Pred/ŠkolákŠkolák

Opýtali sme sa pred zápisom II. - waldorfská škola

 redakcia   11.01.2007   18

 • Waldorf 1

Onedlho je tu zápis do školy. Anketové otázky sme zaslali do šiestich rôznych škôl: štátnej, súkromnej, cirkevnej, waldorfskej, Montessori, British Int. School. Veríme, že vám takto pomôžeme zorientovať sa v tom, čo dnešné školy ponúkajú a na čo sa vlastne pri výbere vhodnej školy pre budúceho prváčika opýtať. Uverejňujeme v poradí, v akom nám školy zaslali odpovede.

 

Waldorfská škola

Na otázky odpovedá Marián Czére, učiteľ.

 

1/ V čom je vaša škola iná ako ostatné?

Metodologické a didaktické rozdiely

Dieťa a jeho vek je určujúci faktor výberu a tvorby učebnej látky. V rannom veku didaktické nástroje pedagóga vychádzajú zo schopnosti dieťaťa napodobňovať dospelého.

V období školskej dochádzky je výchovným princípom autorita dospelého (učiteľa, rodiča…). V období školskej dochádzky (cca do 12. roku dieťaťa) sa prostredníctvom učebnej látky oslovuje predovšetkým obrazotvornosť dieťaťa. S rastúcim vekom stúpa kognitívna náročnosť a požiadavky na uchopenie, reprodukovanie a praktické využitie pojmov. Prevládajúci spôsob je zážitkové učenie sa, cieľavedomá práca so zabúdaním a rozpomínaním v rámci 4-týždenného „epochového vyučovania“. Vo vyšších ročníkoch stúpajú nároky na samostatnú prácu žiaka,

dôležitým princípom práce je rytmus a opakovanie. Rozprávanie príbehov je dôležitou súčasťou pedagogickej práce učiteľa. Absentuje známkovanie a tradičné školské pomôcky, resp. ich výber je rozhodnutím učiteľa.

 

 

Filozoficko-pedagogický rámec waldorfskej školy

Waldorfská škola vznikla a vychádza z antropozofického poznania človeka, pedagogická práca učiteľa je zároveň nevyhnutnou výskumnou úlohou v zmysle ďalšieho poznávania jemu zverených žiakov. Tým učiteľ nadobúda pedagogický takt, potrebný pre každodennú prácu s deťmi a mládežou. Učiteľ je slobodný tvorca kurikula v zmysle takto vedeného poznávacieho procesu.

 

 

Časopriestorové odlišnosti

„Epocha“ v trvaní asi 120 min. je základnou časovou jednotkou vyučovania, hlavné predmety daného ročníka sa učia v 4-týždenných epochách.

Psychohygienická zásada vyučovania: v ranných časoch sa vyučujú kognitívne predmety (M, Sj, Pr, F, Ch), potom rytmické (cudzie jazyky, hudba, eurytmia) a napokon okolo obeda a poobede zručnostné aktivity (Vv, ručné práce, Tv, formové kreslenie…)

 

 

Vizuálne odlišnosti

Premyslené a odôvodnené používanie farieb a tvarov v interiéri, tzv. mäkký charakter architektoniky waldorfskej školy, dôraz na estetično pri vedení a úprave zošitov, triednych tabúl, triednej a školskej dekorácie. Od prvého ročníka používanie písacích potrieb:

voskových kvádrikov, voskoviek, hrubých trojhranných pasteliek. Pero dostáva dieťa až v 2. ročníku

 

 

2/ Koľko žiakov je maximálne v jednej triede?

Nemáme stanovené maximálne počty, v súčasnosti je priemer 21 žiakov na triedu. Niektoré triedy majú už naplnené stavy.

 

 

3/ Pracujú u vás len kvalifikovaní učitelia?

Kvalifikovanosť waldorfského učiteľa znamená mať okrem klasickej pedagogickej aprobácie i 3-ročné vzdelávanie vo waldorfskej pedagogike, vrátane zahraničných stáží a zácvikovej praxe. Škola tieto náročné požiadavky spĺňa takmer na 100%. Takmer všetci učitelia sú zároveň v procese ďalšieho vzdelávania, či už v rámci jednotlivých predmetov alebo vo pokračujúcich seminároch vo waldorfskej pedagogike.

 

4/ Od ktorej triedy sa učitelia na vyučovaní jednotlivých predmetov striedajú?

Špecifikom waldorfskej školy je, že trieda je vedená tzv. triednym učiteľom. Ten neučí všetky predmety, ale má na starosti tzv. hlavnú epochu dňa (ranná dvojhodinovka). Triedny učiteľ vedie triedu niekoľko rokov (spravidla do 7. ročníka). Okrem toho sú od prvého ročníka v triede ďalšími vyučujúcimi učitelia cudzích jazykov, ručných prác, eurytmie, príp. i ďalších predmetov. Rozhodnutie o ďalších vyučujúcich v triede prijíma triedny učiteľ v spolupráci s učiteľským kolégiom.

 

 

5/ Ako pristupujete k nadaným deťom?

Waldorfská škola si dáva za cieľ vytvoriť stimulujúce prostredie pre žiakov. Bohatstvo tvarov, farieb a materiálov je zjavné už pri prvej návšteve školy. Základným princípom práce učiteľa so žiakmi je univerzálnosť prístupu. Učiteľ má osloviť svojich žiakov vo všetkých zložkách (temperament, charakter, konanie, myslenie, cítenie). To je v určitom protiklade k jednostrannému zameraniu a predčasnej špecializácii, ktorá by neskôr viedla k odmietnutiu zo strany žiaka. Školu navštevujú aj deti mimoriadne nadané, ktoré sú vychovávané a vedené smerom k všestrannému rozvíjaniu osobnosti v atmosfére tvorivej spolupráce. Dôsledkom takéhoto prístupu (avšak nie hlavným cieľom) je potom subjektívne vysoká spokojnosť dieťaťa s takto uskutočňovanou pedagogikou.

 

 

6/ Aké jazyky sa deti učia a od ktorej triedy?

Od prvého ročníka sa žiaci oboznamujú s dvoma cudzími jazykmi (angličtina, nemčina). V zmysle príslovia „Koľko jazykov poznáš, toľkokrát si človekom“ vníma waldorfská pedagogika prínos cudzích jazykov najmä ako proces kultivácie duševného života dieťaťa tým, že sa vžíva do pojmových obsahov cudzej reči. Žiaci sú tým vedení aj k rešpektu voči iným národom. Spôsob výučby jazykov sa s rastúcim vekom mení:

 

 • V nižších ročníkoch sa učiteľ sústreďuje na rytmus, základnú náladu na hodinách jazyka, osvojenie pasívnej slovnej zásoby z blízkeho okolia dieťaťa. Cieľom nie je naučiť sa konverzovať, ani systematizácia gramatiky. Deti vedia mnoho básničiek, pesničiek, konverzačných hier. V prvých troch ročníkoch nepestujú písomný prejav.

 • Od 4. ročníka pristupuje gramatika, písomný prejav a výučba jazyka sa viac „akademizuje“. Od 5. ročníka pristupuje ďalší cudzí jazyk (napr. ruština).

  7/ Do koľkej funguje školský klub?

  Organizácia dňa v škole prebieha nasledovne:

 • 7.30-8.30 – ranný klub

 • 8.30-10.30- vyučovacia epocha

 • 11.00-15.00- ostatné predmety (závisí od ročníka)

 • poobede – školský klub do 17.00 hod. (pre prvákov do 16.00 hod.).

  8/ Aké mimoškolské aktivity ponúkate na pôde vašej školy?

  V súčasnosti je krúžková činnosť na škole pozastavená.

  9/ Na aké zameranie/predmety kladiete dôraz?

  Hlavným cieľom pedagogiky waldorfských škôl je celostná výchova dieťaťa. Učebný plán je tvorený v rovnováhe poznávacích predmetov, umeleckých a praktických aktivít a predstavuje základný rámec pre tvorivú prácu učiteľa s triedou.

  10/ Ako riešite konfliktné situácie, ktoré vznikajú medzi deťmi?

  Postupy pedagógov v prípade konfliktov sú popísané vo vnútornom poriadku školy, ktorý si môžete stiahnuť na internetovej stránke školy. Všeobecne platí, že prístup učiteľa závisí od vzniknutej situácie a veku dieťaťa, používame verbálne (rozhovor, príbeh s poučením, dohovor) i neverbálne postupy (napr. korekčné kreslenie).

  11/ Spolupracujete so psychológom alebo ďalšími odborníkmi?

  Škola zamestnáva špeciálneho pedagóga, artetarapeuta a pravidelne spolupracujeme so psychológom. Úlohou týchto pomáhajúcich profesií je monitorovanie, diagnóza, a vedenie terapeutického procesu so žiakmi, ktorý pomoc potrebujú.

  12/ Koľko domácich úloh dostáva dieťa v tej – ktorej triede?

  V prvých dvoch ročníkoch takmer žiadnu. Neskôr sa vypracovanie úloh stáva súčasťou stále samostatnejšieho vedenia žiaka; napr. v 3.-4. ročníku dostávajú žiaci úlohu 2-3x týždenne.

  13/ Musí dieťa nastúpiť do vašej školy špeciálne pripravené (jazykovo, znalosti a pod.)?

  Nie.

  14/ Aké „výcviky“ ponúkate (lyžiarsky, plavecký...) a v ktorom ročníku?

  V uplynulých rokoch sme pre všetky triedy ponúkli lyžiarsky a plavecká výcvik, samozrejmosťou sú tzv. „školy v prírode“, ktoré ale plnia určité požiadavky z učebného plánu. Napr. tretiaci majú „školu tradičných remesiel“, štvrtáci putovanie po Slovensku, piataci sa zúčastnia olympijských hier waldorfských škôl. Škola zabezpečuje aj priestor pre letné denné tábory.

  15/ Dá sa vo vašej škole pokračovať na osemročnom gymnáziu?

  Naša škola nemá riadené 8-ročné gymnázium.

  16/ Aké špecializované učebne a od ktorej triedy sú žiakom k dispozícii?

  Vzhľadom k tomu, že máme zatiaľ iba prvých 6 ročníkov (každý rok otvárame jednu prvú triedu), sú špecializované učebné priestory (laboratórium, počítačová učebňa...) v pláne nasledujúcich rokov.

  17/ Akú stravu ponúkate deťom v školskej jedálni? Máte vlastnú kuchyňu alebo stravu vozíte?

  Stravu vozíme z neďalekej školskej jedálne, momentálne sa v škole prostredníctvom rodičov rozbieha projekt zdravej stravy (desiaty a obedy).

  18/ Na čo všetko treba priplácať, resp. aké poplatky sú v škole?

  Školné 3100 Sk, jednorázové zápisné 5000 Sk, poplatky za stravu. Žiaci majú zabezpečené takmer všetky učebné pomôcky a potreby (špecifické písadlá, voskovky, pastely, akvarelové papiere a farby, podložky, stojany, knihy, zošity, potreby na pracovné vyučovanie, cudzie jazyky, slovníky, atlasy, pracovné zošity...) Rodičia si zvlášť hradia poplatky za hudobný nástroj, napr. flautu, poplatky za školu v prírode, príp. ďalšie zväčša mimovyučovacie aktivity školy.

  19/ Máte kontakt s nejakou zahraničnou školou?

  Bratislavská waldorfská škola dostala v roku 2005 ako zatiaľ jediná na Slovensku prepožičaný titul waldorfská škola od medzinárodnej asociácie waldorfských škôl. V tom istom roku sme sa stali členmi Európskej rady waldorfských škôl (ECSWE). Partnerskými školami sú waldorfské školy vo Viedni-Schoenau, vo Vancouveri a Haagu.

  20/ Intergujete telesne postihnuté deti?

  Nemáme s tým zatiaľ skúsenosť.

  21/ Máte nultý ročník?

  Nie. V škole pracuje predškolský klub, ktorý pomáha žiakom k bezbolestnému prechodu z prízemia „škôlky“ na poschodie jednotlivých ročníkov školy.

  22/ Ako pristupujete k deťom s poruchami správania?

  Práca učiteľa s dieťaťom všeobecne vo waldorfskej škole zahŕňa predovšetkým vnútornú individuálnu prácu. Učitelia majú vypracované metódy pravidelnej reflexie práce a vzťahu k jednotlivých žiakom. Základnou platformou je práca v pedagogickom kolégiu, ktorá sa koná raz týždenne. Tam sa riešia všetky základné otázky a problémy pedagogického vedenie tried a školy.

  23/ Ako pristupujete k deťom s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia a pod.)?

  Odpoveď je podobná, tu však v hojnej miere využívame pomoc ďalších odborníkov (viď vyššie). Škola do určitej miery integruje žiakov do riadneho vyučovania. Rozhodnutie o umiestnení žiaka v triede prináleží triednemu učiteľovi. Všeobecne však treba povedať, že škola nepatrí medzi špeciálno-pedagogické zariadenia.

  24/ Ponúka škola deťom mimo obeda aj desiate a olovrant?

  V súčasnosti nie. Žiaci si olovrant nosia.

  web – stránka: www.iwaldorf.sk/ba

  foto: waldorfská škola

  Ďalšie dôležité informácie o výbere školy pre dieťa a zápise nájdete tu:

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 2.4 z 5. Celkom 5 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
Roman napísané 25.01.2010 19:09

Odporucam pozriet si komentare k clanku

 

Alternatívne školy na Slovensku a vo svete

www.rodinka.sk/index.php

 

asi najzaujmavejsie:

 

 

9. novembra 2009

Waldorfská škola - vyučovanie sa začína modlitbou

spravy.pravda.sk/waldorfska-skola-vyucovanie-sa-zacina-modlitbou-f6p-/sk_domace.asp

 

"Vyučovanie sa každý deň sa začína modlitbou celej triedy. Sú to texty R. Steinera, niekedy je slovo Boh nahradené slovom Slnko, ktoré býva aj často zobrazené na tabuli

. Rodičia, ktorí nevedia, že antropozofia uctieva kult Boha Slnka, v "básni" nemusia vidieť nič náboženské, ale deťom je tento svetonázor vštepovaný denne, hoci skrytou formou," upozorňuje Michaela Vaníčková. Návod, ako pred verejnosťou kamuflovať náboženskú podstatu školy, vypracoval už jej zakladateľ Steiner. Okrem iného waldorfským pedagógom radí, aby pred rodičmi nepoužívali výraz "modlitba" ale "báseň na úvod dňa". Niektorých rodičov varuje až zistenie, že ich deti veria v reinkarnáciu a v reálnu existenciu rôznych duchovných bytostí. Mladšie deti škola učí na základe mýtov a legiend - oficiálne preto, že takto podávané učivo je pre ne lepšie pochopiteľné, ale v skutočnosti im do hláv nasadzujú mýtický svet, ktorý chápu ako realitu. "Nemá to nič spoločné s vedeckými poznatkami, učia deti podľa ezoterického učenia svojho zakladateľa spred sto rokov," dodáva.

 

 

mame aj nejake video:

STV | Ranný magazín | 6.10.2009

www.rozmer.sk/sk/video/view/52

mamicka hovori:

Ja som prisla nato ze dcera nevie nasobilku a dcera mi povedala ze ju nemusi vediet pretoze ked ju v minulom zivote vedela staci si len spomenut.

Trpaslici co vytlacaju rastlinky - v prvom rocniku.

Rodic nema ziadnu kontrolu nad tym co sa deti ucia.

 

Zapisky dietata v zosite:

Hlava - zmysly

Zvierata - ktore su ako zmysly

suvisia s hlavou cloveka

Sepia, Chobotnica, meduza

 

Odpocivajuci kamen v zemi spi formovany do krystalov s farebnym bytim.

Svet dviha kalich k oblakom naplnajuc sa tak cistym svetlom.

Zviera uvolnene zo zeme k cielom je hnane co boli mu bozskymi duchmi predpisane.

Slobodne sa na zemi stavia clovek s tvoriacimi rukami v duchu hlada svoj ciel.

 

 

Markíza | Televízne noviny | 23.10.2009

www.rozmer.sk/sk/video/view/54

Odbornicka na sekty:

My tvrdime ze je pravdou ze waldorfska skola ma v sebe skrytu ezotericku a okultnu agendu.

 

Markíza | Televízne noviny | 10.12.2009

www.rozmer.sk/sk/video/view/53

 

Poslancom sa nepaci system na waldorfwkej skole, hovori o tom sprava z prieskumu.

Chcu aby inspekcia znovu vyskusala 8. a 9.-takov...

Ziakov tiez vysetria aj psychologovia.

 

Poslanci sa rozhodli ze bude najlepsie ak sa experiment skonci.

 

 

Toto je asi najzaujmavejsia reportaz:

ODPORUCAM SI JU POZRIET

 

TA3 | Čierny Peter | 2007

Aké ideológie stoja za alternatívnymi školami?

www.rozmer.sk/sk/video/view/40

Na mieste vzdelavania tam nastupuje mystika.

Budu mat v hlave hromadu bludov a budu mat mnozstvo predstav o svete ktore nemaju s vedeckym poznanim sveta nic spolocne.

V pozadi waldorfskej skoly je tzv. antropozofia, ktorej kritici

Vedenie waldorfskej skoly

Marian Czere - ucitel a hovorca waldorfskej skoly

Obaval by som sa systemu pedagogickeho ktory by nemal v pozadi nejaku myslienku.

Lebo to by urcite tiez vplyvalo na deti a potom by zrejme aj vyrastali ludia bez myslenia a bez myslienok.

V tomto pripade su vsak problemom myslienky a filozofie Rudolfa Steinera, ktory stoji za antropozofiou.

O co v nej ide ?

Detailny rozbor tejto filozofie urobil nedavno v mediach psycholog a publicista Frantisek Sebej.

Rudolfa Steiner bol najprv teozofom. Bol clenom teozofickej spolocnosti. Teozofia je cosi co je akoze bozska mudrost.

To je ucenie zalozene koncom 19. storocia madam Blavackou a plukovnikom Olkotom v podstate vychadzaju so spiritizmu - vyvolavali duchov - jednoducho povedane.

Teozofia je v podstate iracionalne ucenie pokusajuce sa sklbit vychodnu filozofiu budhizmus, hinduizmus s nejakymi krestanskymi prvkami a v podstate je to uplna reinterpretacia ducharska a vesmiru.

Rudolfa Steiner sa neskor dostal do konfliktu s teozofmi a zalozil svoje ucenie - antropozofiu.

Z nej vychadza aj waldorfska pedagogika, ktoru Steiner nazval podla nemeckej tovarne kde zriadil prvu skolu.

 

Miroslav Lojda - ustav pre vztahy statu a cirkvii

Steiner vyslovene vychadza aj pouziva okultne pojmy ako astral, duchovna sfera a podobne a podla toho aj zaclenuje to vzdelavanie deti do troch etap.

Napriklad je to etapa prva do 7. roku zivota kedy hovori ze ide tu vlastne o ducha, ktory sa ocitol v materialnom svete a on sa musi s tymto svetom vyrovnavat.

A preto je potrebne, podnetne prostredie pre to dieta ak uci sa najma napodobnovanim.

 

Steinerova filozofia ale meni pohlad na podstatu ludskeho zivota.

Akceptuje aj reinkarnaciu. Dokonca ma aj svoju cirkev, ktora u nas nie je registrovana.

Vystupuje u nas v podobe obcianskeho zdruzenia "Priatelia spolocenstva krestanov", ktore je s waldorfskou skolou prepojene.

 

Mamicka hovori:

Vo stvrtom rocniku na hodine prirodopisu mi povedala ze ako sa ucili o ludskej hlave. Ze ucitelka zobrala kovovu gulu do ruk a detom povedala ze to je ich hlava a v tej hlave maju vesmir.

 

Ucitelia maju kazdy tyzden stretnutia na ktorych preberaju Steinerove diela.

Tvrdia vsak ze jeho filozofiu do vychovy a vzdelavania deti neprenasaju.

Naozaj vsak dokazu mat taku disciplinu ze pri pravidelnom studiu Steinerovych diel neprenasaju ziadne jeho myslienky na deti ?

To riziko tu existuje, ale to existuje v kazdej skole. (Zelina) :-))

 

Deti ukazuju:

Tuto sme si kreslili ze ako hlava je ako slnko a mesiac je trup a koncatiny to su tie luce slnka a ze sa to tam nejak do takej tej sustavy sa to tak nejak spojilo.

 

Kde je pravda a preco ju treba hladat ?

Asi preto ze o filozofickych pozadiach alternativnych skol nemame dostatocne vedomosti.

Zda sa ze prvorade pre nas je to ze dieta je v skole stastne a bez stresu.

 

Stat si waldorfsky system na zaciatku preveroval:

Pracovnik ministerstva skolstva, ktory sa bol pozriet na holandsky model waldorfskej skoly ju na slovensko NEODPORUCAL.

V zaverecnej sprave sa hovori o tom ze sa neodporuca zriadenie tohto typu v statnych skolach.

V sprave sa ale pise ze by nebola prinosom pre garantovane vzdelavania statom, iba ak v sukromnom sektore a to najma pre deti s poruchou ucenia.

To znamena ze stat negarantuje vzdelavanie na sukromnych skolach ?

Kolki z rodicov waldorfskej skoly to vedia ?

V sprave sa spomina aj to ze je tu zamlcovany filozoficky zaklad waldorfskej pedagogiky.

 

Je to experiment s deckou psychikou.

 

Do akej miery sa rodicia zaoberaju pozadim waldorfskej skoly ?

Nezaslepuje ich spokojnost dietata ?

Prijemne prostredie skoly a idealizmus ucitelov ?

Kolko rodicov vie o nabozenskom hnuti "Priatelia spolocenstva krestanov", ktore s waldorfskou skolou spolupracuje ?

Nikto sa skutocne neobava dusevneho ovplyvnovania deti ?

Problem je totiz v tom ze na slovensku mozu skoly zakladat iba registrovane cirkvi.

Tie neregistrovane, ktore mozu byt aj nebezpecne si zakladaju obcianske zdruzenia a tak mozu prenikat aj do spriatelenych skol.

 

Nasa legislativa umoznuje zakladat si vlastne skoly iba tym nabozenskym spolocnostiam a cirkvam, ktore splnaju legislativu nato aby boli zaregistrovane a tych je v sucastnej dobe 18.

 

Pod peknym zovnajskom sa totiz mozu skryvat rozne neregistrovane nabozenstva a nevedomky tak ovplyvnovat nase deti.

evinka napísané 21.04.2008 15:42

Ľudia preboha nerobte to, naši susedia sa po rokoch v tej škole úplne zbláznili a s nikým sa nerozprávajú.........a to sme mali vždy dobré vzťahy. No čo už. Môžem osrať pečenie koláča, keď mi z decka urobia fanatika :-)))))))))))))))) a čo je horšie vplývajú dosť na rodičov, čo si samozrejme neprizná žiaden rodič, no s manželom len žasneme, čo dokážu s ľuďmi..asi nejaká manipulácia alebo čo ja viem čo, no nedala by som tam dieťa. A teplú stravu zohrejú aj na iných školách, keď už by lem o to išlo, nie?

portos napísané 29.12.2007 13:16

V skole prirode s dietatom. A myslite si ze to dieta chce. Ja by som bol ako dieta proti. Dieta potrebuje samostatnost.

Olga napísané 01.11.2007 14:56

Prosim Vas, neviete nieco o zapise do waldorfskej skoly na sk rok 2008/09 ? Dakujem Olga

lili napísané 15.01.2007 22:18

Ked citam informacie o jednotlivych skolach a reakcie na ne, som rada, ze na vyber vhodnej skoly pre synceka mam este 5 rokov. V tom case budu uz absolventi vsetkych tychto na Slovensku pomerne mladych skol na strednych, prip. vysokych skolach.

Co s tyka Waldorfu, moja znama, Nemka, (mimochodom psychoterapeutka), do nej dala vsetkych svojich 6 deti, (tri najmladsie vo veku 8, 10 a 14 rokov ju este navstevovali). Deti sa do skoly tesili, boli vesele, spontanne, hrave, zive, zhovorcive, nemali problem klast otazky dospelym ani vyjadrit svoje pocity, resp. nazor. Rady kreslili, malovali, spievali a venovali sa rucnym pracam. Kto by nechcel mat taketo deti! V com bol problem, a to priznavali starsie deti i ta moja znama, bolo uplatnenie sa deti z waldorfskych skol na prijimackach na uvinerzity. Mali o nieco horsie vysledky v kognitivnych predmetoch a cudzich jazykoch. A to aj napriek tomu, ze v Nemecku ma waldorfska skola skutocne dlhu tradiciu.

Otazka, ktoru si kladiem znie, ci pripravit synovi idylicku cast detstva, ktore stravi v skole, do ktorej sa bude pravdepodobne tesit alebo ho, nepekne povedane, rovno hodim do "studenej vody" v podobe klasickeho znamkovania, skusania a ucenia, do ktorej sa skor alebo neskor, n strednej co vysokej skole, dostane.

Takze??

Vanessa napísané 15.01.2007 18:34

Vies, kriksy, z negativneho clanku alebo negativneho nazoru vies urobit len jeden objektivny zaver. Ze cloveku, ktoreho tento negativny nazor je, lezi kritizovana osoba, vec alebo organizacia v zaludku.

 

Ci je to pravom alebo nie, to z clanku a ani zo slov, nevycitas. Cize, nezistis, co bolo tym vetrom, ktory pohol listkom.

 

Moze to byt tym, ze niekto kona protizakonne, ublizuje, okrada.... alebo jednoducho aj preto, ze je niekto lepsi, robi niekomu konkurenciu, nema rovnaky politicky alebo nabozensky nazor, alebo je len jednoducho niekomu nesympaticky...

 

Novinari by mali sluzit na to, aby zverejnovali nepravosti. Niekedy sa tak deje, ale bohuzial, castejsie sa deje len to, ze interpretuju niekoho nazor, ktory sa im zda zaujimavy. Patrat po pravde je pre niektorych strata casu. Nie je to podstatne.

 

Este raz: waldorfsku pedagogiku nepoznam a uz vobec nie tuto skolu. Ale robit si o nej nazor na zaklade negativneho clanku... v tom by som bola opatrna. Mam vlastne oci a usi, radsej sa pojdem sama pozriet a popytat.

Vanessa napísané 15.01.2007 18:20

Kriksy, len ten vietor mohol fukat uplne inac ako napisali.

 

Staci napriklad, aby niekto niekomu pristupil otlak a hned je z toho clanok na 2 strany, v ktorom nie je ani za mak pravdy.

 

Opakujem, Waldorf nepoznam, poznam vsak praktiky novinarov.. vacsina z nich nepatra po pravde, hlavne, ze je zaujimavy clanok. Ci tym niekomu ublizia, to im je fuk.

alena napísané 15.01.2007 10:13

Kriksy. Neviem kam dávaš ty deti do škôlky a školy, ale waldorfská pedagogika nie je len o drevenných hračkách, trba vedieť o čo ide. Ak má niekto na dieťa veľké nároky a chce, aby ako 7ročné rátalo zlomky, nech ho dá inde. Jedno je ale isté deti končiace wal. školy majú veľa krát lepšie výsledky ako tie čo začínali zhurta. Skús si pozrieť aj tie pozitívne stránky. napr. české tam majú už aj stredné. A čo sa týka toho lístka. Ak si dobre pamätám Pálfiovcom sa mal zaručene narodiť chlapček a je to dievčatko ako lusk. A ako som už napísala treba vidieť, počuť a až potom súdiť. Samozrejme, že koľko ľudí toľko názorov, ale tie mamičky boli nespokojné 3. Koľko bolo spokojných to už nepísali. Prišli do školy pofotili, nikoho sa na nič nepýtali a písali. To nie je podľa mňa"košér"Čítala si to vydanie potom?

kriksy napísané 15.01.2007 09:27

Ale ako sa hovorí, bez vetra sa ani lístok nepohne. Len toľko k tejto téme. A to neznamená, že ak ste vy spokojná, alebo vaše deti, že sú aj iné matky a iné deti.

alena napísané 13.01.2007 18:07

sú to len drobnosti. Napr. nemôžeš narušiť ich program, resp.môžeš len sa na teba škaredo pozerajú. Ránosa s učiteľkami nerozpráva, keď máš niečo, tak to musíš napísať dozošitu, ale inak je to super. Malá je tam veľmi šťastná. Odporúčam zavolať tam, dohodnúť si termín a ísť to tam nezáv§zne okuknúť.

Vanessa napísané 12.01.2007 15:53

Alena, ja waldorf nepoznam.

 

Co je ale fakt, ze z clanku a ani z negativnych ohlasov vo fore by som si zaver nerobila. O nicom.

Mame predsa vlastne hlavy a vlastne oci, aby sme si veci overovali. To je fakt.

Dana napísané 12.01.2007 14:52

alena: vazne premyslam na waldorf. skolkou. Mohla by si prosim popisat negativa skolky, ktore spominas v zavere prispevku? Len aby som vedela na co sa mozem pripravit. Toto ma velmi zaujima, lebo by som prave toto chcela pocut od cloveka, ktoremu sa system inak paci, a nie takych ktori chcu na neho kydat. je totiz logicke ze nic nie je iba idealne. Moje rozhodnutie dat tam dceru sa tym nezmeni, ale aj tak by ma to velmi zaujimalo. Diky!

alena napísané 11.01.2007 22:32

Ešte niečo. Ak chcete, tak môžete byť so svojim dieťatkom na vyučovaní. Ja som bola aj v škole v prírode. Teraz budú mať pokusne 2x do týždňa zdravú stravu, keď má dieťa nejaké špecifické požiadavky, napr. alergie na nejakú potravinu, bez problémov mu zohrejú donesenú z domu. Deti sú celý deň niečim zamestnávané. Prváci poobede oddychujú, čítajú sa im rozprávky. Proste sa treba prísť pozrieť osobne. Najzlatšie sú deti v škôlke. Vždy vo štvrtok pečú koláč. Také sú rozkošné v tých zásterkách. Samoztrejme aj tu sa nájdu nejaké negatíva, ale sú neporovnateľné zo štátnymi.

alena napísané 11.01.2007 22:23

Ja mám menšiu dcéru vo wald. školke a väčšiu v škole. Som spokojná. Ráno žiadne plače, tešia sa. Školáčka je spokojná, žiadne stresujúce poobedňajšie učenie. A čo sa týka článku v "týždni", tak každí inteligentní človek si domyslí, že to bolo zmanipulované. Predsa nemôžu písať samé negatíva bez overenia. Bol to článok troch sťažujúcich sa a ukrivdených matiek. Skúste ísť na štátnu klasickú školu a uvidíte koľko je tam nespokojných rodičov. Táto pedagogika existuje skoro sto rokov. Mnohí vzdelaní a známi ľudia vo svete boli jej žiakmi. Dokonca sa waldorfská pedagogika uči aj na klasickej PDFUK. Sama som sa tam o nej učila a už vtedy som si povedala, že keď budem mať deti, tak ich tam dám. Je to na každom, nech sa rozhodne sám, ale myslím, že na základe jedného primitívneho článku nemožno súdiť. Mimochodom, čítali ste aj ten druhý článok, kde dali škole priestor na vyjadrenie a tým sa vlastne ospravedlnili? Skúste si na oficiálnych stránkach prečítať, navštívte, informujte sa a potom súdte. Mimochodom, podľa autorov časopisu Týždeň sú aj homeopatiká nanič a šarlatánstvo a myslím, že ho veľa mamičiek uznáva. Prestali by ste keby ste si prečítali jedednu agresívnu výpoveď 3 ľudí ako je to len prostriedok na ťahanie peňazí a šarlatánstvo?

napísané 11.01.2007 20:59

Ale velmi sa mi pacia waldorfske hracky...

napísané 11.01.2007 20:56

Ja som citala niekolkostranovy clanok na temu waldorfska skola a steinerove ucenie vobec v oktobrovom vydani casopisu "tyzden". Predtym som tieto veci dost uznavala, ale ten clanok priniesol vela nazorov, faktov a pre mna padnych argumentov o tom, aby som zacala o waldorfskych skolach pochybovat. Kazdy rodic chce pre svoje dieta len to najlepsie a preto by si mal o buducej skole svojho potomka zohnat co najviac informacii. Niektore alternativy nemusia byt prave tie najlepsie. Aj keby cela waldorfska skola bola najsamsuper, dieta neskor bude zit v beznom svete, ktory nie je taky uzasny a premakany ako prostredie vytvorene na zaklade idealistickej filozofie.

dusko napísané 11.01.2007 20:41

Ano, kampaň proti skole rozputali dve byvale rodicky zo skoly. Nasi znami tam maju dve deti, nevedia si ju vynachvalit. Je to skola pre tych, ktori vedia zniest alternativu. Inak maju dost obsiahly web, pozri sa tam. Dusan zo Senca

kriksy napísané 11.01.2007 16:21

Ja som citala dost negativny nazor na waldorsku skolu.Dost negativny.Nie je to möj nazor, preto vam posielam na neho link.

www.dieta.sk/dieta/deploy.dieta.pub.Index

 

Neviem posudit,ci je to pravda,pretoze nemam v tejto skole deti ale urcite beriem na vedomie.

Lucia

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Pôrod s epidurálkou alebo bez nej?
13.06.2019   0
Niektoré mamičky sa mi sťažovali, že po pôrode s epidurálkou mali pocit, že ich psychicky utlmila a nič neprežívali. To sa mi nestalo. Naopak, keď mi dali syna, rozplakala som sa od šťastia, ani som ho nechcela pustiť. Nebolelo ma ani šitie. Čo sa týka postupného prichádzania tela do normálu, to po epidurálke môže a nemusí byť problém.
Nemocnica Snina
12.06.2019   0
Cieľom pôrodnice je realizovať individuálny prístup k rodičke pred, počas a po pôrode na základe jej požiadaviek čím chceme vytvoriť pocit bezpečia pre matku aj dieťa.
Pôrodnica Sanatórium Koch
11.06.2019   0
"Mať tak svojho informátora priamo v pôrodnici. Môcť sa spýtať na všetky otázky. Mať pocit, že viem: do čoho, ku komu a kam idem." Tá možnosť je už tu. Otázky, ktoré kladiete tak často vo fórach, sme položili za vás. Ale tentokrát priamo pôrodnici v Sanatóriu Koch.
babetko
8 drobných zmien v živote rodiča. Malé a veľké dieťa.
16.06.2019   4
Malý:Tešíte sa z každého nového slova, ktoré sa naučí povedať. Veľký: Desíte sa každého nového slova, ktoré začne používať.
Majú rituály a tradície v rodine zmysel?
14.06.2019   0
Vytvárajú spomienky a pomáhajú deťom ukotviť sa v rodinnom kruhu. Máme sa na čo tešiť. Máme čas a priestor byť s rodinou a zabávať sa. Strašne pekná myšlienka! Manželia vysvetľovali, že pre deti sú rituály a tradície niečo, čo im dáva ukotvenie, rodinnú identitu a zázemie. Rituálom a tradíciou môže byť čokoľvek – od večernej rozprávky po štedrovečernú kapustnicu. Niečo, čo vás baví a robíte to pravidelne.
Ste tiež bojovníci proti plastu?
11.06.2019   0
Autorov 3 najzaujímavejších príspevkov odmeníme domácim prístrojom na perlivú vodu SodaStream Crystal.
detské choroby
Nočné mory
16.06.2019   11
Rodičia si myslia, že za zlé sny detí sú zodpovedné nepríjemné denné zážitky, no nie je to úplne pravda. Nie je úplne jasné, kedy deti začínajú snívať, ale vieme, že už batoľatá môžu hovoriť o svojich príjemných či strašidelných snoch.
Liečba hnačky u dojčených a nedojčených detí
03.06.2019   0
Ako správne dopĺňať tekutiny a výživu dieťaťu s hnačkou. Rozvrh diéty. Ako uvariť pravý ryžový či mrkvový odvar.
Pri akých ochoreniach je účinná Vojtova metóda?
31.05.2019   0
Hoci je Vojtova metóda prevažne spájaná s deťmi, úspešne sa aplikuje u všetkých vekových kategórií, od novorodencov až po seniorov.
zvery
Čo treba vedieť o potkanoch chovaných doma
23.05.2019   1
Chov potkanov zažíva v poslednej dobe boom. Potkany sú inteligentné, vycvičiteľné a vyžadujú relatívne jednoduchú starostlivosť. Potkanov môžeme naučiť všeličo. Napríklad preskakovať, otáčať sa dokola, postaviť sa a dokonca aj podať ruku na povel.
Ako správne osloviť, či volať ovcu
09.05.2019   0
No jednoduché to nie je. Samica ovce domácej sa nazýva bahnica. Samec je baran a ich mláďatko sa volá jahňa. Čo je potom baránok?
Upratovači v akváriu
05.05.2019   0
Riasy, nečistoty, nánosy a zbytky potravy. Postačí niekoľko dní až týždňov a z vášho klenotu je vec blízko podobná žumpe. S podobným stavom nám dokážu pomôcť ryby, ktorých hovorovo voláme „upratovači“.