Pred/ŠkolákStredná škola - ako na ňu

Ako pripraviť dieťa na prijímacie pohovory do 8-ročného gymnázia?

 Silvia Bodláková   06.08.2022   0

Pred časom, už je to viac ako dvadsať rokov, som si začala písať vlastné učebnice, vlastné pracovné listy pre mojich žiakov. Žiaci potrebovali aj iné zadania, viac praktických úloh.

V tom čase sa na pár rokov zrušilo pracovné vyučovanie. Deti už bežne nestrihali na prvom stupni z papiera, na druhom už nechodili sadiť či nedržali skrutkovač... Museli sme na matematike. Potom vrátili späť pracovné vyučovanie, no znížili význane nároky na vedomosti z matematiky. A tak som si svoje pracovné listy a úlohy začala klásť na náš web. Nech to majú po ruke. Vždy v mobile či počítači. Už nevadí, že si zabudnú učebnicu. A ešte nevidela puberťáka, čo by si zabudol mobil:)

foto: Silvia Bodláková

 

Potom som mala niekoľko rokov triedu, kde som mala pár detí často chorých a aj hospitalizovaných. Nuž moje aktivity z minulosti prišli vhod. V nemocnici si nalistovali na televízii zavesenej na stene a učili sa. Skúste!

Učebnice z matematiky »»»»

Ako pripraviť dieťaťa na prijímacie pohovory do 8-ročného gymnázia?

V prvom rade si je potrebné rozmyslieť a zvážiť, či je vaše dieťaťa na takýto krok pripravené. Či je dostatočne samostatné v príprave do školy, či si vie zorganizovať svoje aktivity, aby stíhalo všetko bez ťažkostí a zároveň malo aj čas na zábavu či len také poležanie si v posteli. My sme tomu hovorili vyvetranie si hlavy. Ak áno, potom je dobré s dieťaťom precvičovať viac učivo zo školy, či pridať mu úlohy z učiva, no zadané inou formou. V žiadnom prípade ho neučte nič dopredu. Dieťa - nech je aj akokokľvek šikovné - popletie sa.

Ak sa rozhodnete pripravovať dieťa na prijímacie pohovory, zvážte či sa budete učiť spolu, alebo si nájdete skupinové či individuálne doučovanie. Nie vždy sa vie rodič učiť s dieťaťom. Pokiaľ ste spolu netvorili či nečítali si knižky, alebo sa nehrávali napríklad Človeče nehnevaj sa či karty..., bude to pre oboch tvrdý oriešok. Osobne preferujem doučovanie v malej 3 - 4 člennej skupinke detí, kde má vyučujúci čas na všetkých, no aj dieťaťa si vie porovnať svoje sily s druhými. 

Asi som nepoužila správny názov. Takéto sedenie so študentami neberiem ako doučovanie učiva zo školy. To predpokladám, že dieťaťa zvláda bez ťažkostí. Prípadne sa opýta, ak neporozumel náhodou niečomu. No nemalo by to pri príprave na prijímacie pohovory byť dominantné. Takéto sedenie so študentami, by malo byť o rozšírení spôsobov riešení, o inou formou zadaných úlohách, či napríklad aj trénovaní zrýchlenia mechanického počítania. 

Z matematiky

 Čo by mal ovládať piatak pred prijímacími pohovormi? Ponúkame zoznam. Pozor! nemal by ovládať učivo spamäti. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením a prepájanie súvislostí, určovaní pravdivosti výrokov a podobne. 

 •  prirodzené číslo, cifra, číslica
 •  rád číslice, zápis prirodzeného čísla, stovky, tisíce, desaťtisíce, ..., susedné čísla, párne, nepárne čísla
 •  číselná os, vzdialenosť na číselnej osi
 •  znaky <, >, =, usporiadanie vzostupné a zostupné,
 •  zaokrúhľovanie nadol, nahor a zaokrúhľovanie na jednotky, desiatky, ...
 •  rímske číslice
 •  propedeutika desatinných čísel (napr. model eurá a centy):
 •  porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel,  
 • zaokrúhľovanie nadol na..., zaokrúhľovanie nahor na... zaokrúhľovanie na...,  
 • sčítanie a odčítanie desatinných čísel (ako navzájom opačné operácie)  
 • násobenie desatinného čísla číslom 10, 100, 1000,  súvis s prirodzenými číslami
 •  propedeutika zlomkov (zlomok ako časť celku), slovné úlohy
 •  počtové výkony (operácie) – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
 •  činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel, zvyšok pri delení viac, menej, rovnako, polovica, tretina, štvrtina, 
 •  poradie počtových výkonov, úloha zátvoriek
 •  propedeutika záporných čísel
 •  nerovnice (na propedeutickej úrovni)
 •  rovnice (na propedeutickej úrovni)
 •  slovné úlohy, zložené slovné úlohy
 •  čítanie textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola správnosti riešenia, odpoveď
 •  propedeutika zlomkov (zlomok ako časť celku)
 •  propedeutika pomeru, priamej a nepriamej úmernosti (slovné úlohy)
 •  matematizácia reálnej situácie
 •  istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie
 •  kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, najviac jeden, pravidlo vytvárania postupnosti
 •  zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia zložené výroky s použitím spojok a, i, aj, tiež, zároveň, alebo (na propedeutickej úrovni)
 •  pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)
 •  pravdivosť (nepravdivosť) zloženého výroku (na propedeutickej úrovni)
 •  slovné úlohy na výrokovú logiku nepriamo sformulované úlohy
 •  slovné úlohy s kombinatorickou  motiváciou
 •  tabuľka, diagram, graf
 •  časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj
 •  doplniť do tabuľky chýbajúce údaje
 •  orientovať sa v stĺpcovom grafe
 •  dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu
 •  stĺpcový graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda aplikačné úlohy
 •  numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej gramotnosti
 •  jednotky času: hodina, minúta, sekunda premena jednotiek času
 •  bod, úsečka, priamka, polpriamka
 •  mnohouholník, označenie mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...)
 •  protiľahlé a susedné strany
 •  uhlopriečka vlastnosti rovinných geometrických útvarov: počet strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a protiľahlých strán
 •  kruh, kružnica
 •  časti kružnice (kruhu) a ich označovanie: polomer (r), priemer (d, ø), stred (S)
 •  trojuholník a jeho vrcholy a strany, trojuholníková nerovnosť
 •  štvoruholník a jeho vrcholy, strany a uhlopriečky, štvorec, obdĺžnik, päťuholník
 •  rysovanie ľubovoľného trojuholníka, štvorca, obdĺžnika
 •  pravítko, kružidlo, rovnobežky, kolmica, päta kolmice, rovnobežník, susedné strany, protiľahlé strany, vodováha, olovnica
 •  dĺžka úsečky, dĺžka strany trojuholníka, štvorca, obdĺžnika, obvod,
 •  jednotky dĺžky – m, dm, cm, mm, km
 •  štvorcová sieť, obsah, propedeutika jednotiek obsahu cm2, mm2 v štvorcovej sieti
 •  kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa
 •  kocka, kváder, stena, vrchol a hrana kocky a kvádra náčrt, nákres, plán, kódovanie
 •  vrchol, hrana a stena kocky
 •  stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys stavby s vyznačeným počtom na sebe stojacich kociek)
 •  rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)
 •  zostrojenie rovinného útvaru v stredovej a osovej súmernosti, nájsť stred a os súmernosti v útvare
Odosielam Váš hlas...
Zatiaľ nehodnotené. Budete prvý!
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.

Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Liek na popôrodnú depresiu? Dlhšia materská dovolenka
09.08.2022   0
Prvý rok po narodení dieťaťa všeobecne predstavuje zvýšené riziko vzniku depresie u žien, pričom približne 13 % matiek sa aj skutočne dostalo do popôrodnej depresie.
Ako sa mení vagína po pôrode
05.08.2022   0
Počas tehotenstva sa menia aj orgány pohlavnej sústavy. Vplyvom hormónov sa pošva zväčšuje, stáva sa pružnejšou, elastickejšou, aby umožnila prechod novorodenca pôrodnými cestami.
10 vecí, ktoré treba vybaviť po narodení dieťaťa
28.07.2022   0
Narodenie dieťaťa znamená pre čerstvých rodičov aj veľa povinností na úradoch. Komu treba oznámiť narodenie dieťaťa, ako nahlásiť narodenie dieťaťa na matrike, zapísať na trvalý pobyt, ako vybaviť pre dieťa zdravotné poistenie a ako si požiadať o dávky a príspevky pri narodení dieťaťa?
babetko
Ukradla som kamarátke meno pre bábätko!
11.08.2022   0
Nielen ženy a autá, ale predovšetkým mená pre bábätká sa za žiadnych okolností nepožičiavajú.
20 domácich prác, ktoré reálne môžete očakávať od 2-3-ročných detí
10.08.2022   1
V poslednej dobe často vídam zoznamy domácich prác rozdelených podľa veku dieťaťa a pýtam sa: majú vôbec ich autori deti?
6 najväčších chýb pri uspávaní bábätka
09.08.2022   0
Má vaše maličké problém zaspať a v noci sa často budí? Toto sú najčastejšie chyby, ktorými rodičia narúšajú kvalitnú spánkovú rutinu.
detské choroby
Mrľa detská
02.08.2022   0
Mrle žijú v čreve človeka, o ktoré sa prichytávajú ústnym otvorom a živia sa bunkami čreva a rôznymi baktériami. Deťom spôsobujú nemalé problémy.
Ako rozpoznať, že sa niekto topí
23.07.2022   0
Vedeli by ste rozpoznať človeka, dieťa, ktoré sa topí? Bude mávať do vzduchu rukami a kričať o pomoc? Táto filmová predstava o topení sa nie je reálna. Ako teda rozpoznať, že vo vode je topiaci sa človek?
Cvičenia na ploché nohy pre deti: 15 hravých tipov
17.07.2022   0
Vhodnou terapiou sú jednoduché cvičenia na spevnenie klenby. Určite sa medzi nimi nájdu aj také, pri ktorých sa deti zabavia.
auto
Ako jazdím elektrickým Meganom úplne zadarmo
10.08.2022   0
Akumulátor sa dá nabiť z 0% na 80% (deklarovaný dojazd vyše 300 km) za pol hodinu. Nabitie na dojazd 100 km sa uskutoční len za 7 minút. Cena na tento dojazd je len 1,5 EUR.
Dacia Jogger hodnota za peniaze
04.08.2022   0
Po zverejnení nových cien sa z davu rodín s deťmi ozývaly šťastné výkriky.
Dobrá príprava = menší stres pred dovolenkou
01.08.2022   0
Ideálny čas na dlhú cestu je medzi treťou a štvrtou hodinou ráno. V tomto čase je na cestách ešte málo áut. Deti sú také unavené, že v aute bez problémov spia ďalej. Pre vás to znamená, že môžete hodinu až dve šoférovať bez prestávky.