Pred/ŠkolákŠkolák

Opýtali sme sa pred zápisom IV, Súkromná ZŠ Harmónia, princípy pedagogiky M. Montessori

 redakcia   13.01.2007   12

 • Montessori 1

Onedlho je tu zápis do školy. Anketové otázky sme zaslali do šiestich rôznych škôl: štátnej, súkromnej, cirkevnej, waldorfskej, Montessori, British Int. School. Veríme, že vám takto pomôžeme zorientovať sa v tom, čo dnešné školy ponúkajú a na čo sa vlastne pri výbere vhodnej školy pre budúceho prváčika opýtať. Uverejňujeme v poradí, v akom nám školy zaslali odpovede.

 

 

Súkromná základná škola, Harmónia s prvkami pedagogiky M. Montessori

V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Naša škola je zameraná na vývoj dieťaťa od 0. do 4. ročníka. Vo štvrtom ročníku deti pripravuje na 8.-ročné gymnáziá. Náročné ciele, ktoré sme si stanovili, vieme dosiahnuť napriek preplneným učebným osnovám, pretože používame nielen tradičné, ale aj netradičné postupy. Vďaka nim sa deti učia rýchlejšie, viac si pamätajú, lepšie sa orientujú v preberanom učive a chápu ho v súvislostiach, preto dokážu lepšie uplatniť naučené poznatky pri ďalšom učení. Týmito netradičnými učebnými postupmi zároveň trénujeme schopnosti potrebné pre život detí, rozvíjame ich charakter a morálne postoje v rámci sociálnych zručností, učíme ich viac si dôverovať, byť motivovanejšími a úspešnejšími. V 0. ročníku využívame prvky Montessori pedagogiky, t.z. praktický život /deti pracujú s pravým materiálom,/ napr. sklo, porcelán, drevo, nie s umelou hmotou/. Deti si hlavne rozvinú jemnú motoriku, čím v prvom ročníku odpadá príprava na cvičenie motoriky. Zároveň sa naučia trpezlivosti a výdrže. Používame špeciálny materiál na matematiku a jazyk /tu neexistujú abstraktné pojmy, pri materiáli /pretože je veľmi konkrétny/ sa deti veľmi rýchlo učia a napredujú. V nultom ročníku používame Eľkoninov šlabikár/deti sa naučia písať a čítať veľkými písmenami, slabikovanie, delenie hlások na samohlásky a spoluhlásky. Okrem iného, vďaka tejto metóde hneď v začiatkoch vieme podchytiť logopedické nezrovnalosti, prípadne poruchy učenia.

Deti majú celoročnú tému, ktorá je rozdelená na desať podtém /v každom mesiaci už tvoria projekty/, v každom ročníku sa ide do väčšej hĺbky, t.z.

 

 • učenie si zaujímavými príbehmi, témami a aktivitami,

 • učenie s tvorivým materiálom,

 • tvorba učebných obrazov, textov, vytváranie projektov,

 • učenie so zdrojmi informácií,

 • učenie spoluprácou,

 • učenie hrou.

 

 

Cieľom školy je

 

 • mať v škole spokojné a šťastné deti, ktoré sa učia pre seba a nie pre známky, veria svojim schopnostiam, majú zdravé sebavedomie,

 • deti so zdravým citovým životom /majú radi seba a vedia to prejaviť aj iným/,

 • deti slobodné, ale zodpovedné a úspešné /vychovávame deti s láskou, ale s hranicami/,

 • mať deti, ktoré vedia kto sú, vedia si vážiť sami seba, preto si vážia aj iných, vedieme ich k sebapoznaniu /poznám svoje kladné aj záporné stránky/ a k sebaovládaniu,

 • mať deti, ktoré sú schopné motivovať seba aj iných, komunikovať a spolupracovať

  s ostatnými.

  Našim poslaním je mať deti múdre, ktoré vedia po ukončení našej školy dôstojne ju reprezentovať na 8.-ročných gymnáziách, mať spokojných a šťastných rodičov.

 • Koľko žiakov je maximálne v jednej triede?

  V triede môže byť maximálne 16 detí, aby sa dodržala kvalita výučby a individuálny študijný plán. Tento rok otvárame z kapacitných dôvodov iba jednu triedu 0. a jednu triedu 1. ročníka.

 • Pracujú u vás len kvalifikovaní učitelia?

  V škole pracujú iba kvalifikovaní učitelia!

 • Od ktorej triedy sa učitelia na vyučovaní jednotlivých predmetov striedajú?

  Nestriedajú sa, deti si vedú, iba tak majú možnosť rozvíjať danosti detí, nakoľko deti poznajú vedia ako ich posúvať vpred, odpadá fáza návyku.

 • Ako pristupujete k nadaným deťom?

  Deti majú individuálny plán, nie je u nás ojedinelé že dieťa preskočí ročník. Samozrejmá je v tomto prípade spolupráca so psychológom!

 • Aké jazyky sa deti učia a od ktorej triedy?

  Deti sa učia od 0. ročníka angličtinu ako povinný jazyk, od prvého ročníka nepovinný francúzsky jazyk. Do budúcnosti plánujeme francúzštinu ako druhý jazyk, nakoľko sa napájame na francúzske gymnázium.

 • Do koľkej funguje školský klub?

  Škola funguje nasledovne:

  7.15 - 7.45 ranný klub

  8.00 - 12.00 hlavné vyučovanie /SJ, M, AJ, VEDY/

  12.00 - 13.00 obed

  13.00 - 14.00 výchovy: telesná výchova a masáže (ako jediná škola na Slovensku v rámci TV majú deti perličkové masáže a detské relaxačné masáže celého tela pod vedením odborných lektorov a fyzioterapeutov), výtvarná, hudobná, pracovná výchova

  14.00 - 17.00 školský klub (v rámci ŠK fungujú krúžky, v rámci budovy školy je aj ZUŠ, čím odpadá vozenie detí)

 • Aké mimoškolské aktivity ponúkate na pôde vašej školy?

  Krúžky: Francúzsky jazyk, Tvorivé dielne, Športový klub, Pohybovo-dramatický

 • Na aké predmety kladiete dôraz?

  SJ, Mat. AJ, Etická výchova

 • Ako riešite konfliktné situácie, ktoré vznikajú medzi deťmi?

  Možno je to neuveriteľné, ale nemáme takmer žiadne výraznejšie konflikty medzi deťmi. Pokiaľ niekto poruší pravidlá, väčšinou sú to deti, ktoré k nám prišli z iných škôl, okamžite si sadáme do kruhu a spoločne sa situácia rieši, pokiaľ by bolo previnenie väčšie, deti vedia, že musia prijať zodpovednosť za svoje činy. Šikana, posmievanie, krádeže a pod., to u nás absolútne nepoznáme! Ako som spomenula, vychovávame ich s láskou, ale s hranicami.

 • Spolupracujete so psychológom alebo ďalšími odborníkmi?

  Spolupráca so psychológom a logopédom.

 • Koľko domácich úloh dostáva dieťa v tej – ktorej triede?

  To je individuálne. V nižších ročníkoch takmer vôbec, chodia do školy na to, aby sa v prvom rade naučili v škole. Vo vyšších ročníkoch je to už príprava na prijímacie pohovory, tam už prebieha systematická príprava. Nakoľko učiteľ si udáva dĺžku hodiny, okrem AJ, má čas prebrať dostatok učiva na vyučovaní. Čiastkové úlohy, napr. príprava na projekt, prinesenie materiálu a pod., to prebieha priebežne.

 • Musí dieťa nastúpiť do vašej školy špeciálne pripravené (jazykovo, znalosti a pod.)?

  Nie, v žiadnom prípade, dieťa si vedieme sami.

 • Aké „výcviky“ ponúkate (lyžiarsky, plavecký...) a v ktorom ročníku?

  Lyžiarsky, plavecký, korčuľovanie, gymnastika /od 0. ročníka/

 • Aké špecializované učebne a od ktorej triedy sú žiakom k dispozícii?

  Učebňa počítačov, V.v. a AJ

 • Akú stravu ponúkate deťom v školskej jedálni? Máte vlastnú kuchyňu alebo stravu vozíte?

  Dováža sa. Máme samostatnú jedáleň iba pre našu školu.

 • Na čo všetko treba priplácať, resp. aké poplatky sú v škole?

  V rámci školného sú: výučba, pomôcky, materiál, krúžky, masáže.

 • Máte kontakt s nejakou zahraničnou školou?

  Chceme nadviazať zatiaľ kontakt v Česku, potom pokiaľ sa nám osvedčí projekt spolupráce s gymnáziami, nadviažeme aj inde. Najprv však chceme docieliť väčšiu zdatnosť v jazykoch.

 • Integrujete telesne postihnuté deti?

  Tento rok máme jedno dieťa, inak nie, z priestorových dôvodov /sme v zníženom prízemí/.

 • Ako pristupujete k deťom s poruchami správania?

  Deti s poruchami správania neprijímame.

 • Ako pristupujete k deťom s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia a pod.)?

  Tu musí byť veľmi úzka spolupráca, rodič-učiteľ-špec. ped.-dieťa. Pokiaľ rodič nespolupracuje, odstupujeme od zmluvy. Je to jedna z podmienok v zmluve so školou.

 • Ponúka škola deťom mimo obeda aj desiatu a olovrant?

  Desiaty a olovrant si nosia deti z domu.

  Ešte k mimoškolským aktivitám, v lete je ŠvP a cez letné prázdniny organizujeme letný ozdravný pobyt pri mori. Chodia s nami aj rodičia a vytvorila sa výborná partia.

 • Vyjadrenia rodičov:

  Prečo práve Harmónia?

  Mohla by som odpovedať stručne: lebo moja dcéra je šťastná. Ráno vstáva a teší sa

  do školy. Popoludní nechce zo školy. Chodí do nultého ročníka, ktorý je ideálnou prípravou pre školský štart. Pri rozhodovaní bola pre mňa smerodajná reakcia dcéry na učiteľky a prostredie- už v deň prvej návštevy sa nám nechcelo domov. Prvý dojem bol správny. Denne nové témy, denne pobyt vonku, indiv. prístup, rozvíjanie talentu, kreatívne prostredie, ale hlavne_ všetko je to dávané v kľude, s láskou. Škola má komornú atmosféru a neuveriteľne vonia! Dcéra sa veľa učí a myslí si, že sa hrá. V podstate to sedí, učenie je tu hrou. A hlavne,

  nezabúda sa ani na nás rodičov. Kedykoľvek a čokoľvek potrebujem prediskutovať, nájdu si na nás okamžite čas a hneď zistíte, ako dobre Vaše dieťa poznajú. A radi spoznajú aj Vás.

  Andrea Benáková /dieťa v 0. ročníku/

  Hľadal som školu, do ktorej sa bude môj syn už od začiatku tešiť, bude rád, že ide do školy, kde sa dobre cíti a každý deň sa niečo nové a zaujímavé naučí. Splnilo sa to! Školu berie ako svojho kamaráta, pravidlá sú jasne dané a takmer domáce a priateľské prostredie, avšak zdôrazňujem, a to bez úľav na kvalite vzdelania. Takže pohoda pre dieťa aj rodičov.

  Ing. Sedláček /syn Martin v 2. roč./

  Škola Harmónia je pre mňa ako rodiča hlavne miestom dôvery v učiteľa, miestom, kde cítim, že dieťa je v bezpečnom prostredí, v prostredí ktoré motivuje a vnútorne napĺňa. Bez okolkov poviem, že sa cítia ako doma a to považujem za naj kvalitu tejto školy. Patrí Vám všetkým úprimná vďaka.

  PhDr. Zuzana Krištínová /klinický psychológ/ deti v 0. a 2. ročníku

  Škola, v ktorej je dieťa rado samo sebou. Až tu má moja dcéra možnosť odhaľovania a sledovania súvislostí- ITV znamená prenikanie života do školy, koniec akademickej izolácie a dobrý pocit dieťaťa a tým aj rodičov. Márne by si škola dávala vysoké humanitné, či znalostné ciele, bez učiteľov, schopných a ochotných slúžiť týmto cieľom. Táto škola si ich vie nájsť a udržať!

  Barbora Vajner /pedagogička na 8. ročnom gymnáziu, dcéra Elisabeth 4.roč./

  So školou som nadmieru spokojná a ešte viac moje dieťa. Keď prídem pre neho, nasadí ,,útrpný výraz“, keď zistí že má ísť domov. Vedenie školy a učiteľky sú veľmi milé, ochotné a dieťa mi vedomostne napreduje.

  Vaneta Macková /syn v 1.B./

  Táto škola je to najlepšie, čo sme mohli objaviť. Dieťa je veľmi šťastné, dobre sa cíti, vedomostne napreduje, to všetko je pre nás rodičov najpodstatnejšie. Učitelia tvoria tú základnú podstatu a dušu tejto školy.

  Denisa Lehotská /pedag. v ZUŠ, dcéra v 1.A/

 • foto: archív školy www.skolaharmonia.sk

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.3 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Samuel napísané 17.04.2016 11:57

Vrelo odporucam Montessori blog pre mamicky od mamicky. www.montemother.com je tam aj kopa navodov a veciciek.

mira napísané 27.01.2009 22:34

Váš komentár

Syn mojich znamych do tejto skoly chodil, boli velmi nespokojni s vyucovanim, ucitelky sa tam striedali ako na beziacom pase, to co pise Adela je pravda, ucitelky, ktore boli v skole na zaciatku tam uz davno nie su. Cudujem sa ludom, co tam davaju deti, znami sa stazovali aj na stravu.

Adela napísané 21.01.2009 19:38

Váš komentár

Nadseny komentar Hany je predsa len trochu neaktualny, je 2 roky stary. Ucitelka, s ktorou boli tak spokojni z Harmonie odisla a je dnes riaditelkou sukromnej ZS Finesa. Presla s nou aj vacsina uciteliek a aj vela rodicov a nebolo to po prvy krat. Uz v 1.roku existencie skoly,na konci sk.r. zo skoly odisli ziaci z 3.roc. pre nespokojnost s vyucovanim. Vo vseobecnosti z tade vela ludi odchadza. Pri mori na relaxacnom pobyte boli tiez len v 1.roku existencie skoly, viackrat sa neorganizoval.

Takisto neviem co maju spolocne s Montessori, tvrdili, ze ucia podla ITV, tak neviem.

Vlastne vsetky reakcie rodicov su uz 2 roky stare.

Lila napísané 09.12.2007 19:19

www.skolaharmonia.sk

Hana napísané 24.01.2007 20:51

Dcéra chodí do Harmónie už tretí rok a musím povedať, že výber školy bol vynikajúci. Výborný, ľudský prístup pedagógov, príjemné prostredie tried a najmä maximálne profesionálny prístup triednej učiteľky, ktorá vie vytiahnuť kladné vlastnosti a dobré schopnosti svojich žiakov a tie negatívne potlačiť - hravou ale i poučnou formou. Dcéra sa po troch rokoch chodenia do školy ráno stále teší do školy a na moju poobednú obligátnu otázku "ako si sa mala" stále odpovedá - vynikajúco. Musím sa poďakovať všetkým, ktorí takúto školu vytvorili, ktorí ju tvoria a zaželať im veľa úspešných rokov v Harmónii a množstvo úspešných žiakov.

ola napísané 17.01.2007 11:24

Aj napr.v Kosiciach je nieco podobne.

ola napísané 17.01.2007 11:21

4500sk

Jana napísané 17.01.2007 11:07

Pri čítaní týchto príspevkov ma len chytá tichá úprimná závisť - prečo sú takéto školy len v Bratislave??? Prečo máme na Slovensku kopu tradičných "socialistických" škôl a dobré školy sa nachádzajú len po jednom exemplári v BA? Bývam na opačnom konci Slovenska, ale keby som bývala v BA, tak neváham ani sekundu a zapisujem syna práve sem. Škoda, že nemajú www stránku, aby som si mohla prečítať o tejto škole niečo viac. Neviete niekto náhodou ako sa takáto škola dá založiť???

Monika a syn napísané 16.01.2007 12:09

Mohli by ste niekto prezradit kolko sa plati skolne (za rok, mesiac)?

Ľubica Nerádová napísané 15.01.2007 09:59

kontakt na školu 0905 721 098, alebo 0907 219 071, 0905 949 319

Romana napísané 13.01.2007 18:03

Sukromna zakladna skola Harmonia sa nachadza v Dubravke na Batkovej ul. 2 a mozem potvrdit, ze naozaj deti su tam maximalne spokojne, pristup k nim je fantasticky a uroven vzdelavania na najvyssej priecke - moj syn tam chodi a sme maximalne spokojni a hlavne syn je stastny a ani prazdniny nechce :-)

AdrianaA napísané 13.01.2007 16:26

Rada by som vedela, kde sa takato skola nachadza a ci maju aj www stranku.

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Toto by ste mamičke po pôrode naozaj darovať nemali
22.04.2019   0
Doma ma čakali samé úžasné darčeky ako karimatka, aby som vraj čím skôr začala zhadzovať kilá navyše, krém na bradavky a odsávačka hlienov pre syna. Manžel mi prezradil, že hľadal niečo praktické a užitočné. Tak som sa naštvala a na Vianoce som si z jeho odmeny, čo dostal v práci, kúpila zlatú retiazku a kabelku, a jemu som darovala ponožky a sprej proti poteniu nôh. Ten pohľad, keď si pred celou rodinou vybalil darček, stál za to.
Aký je rozdiel medzi prvým a druhým tehotenstvom?
18.04.2019   0
Hovorí sa, že prvé dieťa je pokusný králik. Blbosť! Prvé dieťa, to je nádej. Očakávania. Veľkolepé sny. Lekár vám na ultrazvuku ukazuje, kde má potomok ručičky a nožičky, ale vy vidíte zahraničnú univerzitu. Kurzy baletu. Voľný čas na koňoch. Nobelovú cenu a ďakovnú reč venovanú matke. Druhé dieťa? V lepšom prípade vám po ordinácii namiesto ocino nepobieha prvorodený. Pri pohľade na ultrazvuk nevidíte ručičky, nožičky ani Oxford, ale hory prádla a plienok. Veríte, že tentokrát sa to s materským mliekom podarí, ale keby nie, prežijete. Nuž, a tých rozdielov medzi prvým a druhým tehotenstvom je oveľa viac.
Pôrodnica v Trenčíne si zaslúži svoju dobrú povesť
16.04.2019   0
Nemôžem povedať, že lekár či sestry by sa z mojich požiadaviek vysmiali. Práve naopak, úplne rešpektovali moju žiadosť, aby mi nedávali lieky a neponúkali epidurál. Vedela som, že vo chvíli, keď bude pôrod prichádzať, by som sa mohla nechať zlákať na uľahčenie, a to som nechcela. Druhou vecou, ktorá bola pre mňa dôležitá, bolo: žiadne holenie, klystír.
babetko
Nenadávajme deťom kvôli deci rozliatej vody
24.04.2019   1
Niekedy v slabej chvíľke stratíme nervy a hučíme ako sirény. Kvôli deci rozliatej vody. „Ty si ale babrák, to nevieš dať pozor, čo máš ruky deravé?“
Spod plienočky – staráme sa o chlapčeka
20.04.2019   1
I vám sa narodil chlapček? A premýšľate nad špecifikami starostlivosti? Ako na to? Stolica, zapareniny, penis, predkožka, mázok, krémiky, semenníky... Strašidelné?
Spod plienočky - staráme sa o dievčatko.
19.04.2019   0
Narodilo sa vám dievčatko? Neobávajte sa, s našimi tipmi určite starostlivosť o svoju dcérku zvládnete. Ako sa teda starať o intímne partie bábätka - dievčatka?
detské choroby
Drogy - čo robiť pri podozrení, že dieťa užíva drogy
22.04.2019   0
Všímajte si indície, nedávajme si klapky na oči. Problém s drogami sa môže týkať aj vašich detí.
Ako podávať deťom lieky
15.04.2019   0
Ako podať dieťaťu kvapky do oka, "hnusnú tabletku" na prehĺtnutie, či čapík do zadočku... Tu nájdete finty, triky, zlepšováky na mnohé liekové trápenia našich najmenších.
Detská imunita dá rodičom zabrať
13.04.2019   0
Za častými horúčkami a nádchami však nemusí byť vždy len vrodená predispozícia. Neraz je na vine životný štýl, v ktorom chýba otužovanie, pohyb a zdravá strava. Mnoho detí je naviac preťažených povinnosťami, už na základných školách zažívajú stres a chýba im viac hier na čerstvom vzduchu.
zvery
Pes a mačka – priatelia
20.04.2019   2
Od dávnych čias sa traduje, že pes a mačka sú najväčší nepriatelia. Túto tézu príležitostne podporia aj zábery z rôznych filmov, reklám či úryvky z rozprávok. Je to ale naozaj tak? Skutočne pes a mačka nemôžu spolu vydržať?
Rozhodli sme sa pre hada...
11.04.2019   0
Ak máte pri pohľade na hada zmiešané pocity, mali by ste ich rešpektovať. Radšej sa týmto zvieraťom nechajte fascinovať cez sklo terária v zoo. ... ak aspoň na chvíľu zvažujete, ponúkame vám zopár informácii, ktoré vás môžu ovplyvniť.
Čo potrebujete pre zajaca?
04.04.2019   5
Ak chceme chovať zajaca doma, tak to najpodstatnejšie pre neho je klietka. Aká má byť ? Čo má byť v klietke? Z čoho zajac pije? A čo záchodík? Na nič som nezabudla?