Pred/ŠkolákPrváčik

Viete kto a ako vyberá šlabikár pre prvákov?

 Zuzana Špačková   27.08.2015   2

Prváčikovia sa už veselo učia prvé písmenká. Zvykli si na nový režim, písanie, čítanie, všetky tie pracovné zošity a listy. Aj my - rodičia si pomaly zvykáme. Všade a s každým rozoberáme (pre istotu) učivo a tému prváčikov.

Zdroj: M.K.

A zrazu zisťujeme, že v inej triede majú iný šlabikár a tým aj iné úlohy a systém učenia. A aj kamaráti na opačnom konci republiky sa učia z úplne iného šlabikára. Je to v poriadku? Koľko vlastne tých šlabikárov pre prváčikov je?

Tri šlabikáre

Od roku 1991 sa do slovenskej pedagogickej praxe postupne dostali nové druhy šlabikárov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo tri šlabikáre pre žiakov 1. ročníkov základných škôl. Spolu s každým šlabikárom aj pracovné listy, zošity a súbor všetkých didaktických a metodických pomôcok.

Prváčikovia sa teda môžu učiť z týchto šlabikárov a každý z nich má charakteristické znaky:

L. Virgovičová Šlabikár pre 1. ročník základných škôl

 • 1./2. časť, 95/95 strán, rozmery 21×29,7 cm, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
 • klasický spôsob vyvodzovania písmen – najskôr si žiaci osvoja všetky samohlásky, potom spoluhlásky,
 • využíva skladaciu abecedu s písmenami a slabikami – a, i, e, o, u, m, l, v, s, y, j, p, n, z, b, t, d, e, k, r, s, š, č, ť, h, ľ, ň, j, ž, ď, i, ä, dz, dž, ou, ô, ŕ, ĺ, x, slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia, ie),
 • abeceda je vytlačená na obale s motivačnými obrázkami.

K. Štefeková, R. Culková – Šlabikár pre prvý ročník základných škôl

 • 1./2. časť, 80/64 strán, rozmery 21×29,7 cm, vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana,
 • sluchová príprava bez čítania písmen,
 • nápovedné obrázky,
 • čítanie jednotlivých typov slabík a slov hrovým spôsobom, automatizácia čítania s porozumením,
 • už od začiatku učebnice sú veľké písmená.

Z. Hirschnerová – Hupsov šlabikár LIPKA

 • 1./ 2. časť, 80/96 strán, rozmery 21x29,7 cm, vydavateľstvo Aitec,
 • samohlásky a spoluhlásky sa hneď v úvodných hodinách kombinujú, majú zmenené poradie, avšak princíp poradia foném podľa výskytu v jazyku ostáva – a, m, l, v, u, s, o, l, p, n, z, b, t, d, c, k, r, š, č, t, h, ľ, ň, j, ž, ď, ä, dz, dž, , ou, ô, ŕ, ĺ, x, slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li, ch, ia),
 • zdôrazňuje sa čítanie s porozumením,
 • súčasťou je aj skladacia abeceda doplnená textami, kde z jednej strany je text tlačený a z druhej sú použité písané tvary.

Rozdiely v šlabikároch možno badať len v ich koncepcii, obsahu, metodických postupoch, aktivitách a hrách. Cieľ však majú spoločný, a to naučiť žiakov čítať a písať. Učivo v šlabikároch je v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Program vydáva a zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Objednávka a výber šlabikárov

Základné školy si šlabikáre a ich „príslušenstvo“ objednávajú v predstihu, hneď ako poznajú presné počty nastupujúcich prváčikov po zápise. Šlabikár je pre žiakov zadarmo (hradený z prostriedkov ministerstva školstva), sadu zošitov, pracovné listy a ostatné učebnice si musia rodičia zakúpiť. Čiastku za učebnice vyberajú školy začiatkom školského roka, väčšinou na prvom rodičovskom združení.

Zdroj: M.K.

Školy aj učitelia majú právo výberu učebného materiálu. Je len na samotných učiteľoch 1. ročníkov, ktorý zo spomínaných šlabikárov si vyberú a pre svojich žiakov objednajú. Vyberajú si najmä podľa skúseností a vyhovujúcej stavby šlabikárov.

Podmienkou na doručenú objednávku je, samozrejme, aj dostupnosť šlabikárov. Príkladom je niekoľko mesiacov nedostupný Hupsov šlabikár LIPKA, o ktorom sa už popísalo dosť, a je známy najmä pre kontroverzný text o rozvedenej rodine. Šlabikár bol roku 2013 ministerstvom školstva stiahnutý a nanovo zadaný do tlače, aj s novým textom:

Pôvodný text: Volám sa Žigmund a moja mama Žofia. Má krásne vlasy. Sú čierne ako žúžoľ. S mamičkou žijeme sami dvaja. Ocko si ma bráva cez víkend. Mamičke býva smutno. Žijeme na prízemí. Nad nami býva ujo Žubajík. Občas pomáha mamičke s vodou alebo so žiarovkou a elektrinou. Pred pol rokom požiadal ujo Žubajík mamičku o ruku. Najprv bola prekvapená. Potom sa potešila. Už to pre mňa od zajtra nebude len ujo Žubajík, ale druhý ocko. Zajtra sa ožení s mojou mamičkou. Teraz budem mať ocka aj cez víkend, aj cez týždeň.

Nový text: Ocko, mama, Žigmund, Žofia a Žaneta dnes cestujú do Žiliny. Ráno išli pešo na železničnú stanicu. V novinovom stánku si mamička kúpila krížovky. Ocko kúpil každému obložené žemle a žuvačky. Žofka si kúpila časopis o Slovensku. Čítala v ňom o slovenských obciach Žabokreky, Ždiar a Želiezovce. Žigmund počítal železničné vozne. Žaneta držala mamičku a ocka stále za ruku. Všetci nasadli do vlaku. Do Žiliny prídu o tri hodiny.

Obdobia čítania

Odborná a tvorivá práca učiteľa so šlabikárom by mala smerovať k osvojovaniu si základov čitateľských zručností tak, aby žiaci porozumeli čítanému textu. Tento proces je pre žiakov spočiatku veľmi namáhavý. Preto aj pri výbere šlabikára sa prvácki učitelia riadia kritériami: ako sa im dobre pracuje so šlabikárom, ako sa zvláda výučba, či nemusia veľa úloh pre nezrozumiteľnosť vynechávať a ako deti vnímajú obsah čítania a písania, ktorý je v 1. ročníku rozčlenený do troch období.

Prípravné obdobie

Toto obdobie možno pokladať za kľúčové pri nácviku čítania. Nevyhnutná je tu práve motivácia zo strany učiteľa s akcentom na zmyslové vnímanie, ktorých jadrom sú hry. Didaktické hry zvyšujú záujem žiakov o čítanie, podporujú prežívanie radosti, a to aj tým žiakom, ktorí majú s čítaním problémy, čítajú slabo, pomaly alebo s chybami.

Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná (3 – 5 týždňov). Je závislá i od pregramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu výrazným spôsobom proces prípravy urýchliť. Závisí aj od potrieb detí, od koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných učebniciach. Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania a písania. V rámci zachovania kontinuity vývinu je dôležité vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na už získané vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.

V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania vzhľadom na platné používané učebnice používa hlásková analyticko-syntetická a syntetická metóda. V tomto období ide o rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti, spoznať vetu, slovo, slabiku, zoznamovať sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy, pokúšať sa čítať slabiky a jednoduché slová.

Nácvičné (šlabikárové) obdobie

Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania písmen slovenskej abecedy, v závislosti na poradí ako sú uvedené v používaných platných učebniciach. Vyžaduje si už konkrétne myšlienkové operácie, pri oboznamovaní sa s hláskami a grafémami nacvičuje ich, utvrdzuje a systematicky spája do slabík a slov, neskôr viet a krátkych textov. Žiak sa oboznamuje s funkciou interpunkčných znamienok - bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník.

Deti by sa mali naučiť aj rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, autor. Vrcholom toho obdobia je praktickými a hrovými činnosťami viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách, čím je ukončený nácvik čítania a písania.

Čítankové obdobie

Toto obdobie, tzv. pošlabikárové treba chápať ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach. Ciele čítankového obdobia sú zamerané na zdokonaľovanie techniky čítania, čítanie s porozumením, cvičenie správnej intonácie, voľná reprodukcia prečítaného textu, vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné...) a príprava na prechod k tichému čítaniu. V tejto etape už žiaci pracujú súčasne aj s čítankou.

Podstatou čítania je porozumieť čítanému textu. Väčšina detí 1. ročníka číta však niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety, najmä pri prvom čítaní textu. Táto schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších ročníkoch.

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 7 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
brusnicka napísané 11.10.2014 13:11

Moj prvacik ma slabikar od p. Stefekovej a som naozaj rada, ze sa ich skola rozhodla pre tento slabikar. Cvicenia su jednoduche, ale zaujimave, pismenka si deti osvojuju nevtieravo, ziadne ucenie naspamat, krasne ilustracie, temy zo zivota, ziadne hlupe postavicky, ktore by deti miatli... Moj syn nepoznal pismenka, nemal k nim vztah a ja som ho nechcela ucit dopredu, a teraz, este len zacina oktober, pozna takmer vsetky velke tlacene pismena, precita uz aj vacsinu slabik a uz vie poskladat aj jednoduche slova ako misa, sova, mapa... Bez stresu a nutenia. smile

cilka napísané 08.10.2014 11:15

Tak Kmotrík, alebo jemu podobný, čo majú tie zákazky od štátu o tom rozhodujú, nie?

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Pôrod s epidurálkou alebo bez nej?
13.06.2019   0
Niektoré mamičky sa mi sťažovali, že po pôrode s epidurálkou mali pocit, že ich psychicky utlmila a nič neprežívali. To sa mi nestalo. Naopak, keď mi dali syna, rozplakala som sa od šťastia, ani som ho nechcela pustiť. Nebolelo ma ani šitie. Čo sa týka postupného prichádzania tela do normálu, to po epidurálke môže a nemusí byť problém.
Nemocnica Snina
12.06.2019   0
Cieľom pôrodnice je realizovať individuálny prístup k rodičke pred, počas a po pôrode na základe jej požiadaviek čím chceme vytvoriť pocit bezpečia pre matku aj dieťa.
Pôrodnica Sanatórium Koch
11.06.2019   0
"Mať tak svojho informátora priamo v pôrodnici. Môcť sa spýtať na všetky otázky. Mať pocit, že viem: do čoho, ku komu a kam idem." Tá možnosť je už tu. Otázky, ktoré kladiete tak často vo fórach, sme položili za vás. Ale tentokrát priamo pôrodnici v Sanatóriu Koch.
babetko
8 drobných zmien v živote rodiča. Malé a veľké dieťa.
16.06.2019   4
Malý:Tešíte sa z každého nového slova, ktoré sa naučí povedať. Veľký: Desíte sa každého nového slova, ktoré začne používať.
Majú rituály a tradície v rodine zmysel?
14.06.2019   0
Vytvárajú spomienky a pomáhajú deťom ukotviť sa v rodinnom kruhu. Máme sa na čo tešiť. Máme čas a priestor byť s rodinou a zabávať sa. Strašne pekná myšlienka! Manželia vysvetľovali, že pre deti sú rituály a tradície niečo, čo im dáva ukotvenie, rodinnú identitu a zázemie. Rituálom a tradíciou môže byť čokoľvek – od večernej rozprávky po štedrovečernú kapustnicu. Niečo, čo vás baví a robíte to pravidelne.
Ste tiež bojovníci proti plastu?
11.06.2019   0
Autorov 3 najzaujímavejších príspevkov odmeníme domácim prístrojom na perlivú vodu SodaStream Crystal.
detské choroby
Nočné mory
16.06.2019   11
Rodičia si myslia, že za zlé sny detí sú zodpovedné nepríjemné denné zážitky, no nie je to úplne pravda. Nie je úplne jasné, kedy deti začínajú snívať, ale vieme, že už batoľatá môžu hovoriť o svojich príjemných či strašidelných snoch.
Liečba hnačky u dojčených a nedojčených detí
03.06.2019   0
Ako správne dopĺňať tekutiny a výživu dieťaťu s hnačkou. Rozvrh diéty. Ako uvariť pravý ryžový či mrkvový odvar.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
31.05.2019   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
zvery
Čo treba vedieť o potkanoch chovaných doma
23.05.2019   1
Chov potkanov zažíva v poslednej dobe boom. Potkany sú inteligentné, vycvičiteľné a vyžadujú relatívne jednoduchú starostlivosť. Potkanov môžeme naučiť všeličo. Napríklad preskakovať, otáčať sa dokola, postaviť sa a dokonca aj podať ruku na povel.
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.