zvláda a neposkytuje mu priestor na experimentovanie a samostantú prácu žiakov, ktorá je jedným zo základných princípov Daltonu.

Spomenúť treba aj časté problémy, ktoré majú žiaci po opustení štvrtého ročníka a vyučovania s Daltonským plánom. Zvyčajne bývajú zvyknutí pracovať samostatne, hlavne voľne premýšľať a klásť otázky. Klasickými učiteľmi potom bývajú označení za nevychovaných, drzých alebo príliš zvedavých. Toto sa ale zvyčajne po čase utrasie, nakoľko prvý stupeň s Daltonským plánom ich pripravil aj na takéto problémy a vďaka zvyku pracovať samostatne sa nakoniec dokážu prispôsobiť, zmení sa jedine ich vzťah ku škole, ktorá ich prestane baviť.

Ako zaujímavosť môžeme uviesť, že Daltonský plán si pôvodne vybral pán Baťa ako metódu pre svoje školy, ktoré zakladal v 30. rokoch. V Českej republike je tak rozšírenejší viac ako na Slovensku.

Záver

Hlavný prínos vyučovania podľa Daltonského plánu pre žiakov spočíva v tom, že rozvíjajú svoje schopnosti pracovať samostatne a aktívne sa učiť, spolupracovať a zodpovedne i slobodne pristupovať k zadaným úlohám. Naučia sa tiež plánovať a organizovať svoju prácu a spolupracovať i primerane komunikovať so spolužiakmi i dospelými.

Foto: isifa.com

Video s ukážkou pomôcok špecifických pre vyučovanie metódou Daltonského plánu

Virtuálna prechádzka triedou v ktorej sa učí metódou Daltonského plánu

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 1 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Edita Pláteníková napísané 25.09.2012 16:18

Aj my sme daltonská škola, dokonca certifikovaná Českou asociáciou daltonských škôl. Máme daltonské vyučovanie rozbehnuté od roku 2006 aj na druhom stupni v rôznych predmetoch. Článok je výborný, môžem potvrdiť, že pri troche chcenia je Dalton aplikovateľný aj na druhom stupni a nemusí byť urobený formou viachodinových blokov naprieč predmetmi. Od tohto sme upustili, presne pre tie problémy, ktoré ste opísali, ale máme napr. dvojhodinovky slovenčiny a tam nám to pri prepojení jazyk, sloh a literatúra funguje absolútne perfektne. Deti sú v deviatom ročníku "iné", vedia sa orientovať v zadaniach, nemajú problém samostatne pracovať, nemajú problém vyhľadať informáciu v akomkoľvek zdroji (kniha, internet, pracovný list), najmä pracovné listy im počas celého ISCE2 slúžia ako významný zdroj informácií a "oživenia" zabudnutých informácií. Dalton by mal na Slovensku dostať zelenú!

Edita Pláteníková napísané 25.09.2012 16:20

Len pre upresnenie (nedala som názov školy do komentára)- Učím v ZŠ Sadová 620, Senica

Edita Pláteníková napísané 25.09.2012 16:23

Naša škola je sídlom Slovenskej asociácie daltonských škôl.

pehava napísané 25.09.2012 11:43

Áno, naša základná škola v Galante je daltonskou školou. S prístupom a spôsobom vyučovania som maximálne spokojná, a to môžem porovnávať so školou pre mimoriadne nadané deti, kam chodí najstarší, aj s inými školami. /Nejako sa stalo, že momentálne máme 5 detí každé v inej škole/. Kto chce pozrieť, nech si nájde aj reportáž tu na rodinke pod názvom Taká iná škola o vyučovaní s daltonom v prvej triede s pani učiteľkou Jankou.

Roman Baranovic napísané 25.09.2012 12:38

super, vdaka za komentar, uz to bolo davno, co sa o tom na rodinka.sk pisalo ale tu je odkaz na reportaz - www.rodinka.sk/vychova-a-skoly/skolak/daltonska-skola-vyucovanie/, vyborne to doplni clanky z tohto tyzdna. tiez ak su nejake dlhodobejsie skusenosti, napiste o nich minimalne do komentara ale kludne aj ako clanok do serie "Aka ma byt skola 21. storocia?"

Roman Baranovic napísané 25.09.2012 10:47

myslim, ze aj v clanku pisem, ze na slovensku su to skor daltonske triedy ako cele skoly. ja viem o nasledovnych skolach, ktore sa k daltonskemu planu hlasia a maju aspon daltonske triedy

ZS Fandlyho Pezinok

ZS Lieskovec pri Zvolene

ZS Gejzu Dusika v Galante

ZS Jilemnickeho v Dunajskej Strede

myslim, ze su este nejake na zahori ale neviem presne kde a cez google som ich nevypatral. mozno sa k tomuto clanku este prihlasia. v kazdom pripade, este bude pokracovanie daltona vo stvrtok, kde bude rozhovor s pani ucitelkou a reakcie a komentare rodicov a tam budu aj externe odkazy, existuje aj asociacia daltonskych skol na slovensku ale okrem jednej konferencie nevidim, ze by nieco robili a uz ani webstranku nemaju.

Jana napísané 25.09.2012 11:01

A Narnia ?

Roman Baranovic napísané 25.09.2012 12:35

pokial ja viem, tak Narnia sa nehlasi ku ziadnemu inovativnemu komplexnemu pristupu, ich caro spociva v inom - praci s komunitou rodicov, odvahe skusit nieco nove a pod.

Ivona Bolebruchová napísané 25.09.2012 19:44

Na Záhorí je to ZŠ Kopčany. Tiež certifikovaná Českou asociáciou daltonských škôl.Ak sa nemýlim, daltonsky učíme od r. 2004 smile

Jana napísané 25.09.2012 09:27

Konkrétne ktorá škola, ak o nejakej viete, na SK funguje v Daltonskom pláne? Ďakujem

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Slabá čiarka na tehotenskom teste: môžem byť tehotná?
12.05.2022   0
Digitálne testy to vedia hneď. No ak vidíte na tehotenskom teste dve čiarky, hoci je jedna skutočne veľmi slabo viditeľná, takmer určite ste tehotná.
Ako vybaviť rodný list? Kedy rodič nemusí chodiť na matriku?
10.05.2022   0
Rodný list vydáva matrika. Od apríla 2022 na vás môže počkať aj doma. Príde poštou. Nemusíte ho ísť vybaviť na matriku. Za akých podmienok?
10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa
10.05.2022   0
Narodenie dieťaťa znamená pre čerstvých rodičov aj veľa povinností na úradoch. Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ako nahlásiť narodenie dieťaťa na matrike, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?
babetko
Nezakrývajte v horúčavách kočík, aby sa bábätko neprehrialo
12.05.2022   0
Mnoho kočíkov je zakrytých, či už bavlnenou plienkou, uterákom alebo jemnou dečkou, aby tienili pred priamymi slnečnými lúčmi. Odborníci však rodičov pred takýmto riešením počas horúcich letných dní varujú. Bábätku hrozí prehriatie.
Hrajte o 3x Pracovný zošit Kuliferdo - o rok dlhšie v škôlke
10.05.2022   0
Práve pre deti, ktoré do školy nenastúpia prichádza na pomoc KULIFERDO - plný aktivít pre deti, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní.
Apgarovej skóre - prvé vyšetrenie po narodení bábätka
07.05.2022   0
Čo znamenajú skratky AS na prepúšťacej správe novorodenca? Čo znamená Apgarovej skóre 10? Je to lepšie alebo horšie ako 7?
detské choroby
Lymská borelióza alebo prečo je dôležité vybrať kliešťa do 24 hodín?
04.05.2022   0
Chytili sme kliešťa. Ako ho vybrať? Dá sa zabrániť borelióze? Aké je to ochorenie? Ako zistiť, či ide o boreliózu? Ako prebieha liečba?
Astma vo svete enormne rastie. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje nielen dospelých astmatikov, ale hlavne deti
03.05.2022   0
Výskyt astmy sa podľa údajov WHO za posledných 10 rokov zdvojnásobil.
Obsedantno – kompulzívna neuróza v detstve
27.04.2022   8
Všetci máme z času na čas nežiaduce myšlienky a nutkania (kontrolovať zamknuté auto, vypnutú žehličku, obavy, aby sa blízkemu človeku nestalo niečo na cestách). No u ľudí s OCD sa tieto javy a situácie opakujú niekoľkokrát za deň, v ťažších prípadoch niekoľkokrát za hodinu.
zvery
Vychovajte si poslušného králika
23.03.2022   1
Venujte trochu času aj jeho vycvičeniu. Aportovať síce nebude, ale budete prekvapení, ako sa môže naučiť poslúchať.
Tuberkulózou Vás dokáže nakaziť aj akváriová ryba
24.02.2022   0
Máte dojem, že je akvaristika bezpečné hobby? Tak vedzte, že riziká existujú a rozhodne ich nie je málo! Jedným z najväčších rizík je nakazenie sa chorobou (zoonóza – tak sa nazýva choroba prenosná z zvieraťa na človeka) a to dokonca veľmi nebezpečnou, ktorá je známa ako tuberkulóza.
Ako vyčistiť pelech pre psíka v 10 krokoch
07.02.2022   0
Pelech vášho psa je útulné miesto a mal by sa v ňom cítiť pohodlne, ale je to tiež miesto, kde zostávajú chlpy, sliny, špina a baktérie.