ŽenaRozhovor s osobnosťou

Slovenskú rodinu chce ochraňovať z Bruselu.

 M. Kohutiarová/rozhovor   20.05.2014   3

Právnik, diplomat, aktivista, dobrovoľník, manžel, syn. Človek, ktorý vie, čo je to fyzická robota aj drina nad správnymi formuláciami vyhlásení. Napriek mladému veku dostatočne skúsený na to, aby ponúkol svoje sily do služieb pre lepšiu Európu a lepšie Slovensko tým, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty, ako on. Martin Dilong, 40 (KDH).

Prečo smerujete práve do Štrasburgu? Nie je dosť práce aj tu?

Pred tým, ako som sa rozhodol, či pôjdem kandidovať do Európskeho parlamentu, som sa intenzívne modlil. Tiež som rozprával s mojimi priateľmi a hlavne s mojou drahou manželkou Ľubkou, s ktorou komunikujem každé dôležité rozhodnutie. Vo svojom svedomí cítim, že je to cesta, po ktorej mám isť. Odovzdávam všetko do rúk Božej Prozreteľnosti.

Práce je veľa na Slovensku. Osobitne na poli hodnôt, v ktorom sa už roky angažujem. Ak mi ľudia dajú svoju dôveru, určite budem aktívny aj na Slovensku. Som presvedčený, že europoslanec nesmie zabúdať na krajinu, odkiaľ pochádza. Pracovný rozvrh europoslanca s tým počíta. Europoslanec má v priebehu mesiaca vyhradený čas, kedy je v Bruseli – rokovanie výborov, kedy je v Štrasburgu – rokovanie celého parlamentu a kedy je doma vo svojej krajine. Ja chcem pracovať pre ľudí na Slovensku viac, ako doteraz. Europoslanec má k tomu lepšie možnosti – napr. má asistentov, ktorí sú určení pre Slovensko.

Do Europarlamentu idete s mottom Silná rodina – lepšia Európa. Je téma rodiny tou prioritou, ktorú má Európa teraz riešiť?

Áno je. Rodina je základ. Uvedomujem si, že to bude náročné. Ochrana a podpora rodiny nie je vecou pre jedno volebné obdobie. Je to  zápas, ktorý bude náročný, trvať môže aj 20 rokov! Je však potrebné rozhodne sa postaviť za ochranu a podporu rodiny,

V týchto voľbách 24. mája 2014  sa občanom ponúkajú dve rozdielne cesty. Prvou je cesta, ktorú poznali obyvatelia Západnej Európy (Nemecko, Francúzsko a iných krajín) v časoch, keď u nás vládol socializmus. V tom čase bola na Západe slušná životná úroveň, zamestnanosť a silné rodiny. Základy takejto EÚ položili európski kresťanskí demokrati.

Druhú cestu reprezentujú sily, ktoré oslabujú rodinu a kresťanské hodnoty. Sily, ktoré nám vnucujú manželstvá osôb rovnakého pohlavia a ich možnosť adoptovať si deti a ďalšie radikálne ideologické koncepty. 

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sú jedny z najdôležitejších volieb v dejinách Slovenska. Rozhodne sa v nich, ktorou cestou sa Európska únia vydá. Či sa vydá cestou ideologickou, alebo ekonomickou. Či sa vydá liberálnou cestou oslabovania rodiny a kresťanských hodnôt, alebo sa vydá cestou kresťanských demokratov so zameraním na životnú úroveň, zamestnanosť a silné rodiny.

Ak budeme mať na Slovensku silné, fungujúce rodiny, nemusíme sa báť budúcnosti! O tomto som silne presvedčený a chcem urobiť všetko preto, aby tomu tak bolo.  

Z lavíc europarlametu k nám chodia skôr odporúčania na toleranciu, slobodu a nové ľudské práva. Potrebujeme ich?

Europarlament potrebuje pracovať pre ľudí a riešiť ich problémy. Nové ľudské práva nepotrebujeme. Potrebujeme však  rešpektovať prirodzené ľudské práva, tak ako sú zakotvené napríklad vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a ďalších významných medzinárodných zmluvách a dohovoroch. Prvým a základným ľudským právom je právo na život, od počatia po prirodzenú smrť. Ďalšími dôležitými právami sú právo na prácu, ktoré si žiada aktívnejšie konanie zo strany štátu – napr. znižovanie odvodov a daní pre ľudí s nízkymi príjmami a ďalšie opatrenia. Právo na spravodlivý súdny proces, právo na primerané sociálne zabezpečenie, adekvátnu zdravotnú starostlivosť, právo na kultúrny rozvoj a ďalšie dôležité ľudské práva. Je potrebné vytvárať podmienky, aby sa prekonávali rastúce  sociálne rozdiely. . 

Považujem za nezodpovedné, ak Europarlament rieši dielčie problémy úzkych lobistických skupín a necháva bokom veľmi závažné problémy, ktoré trápia veľa ľudí. Som presvedčený, že Europarlament by mal riešiť iba podstatné, dôležité veci, ktoré nie sú schopné vyriešiť členské štáty. Za hlavné priority pre Európsky parlament považujen otázky, ktoré súvisia so zamestnanosťou a životnou úrovňou obyvateľov EÚ. O tomto by mala byť ťažisková agenda Europarlamentu.  Nepotrebujeme vymýšľať  nové práva, ale potrebujem garantovať dodržiavanie skutočných ľudských práv, medzi ktoré patria aj sociálno-ekonomické práva.

Ste právnik, študovali ste aj medzinárodné právo so zameraním na ľudské právo. Ako sa z tohto pohľadu dívate napríklad na pripravovanú Stratégiu ľudských práv či na predkladané dokumenty typu Lunacek či Estrella?

Lunáček a Estrela sú dokumenty, ktoré vôbec nemali byť v Európskom parlamente. Je nezodpovedné, ak sa viac ako 750 poslancov Európskeho parlamentu zaoberá vecami, ktoré nielenže neriešia dôležité veci pre obyvateľov EÚ, ale skôr im škodia. Preferujú nadštandardné práva pre úzku skupinku homosexuálnych aktivistov. Som presvedčený, že ľudia s homosexuálnymi sklonmi majú mať rovnaké práva a povinnosti, ako všetci ostatní občania. Toto by mal rešpektovať aj Európsky parlament. Ak sa tak nedeje, je našou povinnosťou, otvorene kritizovať Európsky parlament za tento nesprávny postup. .

Spôsob prípravy Celoštátnej  stratégie ľudských práv, ktorú pripravuje ministerstvo zahraničných vecí je pre mňa sklamaním. Ide o dokument, ktorý pripravujú skôr jednotlivci. Z procesu prípravy stratégie pre ľudská práva bola vylúčená veľká časť mimovládnych organizácií. Taktiež bol ignorovaný hlas cirkví a mnohých významnejších osobností. Takto by sa rozhodne dôležité dokumenty pripravovať nemali. Prekvapuje ma, že minister zahraničia ako skúsený diplomat, prehliada tento fakt. Musí mu byť jasné, že ak predloží dokument, s ktorým nebude stotožnená veľká časť spoločnosti, narazí na zásadné pripomienky verejnosti. Navyše, ťažko si viem predstaviť úspešnú implementáciu tak dôležitého dokumentu, pokiaľ nebude akceptovaný veľkou časťou slovenskej spoločnosti.

Ste za prirodzené práva, podporujte  manželstvo, rodinu a právo dieťaťa na život od počatia... EP nie je týmto témam naklonený – ako chcete získať podporu?

V Európskom parlamente sú rôzni ľudia. Niektorí sú za ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť, ochranu manželstva ako jedinečného zväzku muža a ženy, iní sú proti. Existuje aj veľká skupina poslancov, ktorí k týmto otázkam nemajú jednoznačný postoj.  Tu vidím priestor na získavanie spojencov. Je to o dialógu a dobrej komunikácii. V živote sa držím hesla, pokiaľ ide o skutočné hodnoty, nikdy sa nevzdávaj! A nedaj sa znechutiť! K tomu, aby sme presadili dobro, potrebujeme vytrvalosť.

V tomto mi je veľkým príkladom a povzbudením aj svätý pápež, Ján Pavol II., s ktorým som sa aj osobne stretol. Keď Ján Pavol II. bol v októbri 1978 zvolený za pápeža, adresoval veriacim na Námestí sv. Petra v Ríme povzbudivé slová: „Nebojte sa! Otvorte svoje srdcia Kristovi!“. Ján Pavol II. dokázal priam nemožné. Na začiatku jeho pontifikátu stáli proti sebe dva nepriateľské bloky. Na konci jeho pontifikátu už bolo isté najväčšie rozšírenie EÚ o 10 nových štátov, vrátane Slovenska. Štáty, ktoré sa pokladali za nepriateľské, dnes navzájom spolupracujú v Európskej  únii.

Čo vidíte ešte ako Vaše nosné priority v prípade zvolenia?

Moje priority delím do troch skupín:

 • Ochrana a podpora rodiny: Manželstvo považujem za najlepšie prirodzené prostredie pre zdravý vývoj, výchovu detí a budúcnosť krajiny. Je potrebné, aby sociálna a ekonomická politika, tak na úrovni EÚ ako aj na Slovensku, podporovala viac rodinu a pomáhala jej jednotlivým členom k celkovému rozvoju. Budem presadzovať pomoc pre rodičov, osobitne pre matky, vytváranie podmienok pre dostupné bývanie a právnu ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy.
 • Podpora  zamestnanosti: Budem podporovať konkrétne legislatívne  predpisy  EÚ, ktoré môžu pozitívne pôsobiť na tvorbu pracovných miest. V tejto oblasti chcem vyvinúť aj osobné iniciatívy, aby sa ľuďom, osobitne na Slovensku, darilo viac pri zamestnávaní sa v  dôstojných  pracovných podmienkach. Je potrebné zníženie odvodov, najmä pre ľudí s nízkymi príjmami. Nevyhnutnosťou je zlepšenie vzdelávacieho systému tak, aby školy nevychovávali mladých nezamestnaných.
 • Rast a stabilita životnej úrovne: Uvedomujem si dôležitosť sociálnych práv: práva na vzdelanie, práva na sociálne zabezpečenie, spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, právo na odpočinok, právo účasti na kultúrnom živote spoločnosti a ďalšie. Vidím, že v Európe, ale aj na Slovensku, rastú sociálne rozdiely. Je potrebné zlepšovať podnikateľské prostredie, osobitne pomáhať malým a stredným zamestnávateľov. Budem sa zasadzovať za zlepšenie vymožiteľnosti práva.

Sú témy, ktoré nás, mnohých rodičov znepokojujú...  sexuálna výchova v škôlkach,  školách. Akou cestou budete vnímať postrehy, odozvy obyčajných ľudí na EU a jej prácu?

Pokiaľ ide o sexuálna výchovu, dovolím si uviesť jednu dôležitú poznámku. Bez súhlasu rodičov nesmie byť ich deťom ponúkaná sexuálna výchova. Ide o ľudské právo rodičov, ktoré je garantované Dodatkovým protokolom k Dohovoru o ochrane základných ľudských práv, ktorý je tiež známy ako Európskych dohovor o ochrane ľudských práv.

Európsky parlament sa nemôže zaoberať všetkým. Príliš veľa priorít znamená, že nič neurobíme poriadne. Navyše môžeme opomenúť dôležité veci pre mnohých ľudí.  Nový Európsky parlament by mal mať medzi svojím hlavnými  prioritami tieto tri: 

 1. prednostne riešiť otázky, ktoré podporujú zamestnanosť,
 2. stabilnú životnú úroveň,
 3. chrániť a podporovať  prirodzenú rodinu. 

Ak teda ste už virtuálne na portáli rodinka.sk – čo je podľa Vás potrebné momentálne pre rodiny a čo sa s tým dá urobiť z EP?

EÚ musí byť viac otvorená potrebám konkrétnych  ľudí a riešiť  ich skutočné problémy.

Je potrebné prijímať aj konkrétne legislatívne opatrenia pre podporu rodinu. Pri tomto sa treba nechať inšpirovať dobrými skúsenosťami zo zahraničia. Ako príklad by som uviedol  napr. Nemecko, kde sú rozbehnuté projekty, ktoré umožňujú lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života, či Fínsko, ktoré viac ako 3,3% HDP vynaloží  pre deti a rodiny.

Za inšpiráciu taktiež stoja projekty, ktorých cieľom je prekonávať nezamestnanosť. Napr. vo Fínsku existuje možnosť pre každého mladého absolventa  školy, aby mal 3 mesiace odbornú stáž v podniku alebo štátnej inštitúcii. Je potrebné, aby mladí ľudia mali možnosť získavať pracovné návyky, privykať si na pracovný kolektív, rytmus práce a celkovo rozvíjať svoju osobnosť.

Som presvedčený, že činnosť slovenského europoslanca sa nemôže obmedziť iba na Brusel, či Štrasburg. Musí byť aktívne prítomný aj na Slovensku. Preto si dovolím pomenovať určité opatrenia, ktoré by podľa mňa významnejšie pomohli rodine.

Osobne podporujem tieto opatrenia v prospech rodiny: 

 • otcovskú dovolenku pre každého otca pri narodení dieťaťa (1 týždeň nad rámec zákonnej dovolenky),
 • zvýšenie odpočítateľných položiek na deti a pre manželku. Rodič, či rodičia,  ktorí pracujú si zaslúžia, aby štát ponechal ich rodine viac peňazí,
 • ľahšie dostupné bývanie najmä pre mladé rodiny,
 • daňové prázdniny pre novomanželov po dobu jedného roka,
 • zľavy vo verejnej doprave pre rodiny s deťmi,
 • zohľadnenie obdobia starostlivosti o malé deti, najmä  pre matky pre účely dôchodku. V súčasnosti sú matky starajúce sa o malé deti  značne znevýhodnené, pokiaľ ide o ich neskorší  dôchodok.
 • lepšiu spoluprácu štátu, obcí a mimovládnych organizácií pri vytváraní celkovej sociálno-ekonomického prostredia, ktoré bude priateľskejšie rodine a deťom.

Publikujete a je Vás počuť. Budeme vedieť aj o dianí v Štrasburgu skôr priamo od vás?

Už dlhodobo sa snažím aktívne vplývať na veci, ktoré trápia veľa ľudí na Slovensku, Angažujem sa aktívne v občianskom združení Fórum pre verejné otázky. S Božou pomocou a vďaka veľkej podpore ľudí na Slovensku sa nám podarilo zastaviť výstavbu megakasína v Bratislave. Do petície proti výstavbe megakasína sa  v roku 2010 sa zapojilo viac ako 125 000 občanov. V roku 2013 sme odovzdali podpisovú akciu občanov Slovenska za Zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska,  ktorú podpísalo 128. 765 občanov. Tento sviatok ako deň pracovného pokoja ostal zachovaný.

Považujem za dôležité, ako europoslanec, byť v kontakte s bežnými ľuďmi. Politici často na svojich voličov po voľbách zabudnú.

Moje politické presvedčenie  je založené na princípe, že treba byť bližšie k ľuďom. Bližšie k ich reálnym problémom. Pri komunikácii s nimi chcem používať najmä tieto tri spôsoby:  

 1. Osobné stretnutia s ľuďmi. Veľmi sa teším na osobný dialóg s ľuďmi. Napĺňa ma, keď môžem s nimi osobne, priamo komunikovať, pozerať sa im do očí, vnímať ich ako osoby, nie iba ako voličov.  Som presvedčený, že pravidelná, osobná komunikácia politika s ľuďmi je nutná, ak sa nechce vzdialiť od reálneho života bežných ľudí.
 2. Komunikácia cez média.  Tlačové besedy na aktuálne témy, rozhovory pre jednotlivé média. Budem rád využívať pri komunikácii  rozhlas, televíziu, elektronické portály, či tlačené noviny.
 3. Internet. Dôležité informácie budem publikovať internetovej stránke. Zatiaľ ich možno nájsť  na mojom osobnom webe: www.dilong2014.sk.  
Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Martin Dilong napísané 21.05.2014 22:29

Dakujem za komentare.

Na vysvetlenie, snazil som sa odpovedat na otazky. Tie neboli formulovane na moju rodinu, zaluby a pod.

 

Moja rodina - dáva mi silu robit dobro - chraniť rodinu.Tuto sili cerpam aj z viery v Boha.

Tu je obsirnejsi rozhovor, kde je viac info o mojej rodine a zalubach, o mojich hodnotach.

 

www.dilong2014.sk/wp-content/uploads/2014/05/DilongZrnoRozhovor.pdf

 

 

Pekne citanie.

 

Martin Dilong

katka napísané 21.05.2014 16:10

Dobrý deň.

prečo nepíšete nič o svojej rodinke?

Je to dosť neobvyklé takéto tajnosti - ani fotka - a hlavne TU. Procházka na tom postavil celú prezidentskú kampaň.

 

katka

Jana napísané 21.05.2014 17:43

Mne to tiez velmi chyba v tomto rozhovore. Je to ako vystrihnute z volebneho letaku.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Máte problém otehotnieť?
04.03.2021   2
Recept: dobrá hormonálna rovnováha, dobre vyvinuté, nepoškodené a dobre fungujúce pohlavné orgány, psychická a fyzická kondícia, správny partner.
Lepšie tehotenstvo s hudbou (a čo počúvať)
01.03.2021   0
Ako môže počúvanie hudby prospieť nenarodeným deťom a ich matkám, a ktorá hudba sa najlepšie hodí počas tehotenstva.
Zamlknutý potrat - Missed abortion
27.02.2021   24
Šla som z poradne a pred nemocnicou som stretla kamarátku. Plakala. Práve jej na ultrazvuku v ranom štádiu tehotenstva oznámili, že jej dieťaťu, na ktoré sa už veľmi tešila a malo sa narodiť ako prvé, nebije srdiečko. Má prísť na hospitalizáciu... Aj jej sa to stalo, aj mnohým ďalším. Len sa o tom tak veľmi nehovorí.
babetko
Základné obilninové kaše pre bábätká (od 6 mesiacov)
06.03.2021   0
Ak sa ešte len rozbiehate a rozmýšľate, aké kaše sú teraz vhodné, či s lepkom alebo bez lepku, máme pre vás zopár tipov.
Jedálniček dojčiacej matky
04.03.2021   50
Dostali ste od Vašej pediatričky pri návšetve poradne s Vaším bábätkom-dojčiatkom ponaučenie, čo ako dojčiaca matka (ne)smiete jesť vo forme tabuľky s odporúčanými dennými dávkami „kadečoho“ v miligramoch, poprípade v kilojouloch?
Svoje deti neuspávam
02.03.2021   1
Žijem aj s manželom a 2 malými dcérkami v Belgicku. V starostlivosti o deti v Belgicku a u nás sú veľké rozdieli.
detské choroby
Mumps
04.03.2021   1
Mumps je ochorenie spôsobené vírusom, ktorý sa zvyčajne šíri prostredníctvom slín. Môže nakaziť rôzne časti tela, najmä príušné slinné žľazy. Typický príznak je opuch a bolesť v príušnej slinnej žľaze, takže dieťa vyzerá ako škrečok s plnými ústami.
7 tipov pri suchom dráždivom kašli
01.03.2021   0
Čo používate na suchý dráždivý kašeľ? Čo funguje? Ponúkam pozbierané nápady, ak sa v tomto počasí niečo podobné u vás doma objaví.
Porucha spôsobená nedostatkom prírody
27.02.2021   2
Čo je to „nature- deficit disorder“? Tento termín objavil, či zaviedol Richard Louv. Hovorí, že spôsobuje široké spektrum psychických i fyzických problémov, ktoré deti majú.
zvery
Najčastejšie chyby pri výcviku psa, ktoré robíme takmer všetci
22.02.2021   0
Ak raz budete na psa kričať „K nohe,“ druhýkrát „Poď sem“, či „Kde sa túlaš!“ nebude vám rozumieť.
Vodná korytnačka v zime
16.02.2021   0
Zabudnite na malé plastové bazéniky s plastovou palmičkou, ktoré neudržia teplotu a po niekoľkých mesiacoch neudržia ani samotnú korytnačku. Zabudnite aj na stolné lampičky, ktorými chcete nahradiť správne svetlo.