18.06.2013verzia pre tlač


Znížená známka zo správania

Autor: Mária Kopčíková

Dvojku či trojku zo správania som kedysi ako dieťa považovala za niečo veľmi zlé, hrozné, to už ten, kto ju dostal, musel vykonať naozaj niečo príšerné, z môjho pohľadu musel niekomu veľmi ublížiť. Na základnej škole sa to u nás v triede hádam ani nestalo, že by niekto mal zníženú známku zo správania.

V dnešnej dobe – sa mi zdá – je to fenomén častejší, predchádzajú mu rôzne stupne napomenutí a pokarhaní a mám pocit, že slúžia tak trochu ako vyhrážkový a donucovací fenomén, keď už si učiteľ nevie s deťmi dať rady, tak v notese pristane poznámka, alebo sa pohrozí napomenutím.

Nuž, každý máme na dané opatrenia svoj názor, mne osobne sa nezdajú úplne funkčné, jedna kamarátka, ktorá sama učí druhákov na ZŠ sa vyjadrila, že poznámka je zlyhanie učiteľa.

Predpisy k zníženým známkam zo správania

Niekedy sa stane, že rodičia sú prekvapení, že dieťa dostane pokarhanie alebo rovno zníženú známku zo správania. Malo by to byť naozaj výnimočné, pretože samotnej zníženej známke by mali predchádzať isté opatrenia, ako aj písomná záznamy a rodič by mal byť priebežne informovaný a na danú skutočnosť aj upozornený. V rôznych materiáloch škôl, ako aj školskej inšpekcie sa uvádza – že rodič má byť informovaný preukázateľným spôsobom -  za toto sa považuje napr. aj pokarhanie riaditeľom školy, prípadne písomný záznam  z pohovoru pedagógov s rodičmi.

O tom, ako sa na vašej škole bude pristupovať k hodnoteniu vzdelávania, ako aj k hodnoteniu správania, by ste mali byť informovaní na začiatku šk. roka. Jednak u nás platí Metodický pokyn č. 22/2011, jednak má hodnotenie každá škola upravené vo svojom šk. poriadku, alebo v špeciálnom dokumente, ktorý upravuje „kritériá výchovných opatrení“ – pozrieť sa na jeden môžete napr. tu.

Odrážky, ktoré v týchto usmernenia a kritériách nájdete, sú dosť všeobecné a v podstate je to vždy na pedagógoch, akú vážnosť pripíšu danému skutku a ako sa ho rozhodnú riešiť. V princípe sa tam hovorí niečo takéto:

„Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a  školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu.

Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade, opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy.

 • Napomenutie od triedneho učiteľa dostávajú deti napr. za:
  • neskorý príchod na vyučovaciu hodinu,
  • nevhodné správanie sa žiakov v triede, alebo na verejnosti,
  • opakované sa dopúšťanie menej závažných previnení proti školskému poriadku,
  • časté zabúdanie učebných pomôcok, žiackej knižky, úboru na TV.
 • Pokarhanie od triedneho učiteľa nasleduje za:
  • 3 bežné priestupky,
  • 1- 2 neospravedlnené hodiny,
 • Pokarhanie od riaditeľa školy žiak dostane za:
  • opakované porušovanie školského poriadku a vyššie uvedených bodov,
  • časté narušovanie vyučovacieho procesu,
  • svojvoľné opustenie vyučovacej hodiny,
  • vymeškaných 3 – 6 neospravedlnených hodín, 4 – 6 bežných priestupkov.
 • Znížená známka zo správania na druhý stupeň bude udelená žiakovi za:
  • opakované porušovanie šk. poriadku a nerešpektovanie pokynov vyučujúcich,
  • fyzické napadnutie spolužiaka, agresívne správanie,
  • krádež v škole a na verejnosti, bez trestného stíhania,
  • falšovanie úradného dokumentu / ospravedlnenie od rodičov, potvrdenie od lekára, záznam v ŽK a pod./,
  • priestupok voči zákonu neklasifikovaný ako prečin,
  • úmyselné poškodzovanie majetku školy,
  • svojvoľné opustenie výchovno – vyučovacieho procesu /v škole i mimo školy /,
  • neospravedlnené hodiny od 7 do 10,
  • 7 – 10 bežných priestupkov, 1 – 3 závažných priestupkov, 1 hrubý priestupok.
 • Znížená známka zo správania na tretí stupeň hrozí žiakovi za:
  • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
  • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
  • falšovanie úradného dokumentu ako výpis z katalógového listu, vysvedčenie a pod.,
  • poškodenie školského majetku s väčším rozsahom škody,
  • 11 – 30 vymeškaných neospravedlnených vyučovacích hodín, 11 a viac bežných priestupkov, 5 – viac závažných priestupkov.

Nikde nie je uvedené, čo to znamená bežný priestupok, závažný a hrubý priestupok  - tam si každý dosadzujeme niečo iné ...

Nuž, ale hádam to hodnotenie v dnešnej dobe už nebude v duchu Hammelovho "fajčil na záchode, bude z neho vraj a zlodej, záletník ...".

Faktom však ostáva, že za neospravedlnenú absenciu vášho dieťaťa v škole zodpovedáte vy ako rodičia. Ak vše dieťa vymešká viac než 15 neospravedlnených vyučovacích hodín škola posiela oznámenie príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý situáciu rieši v ďalšom konaní. Za viac ako 60 vymeškaných neospravedlnených hodín sa zákonný zástupca dopúšťa priestupku v súlade s § 37, ods. 1, písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe o školstve a školskej samospráve, nad 100 neospravedlnených vyučovacích hodín sa voči zákonnému zástupcovi môže postupovať v súlade s § 211, ods. 1, písm. e) Zákona č. 300/2005 Z.z. (Trestný zákon).

Nespokojnosť a sťažnosť

Ak ste ako rodičia nespokojní, máte pocit, že vaše dieťa dostalo pokarhanie, či zníženú známku zo správania nespravodlivo, máte možnosť podať sťažnosť príslušnému školskému inšpekčnému centru. Ak inšpektor zistí zásadné porušenie právnych predpisov, ako napríklad, že žiak sa priestupku, za ktorý dostal zníženú známku, nedopustil, dá riaditeľovi pokyn na zmenu klasifikácie.

Tu si vás dovolím upozorniť na potrebnosť správnej formulácie podania na školskú inšpekciu. Je to dlhšie čítanie a ak toto je vaše téma, tak sa pozrite tu, čo šk. inšpekcia považuje a čo nepovažuje za sťažnosť.

Súvisiace články

Hodnotenie

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 5.0 z 5. Celkom 2 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

inzercia

Komentáre

Andrea napísané 28.06.2013 14:51 answer email

Náš syn priniesol 2 zo správania dnes. Bez hocijakého predchádzajúceho upozornenia zo školy. Je to integrované dieťa s vývojovými poruchami učenia, ktoré je momentálne testované v CPPPaP na poruchu pozornosti. Jediné poznámky ktoré má, sú za vyrušovanie cez hodinu /keďže má problém so sústredením/ a zabúdanie domácich úloh. Dodnes som nevedela, že aj za to môžu znížiť známku zo správania. Na polroku mal pokarhanie riaditeľa za to isté. Môže byť pokarhanie riaditeľa na polroku považované za preukázateľnú informáciu pre rodiča o tom, že na konci roka bude znížená známka zo správania? Myslela som, že každý polrok je klasifikovaný individuálne a že syn sa zlepšil.

pehava napísané 20.06.2013 11:09 answer email

hm, tiež sa nám stalo, že dcére prilepili pokarhanie riaditeľky školy za niečo, čo neurobila... ale to som netušila, že to mám riešiť až tak oficiálne - komunikácia s pani riaditeľkou priniesla "len" odstránenie p. učiteľky /bola aj výchovnou poradkyňou, nerozumiem, ako to so svojím prístupom mohla robiť/, ktorá bola problematickou osobou... a len vďaka nášmu "prieseru" sa aj iní rodičia rozhodli ozvať... len niekedy mám pocit, že by som na tú školskú inšpekciu písala furt...

Viera napísané 23.06.2013 17:51 answer email

Preco davas deti do takejto skoly???

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised


Poslať odkaz priateľovi

inzercia