Pred/ŠkolákŠkolák

Cirkevné školy na Slovensku - viete ako fungujú?

 redakcia   11.06.2012   5

O tom, ako fungujú a na akých princípoch fungujú cirkevné školy na Slovensku sme sa rozprávali s Jánom Horeckým, prezidentom Združenia katolíckych škôl a riaditeľom Spojenej školy sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

Na Slovensku už niekoľko rokov existujú cirkevné školy. Koľko ich vlastne je a o aké typy ide?

Spolu máme približne 200 škôl a školských zariadení. Najviac je základných škôl, no máme všetky typy škôl a školských zariadení; materské školy, ZUŠky, Centrá voľného času, stredné odborné školy, gymnáziá i konzervatóriá.

Kto môže založiť cirkevnú školu?

Zriaďovateľom môže byť cirkev alebo cirkevné spoločenstvo registrované na Slovensku; v prípade katolíckej cirkvi je najbežnejším zriaďovateľom Rímskokatolícka cirkev prostredníctvom svojich diecéz, biskupstiev alebo rehoľných spoločenstiev. Ale cirkevnou školou/školským zariadením sa môže stať i škola/zariadenie, ktorej zriaďovateľom síce nie je cirkev, ale cirkev ju prostredníctvom svojho biskupa, generálneho vikára či rehoľného predstaveného za cirkevnú uzná.

Akí žiaci navštevujú tieto školy?

Naši. Žiaci rôznych pováh, schopností, z rôzne situovaných rodín – skrátka normálne deti. Štatisticky by sa zrejme prejavil vyšší podiel viacdetných rodín oproti celej populácii. Čo je naozaj významné, ide o deti a ich rodičov, ktorí sa cítia a túžia byť súčasťou čohosi väčšieho, ľudskú individualitu presahujúceho...

Musia za ne rodičia platiť?

Cirkevné školy môžu zo zákona vyberať školné, ale v drvivej väčšine tak nečinia, a keď áno, tak zvyčajne ide o napr. internátnu školu. Popri škole zvyčajne existuje v nejakej forme rodičovské združenie, cez ktoré si školy pomáhajú prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a darov – tak ako je to zvyčajné aj na štátnych školách.

A ak platia, môže to znamenať, že cirkev tieto peniaze môže použiť aj na nejaké iné aktivity?

Nie. Treba vedieť, že cirkevná škola nie je priamou časťou Cirkvi a prípadné školné by bolo príjmom školy použiteľným len na realizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti školy a zabezpečenia jej podmienok.

Ako je to vlastne s financovaním cirkevných škôl dnes?

V súčasnosti prichádza na každého žiaka školy bez rozdielu zriaďovateľa rovnaký normatívny príspevok. Rozdiely vo financovaní nastávajú pri deľbe podielových daní na obciach a samosprávach. Normatívne financovanie často ledva stačí na základnú prevádzku školy a tak obce často z podielových daní pomáhajú školám pri väčších investíciách a rekonštrukciách (dobre že to robia!) – no žiaľ, tu je príležitosť pre nepochopenie a diskrimináciu, keď z daní všetkých občanov (i rodičov žiakov na cirkevných školách) sú často podporované len štátne školy – česť výnimkám a starostom, ktorí nedelia občanov na „prvo a druhotriednych“.

A školské zariadenia?

Tam je situácia ešte horšia. Dnes obec stanovuje Všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku na jedného žiaka školského zariadenia, pričom prerozdeľuje peniaze zo štátneho rozpočtu určené podľa počtu všetkých žiakov všetkých školských zariadení – i neštátnych. Doposiaľ platí zákon, že na žiaka cirkevného školského zariadenia prichádza príspevok vo výške min. 88 % zo stanoveného príspevku na žiaka štátneho školského zariadenia.

Často je to len tých nutných 88%, ktoré nám obec prizná a posiela. Žiaľ, pomerne často je stanovený príspevok na žiaka školského zariadenia úmyselne nízky, nemusí byť dostatočný ani pre štátne zariadenia, cirkevné zariadenia z neho dostanú len 88% a štátne zariadenia si napokon obec dofinancuje inou cestou – samozrejme z peňazí všetkých...

Keď je škola cirkevná, znamená to, že učíte iné ako na verejnej škole? Platia pre vás iné pravidlá?

Štátny vzdelávací program je záväzný pre všetky školy bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Školské vzdelávacie programy poskytujú jednotlivým školám maximálne využiť osobnostný, vedomostný a hodnotový potenciál pedagógov a zázemia školy. Samozrejme, že cirkevné školy poznať i podľa vzdelávacej činnosti. Nie tým, že by sme učili, že „Zem je stredom vesmíru a pod.“ ako nás predsudkami niekedy falošne obviňujú neinformovaní ľudia. Boží Syn, Ježiš Kristus povedal: „Ja som cesta, pravda a život...“

Pravda je teda nanajvýš cenená v očiach kresťana, preto je našou radosťou a najlepšou voľbou pravdu hľadať, k pravde sa približovať. Absolútne rovnako to platí v oblasti vzdelávania, vedy ako i v oblasti duchovnej. Kresťanský učiteľ pozerá na prvky a javy nášho materiálneho sveta rovnako rigorózne ako pedagóg/vedec agnostik či ateista. Odlišný je kontext a zmysel pozorovaného a študovaného sveta – ale to sa už posúvame od vzdelávania k výchove...

Prečo by podľa Vás cirkevné školy mali byť financované zo štátneho rozpočtu?

Tých zásadných dôvodov je niekoľko:

  • pre všetkých žiakov a rodičov rovnako platí Ústava a zásada rovnakého postavenia pred zákonom; ak sa štát rozhodol poskytnúť bezplatné vzdelávanie (samozrejme existujú výnimky – kurzy, externisti a pod.), rovnaké práva a povinnosti zo zákona vyplývajú pre všetkých občanov SR.
  • je to pre štát lacnejšie! Štátne školy majú pre svoj servis väčší administratívny aparát v podobe školských úradov na viacerých úrovniach; všeobecne je preukázané, že štát nie je najlepší vlastník/gazda, že konkrétne vlastníctvo alebo správa vlastných statkov je efektívnejšia.
  • výchovno-vzdelávacie programy cirkevných škôl, ich kvalita a originálny prístup a vynikajúce výsledky sú prínosom pre celé školstvo. V oblasti duševnej práce, vzdelávania a vedy je inšpirácia a heterogenita prístupov úplne kľúčovou ingredienciou pre rast v kvalite a úspešnosti; a naopak – uniformita a neexistencia konkurenčných konceptov je cestou zaostávania a nevyužívania potenciálu ľudskej spoločnosti.
  • formačný vplyv, princípy kresťanských hodnôt a postojov sú užitočné nielen deťom, ktoré v nich rastú, ale celej spoločnosti – pôsobia preventívne proti kriminalite, drogám, nihilizmu a hodnotovej prázdnote; pôsobia inšpiratívne a eticky, pozdvihujú morálku národa, jeho pracovitosť, pozitívnu orientáciu, vyšší životný princíp než je len každodenné prežívanie; pôsobia pro sociálne a pro rodinne, kresťania majú štatisticky viacej detí, starajú sa o svojich starých a chorých, lepšie znášajú i ťažšie časy, hneď sa nebúria a neradikalizujú, naopak pôsobia stabilizačne a prinášajú do spoločnosti pokoj a dlhodobú víziu, ich život je nasmerovaný do spoločenstva nielen k sebeckému uspokojeniu individuálnych požiadaviek. Priznám sa vám – keby som bol premiérom krajiny a zároveň ateistom, podporoval by som kresťanov a teda i cirkevné školy – už len z pragmatizmu – kresťanské prvky v spoločnosti sú nielen najlepšia prevencia proti rozkladu civilizácie (kriminalita, psychopatologické javy,...) ale i perfektné riešenie pre mnohé sociálne problémy (charita, sociálna odkázanosť a pod.), a pozdvihujú národ od duchovnej a kultúrnej oblasti až po pozitívny demografický vývoj spoločnosti.

Ako stoja cirkevné školy v rôznych meraniach?

Naše výsledky sú o významné percento lepšie než výsledky štátnych alebo súkromných škôl. Samozrejme, museli by sme merať kvalitu výkonov žiakov i na vstupe a výstupe zo školy – toto je zložitejšia téma. Ale zjednodušene i dnes tak ako vždy v minulosti patria cirkevné školy k špičke vo vzdelávaní – od základných škôl až po svetové univerzity.

Ako vnímate súčasné kroky ministerstva školstva?

Momentálne sa pripravuje supernovela legislatívy upravujúcej financovanie a fungovanie škôl a školských zariadení, práve sme v pripomienkovacom procese a je čo riešiť: v návrhoch zákonov sa objavujú rôzne ohrozenia, napr. zriaďovatelia štátnych škôl by mali podľa novely rozhodovať o školách iných zriaďovateľov (cirkevných a súkromných školách)  tým, že im budú určovať počet otváraných tried v prvých ročníkoch všetkých typov stredných škôl... Zo zákona by mala zmiznúť „záruka aspoň na 88% príspevok na žiaka cirkevných školských zariadení“ a miesto toho by mali obce a teda zriaďovatelia štátnych školských zariadení určovať kritériá a tým aj výšku a termíny vyplácania príspevku pre neštátne školské zariadenia, tak by bolo možné teoreticky dostať cirkevné školské zariadenia aj na nulu.

Tých problematických návrhov je ešte viac – dúfame, že sa po 20 rokoch budovania pluralitného školstva na Slovensku (konečne v slobode) nevrátime späť k monopolu štátneho školstva a dirigizmu. Napriek rýchlokvasným a nepripraveným reformám v školstve (a problémy prichádzali najmä zo strany štátu, nie praxe) sa nám niečo podarilo vybudovať a tak dúfame, že súčasné ministerstvo školstva nadviaže na všetko pozitívne, využije tvorivý a vedomostný potenciál ľudí so srdcom a dušou v školstve, aby namiesto deštrukcie a administratívnych opatrení naše deti a naša budúcnosť dostali potrebnú pozornosť, hodnotovú váhu i potrebné investície.

Čo je podľa Vás najpálčivejším problém nášho školstva?

Nekoncepčnosť a povrchnosť. Nepoctivosť a hlúposť. Na školy sa valia lavíny „módnych“ hesiel – hockto (kto nikdy neučil a snáď aspoň vychodil nejakú školu) sa dnes cíti expertom na školstvo – a tak nám podsúvajú „rýchle riešenia“ na „veľké problémy“: napr. Sme súčasťou európskeho pracovného trhu a boríme sa s nezamestnanosťou? Máme riešenie! Zavedieme novú vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce a poďme naučiť žiakov ZŠ ako sa uplatniť na trhu práce! Trápili Vás na základnej a strednej škole učitelia matematiky a aj tak ste v praxi nikdy nelogaritmovali?! Skvele! Preč s poctivou matematikou – veď čo potrebujete, aby Vás neoklamali pri pokladni – už ani tú násobilku... a tak na gymnáziu môže absolvent podľa štátneho vzdelávacieho programu skončiť dnes s vedomosťami deviataka spred 10 rokov okrem štatistiky – tej sa venuje takmer celý tretí a štvrtý ročník gymnázia.

Prečo? Je to moderné... Lavína hesiel o vlastenectve, finančnej gramotnosti, €-občianstve, sexuálnej výchove, kompetenciách; lavína lobistov, ktorí presviedčajú politikov o svojej nevyhnutnosti a prinášajú „spásonosné školenia pre učiteľov“, lavína organizácií, ktoré za obrovské peniaze robia projekty pre projekty – a pri tom žiaci reformných ročníkov dodnes nevideli z mnohých predmetov ani len základné učebnice! Na obrovskom školstve sa priživuje masa parazitujúcich ľudí a organizácií. Cisár je nahý.

Nechajme učiteľov učiť. Ak by politici a obchodníci tak zasahovali do výkonu povolania lekárom ako učiteľom, bola by to smrteľná rana pre zdravotníctvo (čo a kedy pacientovi podávať, ako ho liečiť, čo vlastne potrebuje a čo nie...), keby reštaurácie a hotely, umelci a podnikatelia, vedci a predavači, výrobcovia a športovci dostávali  bez pýtania a dialógu nalinkované priority, sústavne a protirečivo sa meniace pravidlá hry, keby nad nimi stál inšpektor, ktorý meria „kvalitu“ školy detailnými pravidlami o tvorbe stohov pedagogickej dokumentácie na úrovni interpunkcie a doslovných plánov činnosti na každú vyučovaciu hodinu na celý rok dopredu(!) – hospodárstvo by sa zrútilo.

Školy držia (zohnutý chrbát) pretože ide o naše deti. Mám sen. Predstavujem si, ako sa utíši humbuk okolo školstva a minister sa obráti na stavovské organizácie našich škôl, na ľudí, ktorým je zverená formácia a vzdelávanie národa, jasne povie svoju víziu a spýta sa tých, ktorí ju jediní môžu realizovať, čo si o tom myslia, a ako oni vidia naše školstvo. Čo potrebujú pre kvalitné vzdelávanie žiakov. Verte, že v prvom rade nebude reč o platoch. Že možno manažéri škôl a učitelia so stavovskou autoritou budú najskôr hovoriť o učebniciach, službách metodických centier a ŠPÚ, o didaktických materiáloch, testoch, štandardoch, kritériách a deskriptoroch, hodnotení a klasifikovaní, bankách tvorivých úloh a zadaní, neskôr o pomôckach, materiálnom zabezpečí škôl a napokon si možno niekto spomenie aj na status učiteľa a zaželá si, aby jeho deti vzdelávali a formovali osobnosti a nie ľudia, ktorých názor nikoho nezaujíma, a na ktorých vlastne vôbec nič nezáleží – ani ich vlastná práca.

Vlastný záver:

Za posledných 100 rokov sa svet zmenil viac ako za predchádzajúcich 1000. Čím viac sa svet mení, tým väčšmi sa ho snažia byrokrati ovládať pomocou administratívy. Smernice a písané pravidlá chcú byť snáď na všetko. Napokon pre ich písanie a čítanie nebude čas ich ani dodržiavať ani porušovať J. Školám neprospieva globalizácia a odosobnenie. Vzdelávať a najmä vychovávať sa dá len osobne. Škola to je komunita, spoločenstvo ľudí založené na dôvere: žiakov voči učiteľom, učiteľov voči rodičom a naopak, a všetkých voči Bohu, pretože i On dôveruje nám – rodičom dal deti, tie zveril učiteľom. A On, Boh verí v naše deti, že nájdu cestu k pravde o živote – lebo nič lepšie sa človeku nemôže stať, než presvedčiť sa, aký dobrý je Pán a aký úžasný dar nám zveril do užívania – náš život a tento svet, všetkým nám dovoľuje aj chybovať, nemusíme byť dokonalí, stačí, ak sa budeme snažiť rásť na duchu a poznaní. Naozaj sa snažiť. Učiť sa pravde, láske a múdrosti, aby sme sa pripravili na Život a stretnutie s Ním. Preto je skvelé byť učiteľom, rodičom alebo dieťaťom. 

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 4.4 z 5. Celkom 17 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Zaujíma vás niečo iné k téme Zákony a rodič?
Najčítanejšie
Recept týždňa
TIP
Komentáre k článku
modrofuzik11 napísané 11.06.2012 12:12

v martine je evanjelicka cirkevna skola. pocuvam na nu same dobre referencie. ma velmi sikovneho riaditela, ktory sa tomu naozaj naplno venuje. dokonca maju druzbu s amerikou a vela vyucovacich hodin je v anglictine. urcite by som tam rada dala aj svoje deti.

hehe napísané 11.06.2012 09:01

Mame socialisticku vladu, tak sme si vsetci rovni, no nie? Naco by nam bolo skolstvo, ked treba spanielskym bankam pomahat? Prehnane vzdelana inteligenica by mozno nebola ochotna byt tupou masou...

Ach jaj

Ivka napísané 11.06.2012 08:36

Mali by ste podobny clanok napisat aj o sukromnych skolach, pretoze povedomie nielen rodicov, ale evidentne aj pana ministra a vobec vsetkych uradnikov na VUC a mestach je uplne mimo, maju akusi skreslenu predstavu o tom, co to vlastne sukromna skola je. Hlavne objasnit financovanie, pretoze napr. v nasom meste su 3 sukromne ZS, pricom ani jedna nevybera skolne, pritom dokaze hospodarit 100% lepsie, ako skoly statne, pri porovnatelnej (a podla mnojho nazoru vyssej) kvalite vzdelavania deti, pretoze vacsina sukromnych ZS vznikla z pohnutok inych, ako zisku, z pohnutok skvalitnit vzdelavanie, ponuknut altrenativny prisptup a pod.. Ale evidentne sukromne skoly zacinaju lezat v zaludku ministerstvu aj mestam.. Aspon u nas teda mesto robi vsetko preto, aby nam hadzali pod nohy polena.. Hanba im..

Ivka napísané 11.06.2012 09:57

Napriklad Big Grins

 

Mozno trochu do hlbky by som sla hlavne pri sukromnej ZS, kde je to financovanie lahsie porovnatelne, kedze stredne skoly maju kazda ine naroky.. Porovnat ZS-ky, upozornit rodicov na to, ze vacsina sukr. ZS skolne nevybera, ze vacsina z nich ma menej deti v triedach, ze vyuzivaju alternativne pristupy, maju kvalifikovanejsi ucitelsky zbor, integruju deti so specialnymi potrebami. A na druhej strane - platia najom v mestskych budovach, pricom od statnej ZS najom vyberany nie je. Ze platia najom, za ktory sa budova statnej skoly zveladuje, zatialco budova, kde sidli sukromna skola je na rozpad. Pricom sukromna skola by si budovu zveladila, ale najomnu zmluvu dostava len na jeden rok, takze vymenit okna, ci podlahy je nemyslitelne, lebo sa moze stat, ze o rok tam uz nebude... A podobne pikosky.. Tak isto nenavsit niektorych riaditelov statnych skol je az dychvyrazajuca... Pritom aj oni sa mozu snazit , maju viac penazi, lepsie vychodiskove podmienky len akosi stale menej deti..( Preco asi...?) A to ich popudzuje voci sukromnym skolam, ktore im "beru ziakov"...

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

tehotenstvo
Tehotná v lete - návod na prežitie
08.07.2020   0
Aj keď je leto asi najkrajší čas na tehotenstvo, prináša so sebou aj nepríjemnosti ako riziko prehriata, nadmerné potenie, opuchy, odreniny kože. Na čo by ste si v tehotenstve v lete mali dať pozor a ako si ho uľahčiť?
Keď sa dieťa narodí v zahraničí
03.07.2020   39
...na zápis o narodení bude príslušná špeciálna matrika, tzv. osobitná matrika, ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR. Na základe oznámenia sa do osobitnej matriky zapisujú údaje o narodení štátnych občanov SR, ktoré nastali mimo územia SR.
Aké sú šance na otehotnenie v jednotlivých fázach cyklu?
29.06.2020   5
Menštruačný cyklus má svoje fázy, počas ktorých pravdepodobnosť úspešného počatia kolíše od nuly po teoretických 100 %.
babetko
5 rád pre úbohých rodičov, kontajnerov detských emócií
09.07.2020   9
Nikto sa nevenuje úbohým rodičom, ako majú ventilovať ten vreskot a vôbec skutočnosť, že ich úloha je byť hromozvodom svojmu malému dieťaťu, ktoré sa ešte učí narábať so svojimi emóciami. Ale čo my, čo máme robiť my? Pomooooooc!
Čo môžeme dieťaťu povedať namiesto "Neplač!"
06.07.2020   0
Keď sa dieťa utápa v slzách, vyvoláva to v nás veľa emócií. Hlavne chceme, aby boli všetky slzy preč ako mávnutím čarovného prútika, hneď a zaraz. Ale slzy nie sú zlé.
Cestovanie detí do zahraničia: pas pre dieťa, súhlas rodičov s vycestovaním
03.07.2020   7
Každé dieťa, aj bábätko, musí mať pri ceste do zahraničia vlastný cestovný pas. Ako ho vybaviť, čo budete potrebovať? Kedy je potrebný súhlas rodiča dieťaťa s vycestovaním do zahraničia?
detské choroby
Protikvasinková diéta
07.07.2020   3
Ponúkame vám užitočné informácie o tom, čo jesť a čomu sa radšej vyhnúť, ak sa kvasinky stanú nepríjemnou súčasťou vášho života.
Viete, čo znamenajú hodnoty CRP?
04.07.2020   5
Na to, že v prípade potreby nášmu dieťaťu pediater zmeria CRP, sme si už asi zvykli. Radi sa vyhneme antibiotickej liečbe, ak to naozaj nie je nevyhnutné. Čo však znamenajú namerané hodnoty?
Prvá pomoc - Úžeh, Tepelný úpal, Prehriatie
01.07.2020   0
Aký je rozdiel medzi tepelným a slnečným úpalom? Ako správne postupovať pri starostlivosti o prehriate dieťa? Kedy ísť na pohotovosť?
zvery
Povel "Ku mne" alebo tipy na privolanie psa
08.07.2020   0
„Ku mne“ je jeden z najdôležitejších povelov, ktoré potrebujete psa naučiť. Dá sa to u každého psa? Ako na to? Dokedy treba trénovať?
Mačka a dieťa, možné problémy
03.07.2020   1
Podľa posledných výskumov sa ukazuje, že spolužitie dieťaťa a dvoch alebo viacerých zvierat výrazne znižuje riziko vzniku alergie. Jedno zviera nemá na to výrazný vplyv, dve a viac áno.
Poďme chovať kozy, kozičky, kozliatka
25.06.2020   0
Sťahovanie nás mestských ľudí z mesta na dedinu prináša na vidiek potenciál nápadov a tvorivú inšpiráciu. Dá sa v záhrade chovať aj koza? Je to náročné? Ako a prečo kozie produkty...