Vážne veciZamyslenie

Keď niet inej cesty... Rozvod a čo nasleduje po ňom?

 pr   13.05.2022   0

Poznáte to. Susedia, známi alebo Vaši dobrí priatelia, ktorí mali podľa okolia vždy harmonický a dokonalý vzťah z ničoho nič oznámia, že sa rozvádzajú. Alebo sa túto “novinku” dozviete len tak medzi rečou počas rozhovoru.

Ste prekvapený, uvažujete, čo sa mohlo asi stať. Niečo tak rozhodujúce, čo donútilo dvoch ľudí uvažovať o ukončení vzťahu. No a aj keď máte pocit, že Vás sa táto problematika netýka, môže prísť prekvapenie - návrh na rozvod.

foto: dreamstime.com

 

V podstate nie je rozhodujúce, z koho iniciatívy vyjde tento počin, toto rozhodnutie, ktoré zmení život Vašej rodiny. Niekedy však aj k lepšiemu.

Pretože reči o tom, aké sú deti vnímavé, sú realitou, nie je to akýsi výmysel či útecha poskytnutá v zlej životnej situácii, v ktorej sa môže dnes už bohužiaľ ocitnúť ktokoľvek z nás. Preto nie je vhodné, aby deti vyrastali v nezdravom a najmä nefungujúcom rodinnom prostredí, aj keď sa mnoho ľudí často mylne domnieva, že je to správne.

Samozrejme, pre záchranu rodiny treba urobiť vždy maximum, veď napokon ako sa hovorí “ráno múdrejšie večera”. Existujú prípady, kedy aj napriek podanému návrhu na rozvod našli manželia tzv. svetlo na konci tunela a svoj návrh vzali späť. To sú tie lepšie a príjemnejšie konce.

Existujú však prípady, kedy manželia dospejú k záveru rozviesť sa spoločne. Uvedomujúc si situáciu, v ktorej sa ocitli, cítia potrebu vyriešiť svoj aktuálny a nevyhovujúci stav. V tom prípade sa nekoná nepríjemné prekvapenie ani pre jedného z nich.

Jeden z manželov podá na príslušnom súde žiadosť o rozvod. Je potrebné však upozorniť na to, že dôvody na rozvod musia byť vážne a dostatočne odôvodnené. Napokon aj v Zákone o rodine je v § 22 uvedené, že: „K zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.”

Pokiaľ sú obaja manželia uzrozumení s návrhom na rozvod, dohodli sa na ňom, je na mieste a tiež vhodné, aby sa vyjadril aj druhý manžel - teda ten, ktorý návrh nepodal. V tomto vyjadrení uvedie, že si uvedomuje dôvody, ktoré viedli k podaniu návrhu na rozvod, s uvedenými dôvodmi súhlasí a je aj v jeho záujme riešenie situácie, v ktorej sa partneri ocitli. 

Ak sa vedia partneri dohodnúť aj na vyporiadaní majetkov, teda bezpodielového spoluvlastníctva, majú jasno v úprave styku s maloletými, majú takpovediac vyhraté. Ale to je samozrejme až proces, ktorý nasleduje po samotnom podaní návrhu na rozvod.

Mnoho rozvodov však nepatrí práve k najpríjemnejším situáciám a zážitkom v živote človeka. Najmä ak je vzťah v dlhodobej kríze, snahu o nápravu má len jeden z partnerov, prípade sa vo vzťahu dvoch ľudí ocitne aj niekto tretí. V takýchto prípadoch sú práve rozvodové konania plné hádok, emócií a nevyriešených sporov. Ak s manželstva vzišli aj deti, tie si často správanie svojich rodičov odtrpia najviac.

Ak sa manželia rozhodli (alebo aspoň jeden z nich) ukončiť manželský zväzok, v ktorom okrem nich sú aj maloleté deti, je potrebné myslieť na to, ako bude vyzerať styk s nimi, prípadne komu budú deti zverené do starostlivosti na čas po rozvode.

Snáď najčastejším scenárom je zverenie maloletých detí na čas po rozvode manželov do osobnej starostlivosti matky. Následne sa upraví styk s otcom maloletých detí. Ideálne je aj v tomto prípade, ak sa manželia vedia dohodnúť. Dohoda je vždy vhodnejšou a menej stresujúcou cestou, ktorá aj v deťoch umocní pocit, že ich rodičom nie je ich osud ľahostajný. Rovnako ako súd, ktorý pri tomto rozhodovaní hľadí na najlepší záujem dieťaťa, mali by tak robiť aj rodičia.

V prípade, ak sú obaja rodičia schopní osobne sa postarať o maloleté dieťa a majú záujem, môžu využiť aj inštitút tzv. striedavej osobnej starostlivosť, ktorá je upravená v § 24 ods. 2 Zákona o rodine nasledovne:

„Ak sú obidvaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, ak je to v záujme dieťaťa a ak budú takto lepšie zaistené potreby dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.“

Zmyslom striedavej osobnej starostlivosti je to, že o maloleté dieťa sa v pravidelne opakujúcich sa cykloch stará raz matka a raz otec dieťaťa, každý rovnakým „dielom“.

Súd v prípade rozhodnutia o striedavej osobnej starostlivosti rovnako zohľadňuje potreby dieťaťa a tiež dopad, ktorý striedanie rodín rodičov môže na maloleté dieťa mať.

Pýtate sa, ako je to v tomto prípade s výživným? Súd má v tomto prípade dve možnosti. Buď určí primerané výživné na základe dĺžky striedavej osobnej starostlivosti toho ktorého rodiča alebo rozhodne o tom, že počas doby trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné nebude platiť ani jeden z rodičov.

Striedavá starostlivosť - pýtate sa, aké sú výhody takto určeného styku rodičov s maloletým dieťaťom? Nuž je tu reálne veľká šanca, že dieťa bude mať zachované rovnaké citové väzby k obom rodičom. Treba však prihliadnuť na fakt, že maloleté dieťa má v podstate dva domovy, ktoré strieda. Je veľmi potrebné preto na každý takýto prípad nahliadať individuálne a skúmať, či pre maloleté dieťa nebude takýto postup a rozhodnutie skôr utrpením.

Rozvod prebehol, práva a povinnosti k maloletým deťom sú upravené. Myslíte si, že už je koniec? Mýlite sa, ešte nasleduje pre mnohých strašiak menom „bezpodielové spoluvlastníctvo. Čas, kedy je na rade delenie spoločne nadobudnutého majetku. Nie vždy je to ľahké, aj tu častokrát stále prevládajú emócie, sklamanie a smútok z možnej straty niečoho, čo ste spoločnými silami tak dlho budovali.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je druhom vlastníctva, ktoré upravuje v § 143 Občiansky zákonník nasledovne:

„V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

Tento druh vlastníctva je špecificky najmä v tom, že vzniká len medzi manželmi. Patrí sem všetko, čo manželia nadobudli počas manželstva až do momentu rozvodu, smrti či vyhlásenia jedného z manželov za mŕtveho, prípade môže o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva počas trvania manželstva rozhodnúť súd.

Pýtate sa, či existujú aj veci, ktoré do bezpodielového spoluvlastníctva nemožno zahrnúť? Samozrejme, ide o veci získané dedičstvom alebo darom, prípadne veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. Samozrejme ani veci, ako napríklad nehnuteľnosti, ktoré nadobudol jeden z manželom pred uzavretím manželstva nepatria do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

Kladiete si ďalej otázku, ako sa rozdeliť? Nuž aj tu platí, že dohodou môžete zájsť ďalej. Je vo vašej právomoci rozhodnúť o osude vašich nehnuteľných a hnuteľných vecí a tiež záväzkov. V prípade nezhôd alebo nemožnosti uzavrieť dohodu o vyporiadaní, môže o osude vášho spoločného majetku rozhodnúť súd. Pozor však na poplatok za vyporiadanie, ktorý činí podiel 3% z hodnoty bezpodielového spoluvlastníctva.

Napokon, ak nedôjde k uzavretiu dohody a majetok nerozdelí ani súd,  po troch rokoch od rozvodu manželstva nasleduje vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva zo zákona, tzv. právna domnienka vyporiadania.

V praxi to vyzerá tak, že hnuteľné veci si rozdelia manželia podľa toho, kto z nich danú veci využíva, v prípade nehnuteľností sa bezpodielové spoluvlastníctvo transformuje na podielové spoluvlastníctvo s rovnakými podielmi a obdobné rozdelenie platí aj pre majetkové práva, ktoré sú pre manželov spoločné.

Je preto dobré premyslieť si všetky dôvody a následky rozvodu manželstva a nezabúdať pritom na zlaté pravidlo „Dohodou mnohokrát ďalej zájdeš a možno aj niečo ušetríš!“

Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Slabá čiarka na tehotenskom teste: môžem byť tehotná?
12.05.2022   0
Digitálne testy to vedia hneď. No ak vidíte na tehotenskom teste dve čiarky, hoci je jedna skutočne veľmi slabo viditeľná, takmer určite ste tehotná.
Ako vybaviť rodný list? Kedy rodič nemusí chodiť na matriku?
10.05.2022   0
Rodný list vydáva matrika. Od apríla 2022 na vás môže počkať aj doma. Príde poštou. Nemusíte ho ísť vybaviť na matriku. Za akých podmienok?
10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa
10.05.2022   0
Narodenie dieťaťa znamená pre čerstvých rodičov aj veľa povinností na úradoch. Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ako nahlásiť narodenie dieťaťa na matrike, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?
babetko
Nezakrývajte v horúčavách kočík, aby sa bábätko neprehrialo
12.05.2022   0
Mnoho kočíkov je zakrytých, či už bavlnenou plienkou, uterákom alebo jemnou dečkou, aby tienili pred priamymi slnečnými lúčmi. Odborníci však rodičov pred takýmto riešením počas horúcich letných dní varujú. Bábätku hrozí prehriatie.
Hrajte o 3x Pracovný zošit Kuliferdo - o rok dlhšie v škôlke
10.05.2022   0
Práve pre deti, ktoré do školy nenastúpia prichádza na pomoc KULIFERDO - plný aktivít pre deti, ktoré pokračujú v predprimárnom vzdelávaní.
Apgarovej skóre - prvé vyšetrenie po narodení bábätka
07.05.2022   0
Čo znamenajú skratky AS na prepúšťacej správe novorodenca? Čo znamená Apgarovej skóre 10? Je to lepšie alebo horšie ako 7?
detské choroby
Kvasinkové infekcie u detí – kandidózy
16.05.2022   6
Najčastejším kvasinkovým ochorením novorodencov je tzv. soor v ústach. Ďalším často postihnutým miestom je oblasť pod plienkami a v kožných záhyboch. Nepríjemné sú vaginálne kvasinkové infekcie.
Lymská borelióza alebo prečo je dôležité vybrať kliešťa do 24 hodín?
04.05.2022   0
Chytili sme kliešťa. Ako ho vybrať? Dá sa zabrániť borelióze? Aké je to ochorenie? Ako zistiť, či ide o boreliózu? Ako prebieha liečba?
Astma vo svete enormne rastie. Znečistené ovzdušie ovplyvňuje nielen dospelých astmatikov, ale hlavne deti
03.05.2022   0
Výskyt astmy sa podľa údajov WHO za posledných 10 rokov zdvojnásobil.
zvery
Vychovajte si poslušného králika
23.03.2022   1
Venujte trochu času aj jeho vycvičeniu. Aportovať síce nebude, ale budete prekvapení, ako sa môže naučiť poslúchať.
Tuberkulózou Vás dokáže nakaziť aj akváriová ryba
24.02.2022   0
Máte dojem, že je akvaristika bezpečné hobby? Tak vedzte, že riziká existujú a rozhodne ich nie je málo! Jedným z najväčších rizík je nakazenie sa chorobou (zoonóza – tak sa nazýva choroba prenosná z zvieraťa na človeka) a to dokonca veľmi nebezpečnou, ktorá je známa ako tuberkulóza.
Ako vyčistiť pelech pre psíka v 10 krokoch
07.02.2022   0
Pelech vášho psa je útulné miesto a mal by sa v ňom cítiť pohodlne, ale je to tiež miesto, kde zostávajú chlpy, sliny, špina a baktérie.